Beaktats t.o.m. FörfS 542/2020.

18.12.1981/954

Lag om regionalt stödjande av transporter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (21.12.2000/1185)

För varutransporter i Finland, vilka börjar inom områden som närmare fastställs genom förordning av statsrådet, kan av statens medel betalas transportstöd enligt denna lag.

Transportstöd kan också betalas för varutransporter i Finland som börjar på öar med fast bosättning vilka saknar fast vägförbindelse, med undantag av varutransporter på Åland (skärgårdstransporter). På det stöd som skall betalas för skärgårdstransporter tillämpas 6 §, 7 § 1 mom., 8–9, 11, 12 a samt 15–19 §. (16.11.2001/1008)

Närmare bestämmelser om de områden och produkter som omfattas av stödet för skärgårdstransporter, stödets storlek, behandlingen av stödansökningarna samt om ansökan om, beviljande och utbetalning av stöden utfärdas genom förordning av statsrådet. (16.11.2001/1008)

2 § (9.8.1996/613)

Transportstöd kan betalas

1) för minst 266 kilometer långa järnvägs- och lastbilstransporter,

2) för sammanlagt minst 266 kilometer långa järnvägs- och lastbilstransporter som bildar en sammanhängande transportkedja,

3) för den del av en transportsträcka som sker inom landet av sådana minst 266 kilometer långa transporter som börjar på Nordkalotten i Finland och går till Nordkalotten i ett annat land eller via detta område för vidarebefordran, så som närmare stadgas i 10 § 3 och 4 mom.,

4) för verksamheter i hamnen som sker

a) i Sastmola kommun och norrom denna belägna hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken,

b) i hamnar eller på skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde.

Ansluter sig sådana hamnverksamheter som avses i 1 mom. till en järnvägs- eller lastbilstransport, kan transportstöd betalas för minst 101 kilometer långa järnvägs- eller lastbilstransporter.

3 § (9.8.1996/613)

Transportstöd kan betalas för en sådan av järnvägs- och lastbilstransport bildad sammanhängande transportkedja där särskild transportavgift betalas till dem som utför var sin del av transporten. Procenttalet för transportstöd för en dylik transportkedja bestäms enligt hela transportsträckans längd.

4 § (9.8.1996/613)

4 § har upphävts genom L 9.8.1996/613.

5 §

Transportstöd betalas inte för transporter med företagets egna transportmedel. (9.8.1996/613)

Saknas förbindelse för järnvägs- eller lastbilstransport från förädlingsorten, godkänns dock en transportsträcka, som utförts med företagets egen transport, såsom till transportstöd berättigande sträcka från förädlingsorten till den närmaste ort från vilken ovan nämnd förbindelse för vidaretransport finns. För dylik transportkedja bestäms transportstödsprocenten enligt längden av hela transportsträckan.

Vad i denna paragraf är stadgat om varutransporter inom lastbilstrafiken tillämpas även på motsvarande transporter inom busstrafiken.

6 § (9.8.1996/613)

Transportstöd kan betalas till en inhemsk sammanslutning eller stiftelse eller till en i Finland bosatt person som i egenskap av avsändare av en vara har betalt transportavgiften. Av särskilda skäl kan transportstöd även betalas till varumottagaren, om han har betalt transportavgiften. Det transportstöd som skall betalas för hamnverksamheter betalas dock alltid till avsändaren.

7 §

Transportstöd kan betalas för den transportavgift jämte frakttillägg och tilläggsavgifter som är antecknad i fraktsedeln eller annan transporthandling. Erhållna rabatter och avdrag skall dras av från transportavgiften innan transportstödet bestäms. För hamnverksamheterna betalas stödet dock på basis av sändningens vikt. (9.8.1996/613)

Transportstöd kan betalas, om transportavgiften har varit minst 20 euro per sändning och om transportstödet uppgår till minst 336 euro under ansökningsperioden. Behörigt ministerium har rätt att höja beloppen så att förhöjningen motsvarar stegringen i fraktnivån för godstrafiken. (21.12.2000/1185)

Transportstöd utbetalas halvårsvis i efterskott. (15.12.1989/1111)

8 §

Transportstöd kan betalas för transport av varor som har förädlats av små och medelstora företag inom sådana områden som avses i 1 §, då transporten börjar på förädlingsorten. (9.8.1996/613)

Transportstöd betalas dock inte för förädling som endast i ringa mån ökar det ursprungliga värdet. Omlastning, lossning eller förpackande av varan anses inte utgöra förädling.

Transportstöd utgår inte för transport av begagnade varor.

9 §

Transportstöd utgår för transport av följande varor:

1) livsmedel och njutningsmedel:

- bageriprodukter,

- mejeriindustriprodukter,

- mjölkpulver,

- fiskprodukter,

- köttprodukter,

- vegetabilier och svamp samt produkter av dessa i handelsförpackningar avsedda för konsumenterna,

- frukt och bär samt produkter av dessa i handelsförpackningar avsedda för konsumenterna,

- sötsaksprodukter,

- drycker och ingredienser till drycker och

- kryddprodukter;

2) sten- och jordarter, mineralämnen samt produkter av dem:

- cement,

- byggnadselement av betong,

- stenvaror,

- ler- och grafitvaror,

- tegel,

- glas och glasvaror,

- lav,

- briketter, pellets och högre förädlade produkter av torv eller motsvarande råmaterial,

- granulerad, pelleterad eller luftkyld och högre förädlad slagg från masugnar och stålsmältverk,

(9.8.1996/613)

3) trä och varor av trä:

- sågat, hyvlat och bilat virke,

- byggnader och konstruktioner av trä,

- impregnerat virke,

- faner och fanerskivor samt wallboard,

- spånskivor, lamellträ, träull, tändstickssplint och material till tändsticksaskar samt,

- snickeriindustrins produkter och halvfabrikat;

(21.12.1984/901)

4) pappersindustrivaror:

- kartong, papp och papper samt tillverkningar av dessa material och,

- beträffande förädlingsgraden med slutprodukt jämförlig specialcellulosa;

(21.12.1984/901)

5) metallindustrivaror:

- metallarbeten,

(9.8.1996/613)

6) maskiner och anordningar:

- jordbruks-, fabriks-, arbets-, el- samt andra maskiner och anordningar, transportmedel och delar till dem;

7) produkter av den kemiska industrin och denna närstående industrier, utom gödselämnen; samt

8) andra varor:

- textil- och beklädnadsindustriprodukter,

- mattor, linoleum, filtar, juteprodukter och med dem jämförbara varor,

- läder och skinn samt produkter av dem, och

- flätnings- och korgmakeriarbeten.

Inleds inom område som avses i 1 § tillverkning av sådana i fråga om förädlingsgraden med ovan i 1 mom. avsedda varor jämförbara produkter, som inte nämns i sagda moment, har statsrådet rätt att bestämma vilka produkter av detta slag som berättigar till transportstöd.

Transportstöd betalas dock inte för områden för vilka det beviljade statliga stödet är underställt särskilda regler inom EU. (9.8.1996/613)

Stödet behöver inte betalas ut, om stöd för transport av produkten i fråga kan anses i betydande grad snedvrida konkurrensen. (9.8.1996/613)

10 § (9.8.1996/613)

Beloppet av transportstödet för den transportavgift som avses i 7 § är vid sådana järnvägs- och lastbilstransporter som börjar inom de områden som avses i 1 §:

Transportsträckan kilometerStödprocentStödprocent vid i 2 § avsedda transporter i anslutning till hamnverksamhet
101-1307
131-1609
161-21010
211-26512
266-300714
301-4001114
401-5001515
501-6001818
601-7002222
701-8002424
801-10002626
1001-2929

Då den minimisträcka uträknas som förutsätts i fråga om transportstöd för transporter som börjar på Nordkalotten i Finland, inberäknas även en transport som sker någon annanstans än på Nordkalotten i Finland. Om transporten på finskt område understiger 266 kilometer, bestäms stödprocenten enligt sträckan 266 kilometer.

Med Nordkalotten avses i denna lag de län eller motsvarande administrativa områden i Finland, Norge och Sverige som helt eller delvis ligger norr om polcirkeln. Som motsvarande område i Ryssland anses Murmanskområdet.

11 § (21.12.1984/901)

Såsom transportkostnader som berättigar till stöd för lastbilstransporter kan godkännas högst ett belopp som överensstämmer med de ersättningsgrunder som allmänt tillämpas i fråga om motsvarande transporter inom lastbilstrafiken.

12 § (9.8.1996/613)

Beloppet av transportstödet i fråga om de hamnverksamheter som avses i 2 § 1 mom. är

1) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i och norr om Kalajoki kommun samt för hamnverksamheter i hamnen i Joensuu och hamnar eller skeppningsställen i Saimen vattendragsområde norr om denna 2.05 /ton
2) från hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun och mellan denna och Kalajoki kommun samt för hamnverksamheter i andra hamnar eller skeppningsställen inom Saimens vattendragsområde än dem som nämns i 1 punkten 1.04 /ton

När sändningens volym omvandlas till vikt i och för beräkningen av transportstödet anses 300 kilogram som vikten för en kubikmeter, om sändningens vikt per kubikmeter understiger denna vikt. Behörigt ministerium har rätt att justera det stöd som betalas för hamnverksamheterna så att det motsvarar den genomsnittliga stegringen i fraktnivån för godstrafiken.

12 a § (15.12.2003/1080)

Med små och medelstora företag avses företag som, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 personer och antingen har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt övriga kriterier på ett litet och medelstort företag i rekommendationen.

13 § (10.1.1997/47)

Ärenden som gäller transportstöd behandlas av handels- och industriministeriet eller en arbetskrafts- och näringscentral enligt vad som stadgas genom förordning. Den myndighet som avses i denna paragraf kallas nedan den beviljande myndigheten.

14 § (10.12.1993/1137)

Transportstöd skall sökas hos den beviljande myndigheten särskilt för varje halvårsperiod och senast två månader efter utgången av perioden.

Till ansökan skall fogas transporthandlingen eller någon annan av den beviljande myndigheten godkänd utredning om den transport för vilken transportstöd söks. Sökanden är dessutom skyldig att tillställa den beviljande myndigheten andra uppgifter och utredningar som är nödvändiga för ärendets avgörande.

Iakttas inte vid ansökan om transportstöd 1 och 2 mom., är rätten till transportstöd förverkad. Den beviljande myndigheten kan dock av särskilda skäl också i detta fall uppta ansökningen till behandling.

15 § (10.12.1993/1137)

Den beviljande myndigheten kan på ansökan genom skriftligt beslut ge förhandsbesked om huruvida en viss transport eller transport av viss vara berättigar till transportstöd. Sökanden är skyldig att tillställa den beviljande myndigheten de uppgifter och utredningar som behövs för att förhandsbesked skall kunna ges.

Ett skriftligt förhandsbesked är i fråga om definitionerna av de produkter som berättigar till transportstöd bindande för staten under två år från det beslutet gavs, om grunderna för betalningen av transportstödet inte har ändrats under nämnda tid. Beslutet gäller dock högst till utgången av 2007. (15.12.2003/1080)

16 §

Har den beviljande myndighetens beslut om transportstöd grundat sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart att beslutet inte har varit lagenligt, kan den beviljande myndigheten på anhållan av den som saken gäller undanröja beslutet och uppta ärendet till ny behandling. (10.12.1993/1137)

Behörigt ministerium skall bestämma att transportstödet helt eller delvis skall återbetalas, om den som har fått stödet

1) i samband med sin ansökan har gett oriktiga upplysningar på någon väsentlig punkt,

2) har hemlighållit omständigheter som i väsentlig grad har påverkat beviljandet av stödet,

3) har vägrat ge upplysningar, handlingar eller annat material som behövs för övervakningen av stödet eller vägrat att i behövlig omfattning bistå vid granskningen eller

4) har använt stödet för något annat än vad det har beviljats för.

(9.8.1996/613)

På stöd som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen erläggas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen till återbetalningsdagen. (3.3.1995/294)

17 §

I ett beslut som den beviljande myndigheten meddelat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär i andra fall än då det är fråga om tillämpningen av 8, 9 eller 16 §. (10.12.1993/1137)

Beslut i vilket ändring i enlighet med 1 mom. får sökas genom besvär skall delgivas vederbörande genom rekommenderat brev. Sådant beslut skall, om ej annat visas, anses ha blivit delgivet vederbörande inom 14 dygn från det beslutet postades.

18 § (10.12.1993/1137)

Den beviljande myndigheten har rätt att övervaka och kontrollera transporter för vilka har sökts eller beviljats transportstöd enligt denna lag samt att för detta ändamål få nödvändiga uppgifter och utredningar av sådana sammanslutningar, stiftelser eller enskilda personer som anges i 6 § eller av den som utfört transporten.

19 § (9.8.1996/613)

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas av behörigt ministerium.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas på transporter under 1982–2007. (15.12.2003/1080)

Regeringens proposition 76/81, Statsutsk. Bet. 74/81, Stora utsk. bet. 161/81

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.1984/901:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Den tillämpas på transporter under åren 1985–1989.

Regeringens proposition 199/84, Statsutsk. bet. 75/84, Stora utsk. bet. 135/84

15.12.1989/1111:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den tillämpas på transporter som börjar den 1 januari 1990 eller därefter.

Regeringens proposition 153/89, Trafikutsk. bet. 10/89, Stora utsk. bet. 187/89

28.6.1993/634:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Lagen tillämpas på transporter som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 35/93, TrUB 5/93

10.12.1993/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas på transporter som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 207/93, TrUB 12/93

16.12.1994/1211:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen tillämpas på transporter som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 151/94, TrUB 12/94

3.3.1995/294:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på stöd som skall återbetalas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala stöd leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

30.6.1995/895:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Lagen tillämpas på transporter som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 27/95, EkUB 6/95

9.8.1996/613:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagen tillämpas på transporter som inleds den dag då lagen träder i kraft eller senare. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 86/96, EkUB 9/96, RSv 90/96

10.1.1997/47:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996, FvUB 25/1996, StoUB 2/1996, RSv 242/1996

29.5.1998/379:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen tillämpas på transporter som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 32/1998, EkUB 8/1998, RSv 35/1998, Kommissionens rekommendation 96/280/EG ; EGT nr L 107, 30.4.1996, s. 4

23.12.1999/1317:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som betalas ut sedan lagen har trätt i kraft och som grundar sig på transporter som inleds den 1 januari 2000 eller därefter.

RP 162/1999, EkUB 15/1999, RSv 122/1999

21.12.2000/1185:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1185/2000 trädde i kraft enligt F 565/2001 den 1.7.2001.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som betalas ut sedan lagen har trätt i kraft och som grundar sig på transporter som inleds den 1 januari 2001 eller därefter.

RP 199/2000, EkUB 38/2000, RSv 209/2000

16.11.2001/1008:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. (L 1008/2001 trädde i kraft enligt F 446/2002 den 10.6.2002.)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som betalas ut sedan lagen har trätt i kraft och som grundar sig på transporter som inleds den 1 januari 2002 eller därefter.

RP 147/2001, EkUB 17/2001, RSv 123/2001

15.12.2003/1080:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Dess 12 a § tillämpas dock först från den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som betalas ut sedan lagen har trätt i kraft och som grundar sig på transporter som inleds den 1 januari 2004 eller därefter.

RP 60/2003, EkUB 4/2003, RSv 59/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.