Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

18.6.1981/433

Lag om skattelättnader för sjöfarten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I denna lag stadgas om skattelättnader vid stats- och kommunalbeskattningen för skattskyldig som idkar rederirörelse.

Stadgandena om beställningsavskrivning och fartygsanskaffningsreservering i denna lag tillämpas inte på rederibolag som avses i lagen om beskattning av rederibolag och redare (273/83), ej heller tillämpas vid beskattningen av redare stadgandena i denna lag med avseende på fartyg som tillhör ett sådant bolag. (18.3.1983/274)

2 §

Skattskyldig, som genom bindande skriftligt avtal till ett fast pris under åren 1981–1990 beställer fartyg med en nettodräktighet av minst 19 registerton för att byggas i Finland, har rätt att vid beskattningen från inkomsten av rederirörelsen göra i 30 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) nämnd avskrivning på anskaffningsutgiften för fartyget, räknat från det skatteår under vilket leveransavtalet ingicks. Såsom dylik avskrivning, som görs innan fartyget tas i bruk, får likväl avdras högst 20 procent av anskaffningsutgiften för fartyget (beställningsavskrivning). (13.12.1985/950)

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja skattskyldig rätt att avdraga beställningsavskrivning även från annan inkomst än inkomsten av rederirörelsen samt på basis av anskaffning av annat fartyg än sådant som avses i 1 mom.

3 §

I 2 § avsedd avskrivning görs på anskaffningsutgiften för varje fartyg särskilt för sig. Såsom avskrivning får den skattskyldige inte avdraga större belopp än vad han under skatteåret och tidigare avdragit i sin bokföring.

4 §

Om leveransavtal, på grund av vilket i 2 § avsedd avskrivning gjorts, hävs eller överförs på tredje person eller om avtalet blir ogiltigt, anses det belopp som avskrivits på anskaffningsutgiften för fartyget såsom intäkt för det skatteår under vilket avtalet hävdes, överfördes eller blev ogiltigt.

Överlåtelsepris eller annat vederlag som erhållits för skadat, överlåtet, förstört eller av annan orsak förlorat fartyg vars anskaffningsutgift eller del därav avdragits på ovan i 2 § stadgat sätt bokförs såsom inkomst, och den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften avdrages under det skatteår under vilket fartyget överläts eller förlusten därav konstaterades.

5 §

Fortsätter den skattskyldige rederiverksamheten och gör han sannolikt att han ämnar anskaffa nytt fartyg i Finland eller här reparera skadat fartyg, bokförs skattepliktigt överlåtelsepris och annat vederlag för ovan i 4 § avsett fartyg, med undantag för den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, såsom inkomst sålunda, att det avdrages från anskaffningsutgiften för det nya fartyget eller utgifterna för iståndsättande av det skadade fartyget. Överlåtelsepriset och vederlaget eller den del av dem som inte på ovan nämnt sätt avdragits under det skatteår under vilket fartyget överlåtits, förstörts eller skadats, eller under de två därpå följande skatteåren, beaktas som intäkt för det skatteår under vilket det senast bort avdragas från anskaffningsutgiften för fartyget. Länsskatteverket i det län inom vars område den skattskyldiges hemort är belägen, kan på den skattskyldiges ansökan av särskilda skäl besluta att överlåtelsepriset och vederlaget eller en del av dem får avdragas under flera än de två år som följer på det skatteår under vilket fartyget överlåtits, förstörts eller skadats.

6 § (30.12.1992/1543)

En skattskyldig som under 1981-1993 beställer ett fartyg med en nettodräktighet av minst 19 registerton för att byggas i Finland i isavgiftsklass I A eller högre har rätt att vid beskattningen för det skatteår under vilket fartyget har tagits i bruk och för de tre därpå följande skatteåren från inkomsten av rederirörelsen utom övriga tillåtna avdrag varje år dra av ett belopp som utgör 3 procent av anskaffningsutgiften för fartyget (avdrag för isavgiftsklass). En skattskyldig som under 1994-1998 beställer ett fartyg som avses ovan för att byggas i Finland eller i utlandet, har rätt att vid beskattningen för det skatteår under vilket fartyget har tagits i bruk och för det därpå följande skatteåret från inkomsten av rederirörelsen vartdera året dra av ett belopp som utgör 3 procent av anskaffningsutgiften för fartyget. (30.12.1996/1258)

En skattskyldig som under 1999 eller 2000 i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beställer ett fartyg med en bruttodräktighet av minst 100 registerton och i isavgiftsklass I A eller högre har rätt att från inkomsten av rederirörelsen dra av ett belopp som utgör 3 procent av anskaffningsutgiften för fartyget. Avdraget får göras såväl det skatteår under vilket fartyget har tagits i bruk som det därpå följande skatteåret. För att avdrag skall kunna göras förutsätts dessutom att fartyget överlåts till beställaren senast den 31 december 2003. (26.11.1999/1060)

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja den skattskyldige rätt till fullt eller partiellt avdrag för isavgiftsklass även från annan inkomst än inkomsten av rederirörelsen samt även för ett fartyg som anges i 1 mom. och som har beställts från utlandet 1986-1993.

7 § (30.12.1992/1543)

En skattskyldig har rätt att från inkomsten av rederirörelsen dra av beloppet av reservering som han har gjort i sina bokslut för 1981-1993 (fartygsanskaffningsreservering). För att få dra av reserveringen skall den skattskyldige inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång på ett i Finlands Bank särskilt öppnat konto sätta in ett belopp som utgör 50 procent av fartygsanskaffningsreserveringens belopp (fartygsanskaffningsdeposition).

8 §

Tillstånd att lyfta en fartygsanskaffningsdeposition eller en del därav beviljas av det länsskatteverk inom vars tjänsteområde den skattskyldiges hemkommun är belägen, då utredning företes om att reserveringen eller en del därav har använts eller kommer att användas för anskaffning av ett fartyg på minst 19 registerton. Om reserveringen eller en del därav inte vid beskattningen har avdragits från den skattepliktiga inkomsten och beskattningen till denna del har vunnit laga kraft, har den skattskyldige likaså rätt att lyfta depositionen eller motsvarande del därav. (18.12.1995/1574)

I andra än i 1 mom. avsedda fall får insatta medel lyftas tidigast efter två år från utgången av det skatteår från vars skattepliktiga inkomst fartygsanskaffningsreserveringen gjorts. Reserveringens belopp anses härvid i fråga om den del som motsvarar de lyfta medlen såsom skattepliktig intäkt för det skatteår under vilket depositionen eller en del därav lyfts.

8 a § (18.12.1995/1574)

Om den skattskyldige upphör med sin näringsverksamhet och det inte är fråga om fusion eller om den skattskyldiges egendom överlämnas till konkurs, räknas en fartygsanskaffningsreservering som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket näringsverksamheten upphört eller beslutet om försättande i konkurs fattats. Den skattskyldige har då rätt att lyfta fartygsanskaffningsdepositionen i Finlands Bank. Länsskatteverket utfärdar ett intyg åt den skattskyldige över rätten att lyfta fartygsanskaffningsdepositionen.

9 §

I de fall som avses i 8 § 1 mom. betalar Finlands Bank på det belopp av depositionen som skall lyftas en årlig ränta, som är en och en halv procentenhet lägre än Finlands Banks grundränta. Räntan betalas när de deponerade medlen uttages.

10 §

Fartygsanskaffningsreservering skall användas för täckande av anskaffningsutgiften för fartyget eller bokföras såsom inkomst det skatteår under vilket i 7 § avsedd deposition uttagits.

Med reserveringen täckt anskaffningsutgift för fartyg eller del av sådan anskaffningsutgift är inte avdragsgill utgift.

11 §

Skattskyldig, som med stöd av denna lag gjort avskrivning på fartygets anskaffningsutgift eller använt fartygsanskaffningsreserveringen för anskaffning av fartyg, skall till sin skattedeklaration foga utredning om fartygets ursprungliga anskaffningsutgift, fartygsanskaffningsreserveringens användning för täckande av anskaffningsutgiften för fartyget, tidigare avskrivningar på anskaffningsutgiften och avskrivningarna för skatteåret samt om den oavskrivna anskaffningsutgiften för fartyget vid skatteårets utgång.

Skattskyldig, som i enlighet med 5 § avdragit överlåtelsepriset eller annat vederlag för fartyg eller del av dem från anskaffningsutgiften för nytt fartyg eller från utgifterna för iståndsättande av skadat fartyg eller som ämnar avdraga en del av överlåtelsepriset eller av annat vederlag från anskaffningsutgiften för fartyg som skall tagas i bruk under de följande skatteåren, skall foga utredning därom till skattedeklarationen.

12 §

Skattskyldig har rätt att årligen från inkomst av rederirörelse för framtida klassificeringskostnader för fartyg med en nettodräktighet av minst 19 registerton såsom reservering avdraga ett belopp som utgör högst 2 procent av anskaffningsutgiften för fartyget (klassificeringsreservering). Klassificeringsreservering görs likväl inte under det skatteår under vilket fartyget klassificeras.

Skattskyldig har rätt att avdraga klassificeringsreserveringen såsom utgift endast om motsvarande annotering gjorts i bokföringen.

Klassificeringsreservering som inte använts för täckande av kostnaderna för fartygets klassificering skall bokföras såsom inkomst under det skatteår under vilket klassificeringen utfördes eller fartyget överläts eller förlusten av fartyget konstaterades.

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 § (30.12.1992/1543)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Den tillämpas vid beskattningen för 1981-1995. Lagens 6 § tillämpas likväl även vid beskattningen för 1996-2005 och bestämmelserna i 7-11 § om fartygsanskaffningsreservering även vid beskattningen för 1996-1998. (26.11.1999/1060)

En klassificeringsreservering som inte har använts före utgången av 1995 anses såsom skattepliktig inkomst för 1995. En fartygsanskaffningsreservering som inte har använts före utgången av 1998 anses såsom skattepliktig inkomst för 1998.

Ikraftträdelsestadganden:

18.3.1983/274:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1983.

RP 276/82, StaUB 116/82, StoUB 275/82

13.12.1985/950:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

RP 187/85, StaUB 56/85, StoUB 134/85

14.12.1990/1101:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

RP 183/90, StaUB 54/90, StoUB 175/90

30.12.1992/1543:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 205/92, StaUB 78/92

17.12.1993/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 199/93, StaUB 61/93

18.12.1995/1574:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

30.12.1996/1258:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 238/1996, StaUB 48/1996, RSv 253/1996

26.11.1999/1060:

Denna lag träder i kraft den 29 november 1999. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 89/1999, StaUB 13/1999, RSv 60/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.