Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

13.10.1978/769

Förordning om statens skolhem

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § lagen den 19 december 1922 om statens uppfostringsanstalter och grunderna för de i dessa anställda personers pensionsrätt (293/22), 91 § 1 mom. folkskollagen av den 1 juli 1957 och 2 § 4 mom. lagen den 26 juli 1968 om grunderna för skolsystemet (467/68), av dessa lagrum 91 § 1 mom. folkskollagen sådant det lyder i lag av den 27 juli 1962 (445/62):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (18.9.1992/881)

Statliga uppfostringsanstalter som avses i 1 § lagen om statens uppfostringsanstalter och grunderna för de i dessa anställda personers pensionsrätt (293/22) är statens skolhem, som nedan kallas anstalter.

2 § (22.2.1991/417)

Vid statens skolhem ges uppfostran och vård samt grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den samt yrkesutbildning åt barn och unga personer som med stöd av barnskyddslagen (683/1983) har omhändertagits av socialnämnden och som inte på ett ändamålsenligt sätt kan uppfostras och vårdas i familjevård, på barnhem eller i någon annan barnskyddsanstalt och som inte heller på grund av sjukdom eller handikapp behöver vård som ges någon annanstans. (14.12.1998/988)

I skolhemmen kan ordnas öppen vård och eftervård enligt barnskyddslagen samt tillhandahållas mentalvårdstjänster enligt mentalvårdslagen (1116/90) med undantag av vård oberoende av vilja. Vården skall ordnas med beaktande av vad som sägs i 10, 14 och 34 §§ barnskyddslagen och 5 § barnskyddsförordningen. (18.9.1992/881)

BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom L 417/2007, se BarnskyddsL 417/2007 20, 21, 37, 54 och 75 §.

2 kap

Förvaltning

3 § (22.2.1991/417)

Den allmänna ledningen av och tillsynen över anstalterna ankommer på forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. (27.11.1992/1141)

Tillsynen över den undervisning och den utbildning som ges vid anstalterna ankommer på länsstyrelsen. (14.12.1998/988)

Reglementet för en anstalt godkänns av direktionen.

L om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 1073/1992 har upphävts genom L om Institutet för hälsa och välfärd 668/2008.

4 §

Anstalten skall ha en direktion vars mandattid är fyra kalenderår. Direktionen har åtta medlemmar, av vilka en är en personalrepresentant som personalen har valt inom sig för högst fyra år i sänder. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården utnämner de övriga direktionsmedlemmarna och utser en av dem till ordförande för direktionen. Direktionen väljer vice ordförande inom sig. (27.11.1992/1141)

Anstaltens reglemente skall innehålla bestämmelser om direktionens tillsättande, sammanträden, beslutanderätt och uppgifter.

3 kap

Uppfostrings- och vårdverksamhet

5 § (22.2.1991/417)

5 § har upphävts genom F 22.2.1991/417.

6 § (22.2.1991/417)

6 § har upphävts genom F 22.2.1991/417.

7 §

För elev kan anordnas arbetsterapi då detta med tanke på hans uppfostran befinnes nödigt.

8 § (22.2.1991/417)

8 § har upphävts genom F 22.2.1991/417.

4 kap

Undervisningsverksamhet

9 § (14.12.1998/988)

Om ordnande av grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den gäller vad som bestäms i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och med stöd av den.

10 § (14.12.1998/988)

10 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

11 § (14.12.1998/988)

11 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

12 § (14.12.1998/988)

12 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

13 § (14.12.1998/988)

13 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

14 § (14.12.1998/988)

14 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

15 § (14.12.1998/988)

15 § har upphävts genom F 14.12.1998/988.

16 § (14.12.1998/988)

För de elever som har fullgjort sin läroplikt skall i mån av möjlighet sådan yrkeseller arbetsundervisning som motsvarar deras behov och anlag eller skyddat arbete ordnas antingen av anstalten eller i samarbete med anordnarna av yrkesutbildning eller arbetskraftsmyndigheterna eller på något annat ändamålsenligt sätt.

17 § (22.2.1991/417)

17 § har upphävts genom F 22.2.1991/417.

5 kap

Personal

18 § (29.1.1988/76)

Vid en anstalt kan finnas tjänster som föreståndare, biträdande föreståndare, psykolog, lärare, specialsjukskötare, socialarbetare, ansvarig gruppledare och gruppledare samt andra tjänster. (14.12.1998/988)

Vid anstalten kan dessutom utnämnas tjänstemän till tjänsteförhållande för viss tid samt anställas personal i arbetsavtalsförhållande. (28.11.1994/1050)

19 § (29.1.1988/76)

19 § har upphävts genom F 29.1.1988/76.

20 § (22.2.1991/417)

Om åliggandena för personalen vid en anstalt kan bestämmas i ett reglemente och i en arbetsordning som fastställs av anstalts föreståndare.

6 kap

Behörighetsvillkor för personalen (29.1.1988/76)

21 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid en uppfostringsanstalt är sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. (29.1.1988/76)

Dessutom krävs (29.1.1988/76)

1) av föreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

2) av biträdande föreståndare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller speciallärarexamen;

3) av psykolog för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller särskilt avlagt högsta akademiska vitsord i psykologi;

4) av lärare sådan behörighet som föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsverksamheten (986/1998), (14.12.1998/988)

5 punkten har upphävts genom F 14.12.1998/988. (14.12.1998/988)

6) av socialarbetare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller därjämte förvärvad tillräcklig utbildning i socialt arbete, eller socialvårdsexamen; med socialvårdsexamen jämställs motsvarande examen avlagd vid Svenska social- och kommunalhögskolan; (29.1.1988/76)

7) av specialsjukskötare för tjänsten lämplig specialsjukskötarexamen; (29.1.1988/76)

8) av ansvarig gruppledare och gruppledare socialvårdsexamen eller akademisk examen i ungdomsarbete eller annan lämplig utbildning för tjänsten; samt (29.1.1988/76)

9) av övriga ordinarie och tillfälliga tjänstemän för tjänsten eller uppgiften lämplig utbildning. (29.1.1988/76)

7 kap

Val av personal samt tjänstledighet och anställningsförhållandes upphörande

22 § (29.1.1988/76)

Föreståndaren och biträdande föreståndaren för en anstalt utnämns av direktionen.

Övriga tjänstemän vid anstalten utnämns samt personal i arbetsavtalsförhållande anställs av chefen för anstalten. (28.11.1994/1050)

23 § (29.1.1988/76)

23 § har upphävts genom F 29.1.1988/76.

24 § (29.1.1988/76)

24 § har upphävts genom F 29.1.1988/76.

25 § (29.1.1988/76)

25 § har upphävts genom F 29.1.1988/76.

8 kap

Särskilda stadganden

26 §

Angående elevs intagning i anstalt och utskrivning från anstalt är stadgat i 20 § 5 mom., 23 § 1, 4 och 5 mom. och 24 § lagen om barnskydd samt i 22 § 1 mom. förordningen angående barnskydd (203/36).

BarnskyddsL 52/1936 har upphävts genom L 683/1983, se BarnskyddsL 417/2007 10 kap.

27 §

Anstalten, vederbörande socialnämnd, länsstyrelsen samt eleven och dennes vårdnadshavare skall samarbeta vid anordnandet av elevens vård och i därtill anslutna frågor.

28 § (22.2.1991/417)

28 § har upphävts genom F 22.2.1991/417.

29 § (17.6.1983/547)

Om rätt för anstalt att få upplysningar och utredningar som behövs för skötseln av dess uppgifter samt handräckning av statliga och kommunala myndigheter liksom även om tystnadsplikt för personalen vid anstalten samt för medlemmarna och suppleanterna i dess direktion gäller vad som är stadgat i socialvårdslagcn (710/82).

30 § (29.1.1988/76)

30 § har upphävts genom F 29.1.1988/76.

31 §

1 mom. har upphävts genom F 22.2.1991/417. (22.2.1991/417)

Angående formerna för elevernas deltagande i beredning av beslutsfattande som gäller dem själva, bestämmes i anstalts reglemente.

32 § (14.12.1998/988)

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

9 kap

Ikraftträdande

33 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 16 maj 1924 angående statens uppfostringsanstalter (125/24) jämte däri senare företagna ändringar, förordningen den 20 december 1946 angående ändring av benämningarna på vissa uppfostringsanstalter (877/46) och förordningen den 24 oktober 1975 om ersättningar, som skall erläggas för elever i statens skolhem (821/75).

34 §

Den som före denna förordnings ikraftträdande varit kompetent för tjänst eller befattning vid anstalt och vid denna förordnings ikraftträdande innehar sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin kompetens för motsvarande tjänst eller befattning vid anstalt när denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.1983/547:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

29.1.1988/76:

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den som innan denna förordning träder i kraft har varit behörig för en tjänst vid någon av statens uppfostringsanstalter och som när förordningen träder i kraft innehar en sådan tjänst, behåller sin behörighet för motsvarande tjänst.

22.2.1991/417:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Första gången direktioner som har utnämnts innan denna förordning träder i kraft kompletteras med en personalrepresentant.

De anvisningar av socialstyrelsen som avses i 11 § och som gäller när denna förordning träder i kraft gäller fortfarande tills social- och hälsostyrelsen bestämmer något annat.

De uppgifter för utbildningsstyrelsen som avses i denna förordning sköts till den 1 april 1991 av yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen.

18.9.1992/881:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

27.11.1992/1141:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

De anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver den.

28.11.1994/1050:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

14.12.1998/988:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.