Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

30.11.1978/911

Statsrådets beslut om rådgivande nämnden för statens bolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Rådgivande organ i frågor som gäller aktiebolag med statlig majoritet, vilka utövar produktiv verksamhet, är rådgivande nämnden för statens bolag, vilken verkar i anslutning till handels- och industriministeriet.

Med aktiebolag med statlig majoritet avses i detta beslut aktiebolag, av vars aktier staten äger mera än hälften.

2 §

Rådgivande nämnden åligger:

1) att årligen före utgången av juni månad behandla sammandragen av statsbolagens investerings- och finansieringsplaner på medellång sikt, vilka uppgöres vid handels- och industriministeriet, samt att före utgången av december månad behandla sammandragen av följande års resultat- och finansieringsplaner;

2) att verka som rådgivande organ i industripolitiska frågor, vilka angår statens produktiva företagarverksamhet;

3) att främja enhetligheten och samarbetet i statens produktiva företagarverksamhet samt enhetligheten i statsbolagens verksamhetsformer;

4) att främja informationstjänsten statens bolag emellan och sträva till att upprätthålla ett förtroendefullt förhållande mellan dem samt att vid eventuella meningsskiljaktigheter verka för deras biläggande i godo; samt

5) att medverka till åstadkommandet av en ändamålsenlig enhetlighet i den tillsyn över bolagens verksamhet som ankommer på staten i dess egenskap av aktieägare.

Statsrådet eller handels- och industriministeriet kan enligt prövning ombetro rådgivande nämnden även andra uppgifter, som nämnden lämpligen kan handha.

3 §

Rådgivande nämnden för statens bolag består av handels- och industriministern, handels- och industriministeriets kanslichef och industriavdelningens avdelningschef samt av ordförandena för ovan i 1 § avsedda aktiebolags förvaltningsråd och direktioner och av bolagens verkställande direktörer.

Ordförande för rådgivande nämnden är handels- och industriministern och viceordförande handels- och industriministeriets kanslichef.

Sekreterare för rådgivande nämnden är byråchefen för handels- och industriministeriets statsbolagsbyrå.

Rådgivande nämnden kan antaga permanenta sakkunniga.

4 §

Ärenden som behandlas i rådgivande nämnden eller dess arbetsutskott kan beredas i handels- och industriministeriet.

5 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, på kallelse av viceordföranden.

Kallelse till sammanträde skall sändas till envar medlem skriftligen minst 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall meddelas de ärenden, som behandlas.

6 §

Vid rådgivande nämndens sammanträden skall föras protokoll, i vilket antecknas de närvarande samt nämndens beslut i de ärenden som behandlats. Medlem, som icke förenat sig om beslut, är berättigad att få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet.

Rådgivande nämndens protokoll och övriga handlingar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

7 §

För beredning av de ärenden som behandlas i rådgivande nämnden har denna ett arbetsutskott.

Rådgivande nämndens ordförande är arbetsutskottets ordförande. Dess övriga medlemmar är handels- och industriministeriets kanslichef, industriavdelningens avdelningschef samt fyra ordförande för förvaltningsråd och fyra direktionsordförande eller verkställande direktörer vilka valts av rådgivande nämnden för två år åt gången. Alla åtta valda medlemmar skall vara från olika bolag. Rådgivande nämndens sekreterare är arbetsutskottets sekreterare.

Rådgivande nämnden kan också besluta att ärende eller grupp av ärenden, som ankommer på nämnden, på dess vägnar behandlas och avgöres av arbetsutskottet. Såframt ärendet gäller ett bestämt bolag, skall detta bolags till rådgivande nämnden hörande företrädare, beredas tillfälle att bli hörd.

I fråga om sammankallande, beslutanderätt och ärendes avgörande iakttages samma stadganden som gäller för rådgivande nämnden.

8 §

Till rådgivande nämndens medlemmar erlägges icke något arvode.

9 §

Angående rådgivande nämnden gäller i övrigt vad om statens kommittéer är bestämt.

10 §

Genom detta beslut upphäves statsrådets beslut den 20 november 1958 innefattande reglemente för rådgivande nämnden för statens bolag (469/58).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.