Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

2.2.1979/130

Prokuralag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I handelsregistret antecknad näringsidkare kan befullmäktiga viss person att vara näringsidkarens prokurist genom att giva honom fullmakt, vilken enligt fullmaktens text uttryckligen förklaras utgöra prokura, eller genom att på annat sätt bevisligen angiva att han är näringsidkarens prokurist.

Bestämmelser om registrering av prokura finns i handelsregisterlagen (564/2023). (23.3.2023/583)

2 §

Prokurist får i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse handla på huvudmannens vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock icke utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dessa.

Är prokuran skriftlig, har prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och andra myndigheter.

3 §

Prokura kan även meddelas flera personer på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan bestämmas att prokuristen får företräda bolaget eller andelslaget endast tillsammans med en sådan därtill berättigad person som avses i 6 kap. 26 § i aktiebolagslagen (624/2006) eller i 6 kap. 27 § i lagen om andelslag (421/2013). I ett öppet bolag och ett kommanditbolag kan det bestämmas att prokuristen får företräda bolaget endast tillsammans med en eller flera av bolagsmännen i det öppna bolaget respektive en eller flera av de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget. (14.6.2013/433)

4 § (1.11.2002/891)

4 § har upphävts genom L 1.11.2002/891.

5 §

Tidsbegränsning av prokurist enligt denna lag tillkommande behörighet eller annan begränsning däri än som avses i 3 § kan icke åberopas mot tredje man i god tro.

6 §

Prokurist bör vid tecknande av firma angiva sitt prokurauppdrag genom vederbörligt tillägg, såsom i egenskap av prokurist, per procuram, p.p. eller på annat motsvarande sätt. I övrigt gäller om firmateckning vad i firmalagen (128/79) är stadgat.

7 §

Prokurist får icke överlåta prokuran på annan.

8 §

Prokura kan när som helst återkallas. Huvudmannens död medför ej att prokuran upphör att gälla.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Ikraftträdelsestadganden:

9.8.1985/702:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 12/85, Lagutsk. bet. 4/85, Stora utsk. bet. 75/85

29.4.1988/391:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 6/87, Lagutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 1/88

8.1.1993/96:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 96/1993 trädde i kraft enligt F 1487/1993 den 1.1.1994.)

RP 236/92, EkUB 41/92

1.11.2002/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

21.7.2006/630:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

14.6.2013/433:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

23.3.2023/583:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.