Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

29.6.1978/501

Förordning om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78):

Institutets för arbetshygien uppgifter
1 §

Institutet för arbetshygien, som nedan i denna förordning benämnes institutet, har till uppgift:

1) att bedriva och främja forskning kring växelverkan mellan arbete och hälsa samt forskning och utvecklingsarbete som berör arbetarskydd och företagshälsovård;

2) att utföra till institutets verksamhetsområde hörande undersökningar, utredningar och andra serviceuppgifter;

3) att utföra undersökning, utredning och diagnostisering av yrkessjukdomar och andra arbetsbetingade sjukdomar samt att ge vård för dessa sjukdomar;

4) att utföra undersökningar, utredningar och serviceuppgifter i anslutning till olycksfall i arbetet och förebyggandet av dem;

5) att utföra undersökningar, utredningar, mätningar och serviceuppgifter vilka hör till området för arbetshygien, toxikologi, skydd i arbete, ergonomi och andra former av arbetarskydd och företagshälsovård;

6) att deltaga i beredningen av och arbetet på att utveckla stadganden, bestämmelser och anvisningar i anslutning till arbetarskyddet och företagshälsovården samt att utföra därav betingat undersöknings- och utredningsarbete;

7) att utveckla och meddela vidareutbildning, fortbildning och specialutbildning på institutets verksamhetsområde;

8) att bedriva publicerings-, informations- och upplysningsverksamhet på institutets verksamhetsområde samt att utge annat informations- och utbildningsmaterial på området; (12.11.2015/1320)

9) att bedriva till institutets verksamhetsområde hörande informationsservice och digital kommunikation samt att upprätthålla datasystem och datalager för arbetarskyddets och arbetshygienens område; (12.11.2015/1320)

10) att deltaga i det internationella samarbetet på institutets verksamhetsområde;

11) att avge utlåtanden och taga initiativ i frågor som berör institutets verksamhetsområde; samt

12) att utföra andra till arbetarskyddets och arbetshygienens område hörande uppgifter, vilka enligt stadganden eller bestämmelser ålagts institutet.

Institutet skall vid utförandet av sina uppgifter samarbeta med arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna och med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.

Institutets verksamhetsenheter
2 § (29.12.2005/1263)

Institutet består av kompetenscentra så som närmare bestäms i arbetsordningen.

Institutets regionala verksamhetsställen finns i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. (27.11.2014/1007)

Närmare bestämmelser om kompetenscentra och andra verksamhetsenheter samt om deras uppgifter meddelas vid behov i arbetsordningen.

Direktionen och dess uppgifter (22.12.1993/1307)
3 § (22.12.1993/1307)

3 § har upphävts genom F 22.12.1993/1307.

4 § (22.12.1993/1307)

4 § har upphävts genom F 22.12.1993/1307.

5 § (22.12.1993/1307)

5 § har upphävts genom F 22.12.1993/1307.

6 § (27.11.2008/764)

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och åtta andra medlemmar som, i likhet med deras personliga suppleanter, förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Ordföranden och vice ordföranden företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och en medlem arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen ska dessutom höra tre företrädare för de centrala arbetsgivarorganisationerna och tre företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför eget arbete.

7 § (22.12.1993/1307)

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden eller om minst hälften av direktionens övriga medlemmar skriftligen kräver det av direktionen för behandling av ett bestämt ärende. Direktionen är beslutför då mötesordföranden och över hälften av de övriga medlemmarna med beslutanderätt är närvarande. Ärendena avgörs i direktionen med enkel majoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

8 § (22.12.1993/1307)

Direktionen har till uppgift att leda, utveckla och övervaka institutets verksamhet.

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår

1) riktlinjer för insitutets verksamhet och resultatmål för institutet samt andra frågor i anslutning till utvecklandet av intitutets verksamhet,

2) fastställande av ekonomireglemente,

3 punkten har upphävts genom F 29.12.2005/1263. (29.12.2005/1263)

4) förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

5) förslag till årlig budget,

6) framläggande av årsberättelsen för social- och hälsovårdsministeriet,

7) förslag till bokslut och revisorernas utlåtande,

8) fastställande av arbetsordning,

9 punkten har upphävts genom F 29.12.2005/1263. (29.12.2005/1263)

10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör samt anställande och entledigande av chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer, om anställningen eller entledigandet varar över sex månader, (12.11.2015/1320)

11) tillsättande av regionala delegationer, (29.12.2005/1263)

12) institutets principer för prissättning av prestationer, (18.6.1998/424)

13) generaldirektörens pension, avgångsålder och rätt att inneha bisyssla, (29.12.2005/1263)

14 punkten har upphävts genom F 29.12.2005/1263. (29.12.2005/1263)

15) övriga principiella eller vittsyftande frågor som gäller institutets verksamhet och utvecklande. (29.12.2005/1263)

9 § (22.12.1993/1307)

Närmare bestämmelser om sammankallande av direktionen, om dess sammanträden, sekreterare och förande av protokoll vid sammanträdena samt om justering av protokollen meddelas vid behov i arbetsordningen.

Institutets funktionärer och deras uppgifter
10 § (29.12.2005/1263)

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen. (12.11.2015/1320)

Generaldirektören har professors titel. Cheferna för kompetenscentra har professors titel om de har vid universitet eller högskola konstaterad docentkompetens.

11 § (22.12.1993/1307)

Generaldirektören leder institutets för arbetshygien verksamhet och svarar för att uppgifterna sköts effektivt, ekonomiskt och på ett resultatrikt sätt. Dessutom svarar han för beredningen, föredragningen och verkställigheten av de ärenden som skall föreläggas direktionen.

2 mom. har upphävts genom F 29.12.2005/1263. (29.12.2005/1263)

12 § (12.11.2015/1320)

Närmare bestämmelser om uppgifterna för generaldirektören och cheferna för kompetenscentra meddelas vid behov i arbetsordningen, i vilken även kan bestämmas om den övriga personalens uppgifter.

13 § (22.12.1993/1307)

13 § har upphävts genom F 22.12.1993/1307.

14 § (7.6.1991/898)

I arbetsordningen meddelas vid behov närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för befattningarna vid institutet, om institutets verksamhetsenheter, förfarandet vid handläggning av ärenden samt om vem som skall avgöra ärendena.

15 § (22.12.1993/1307)

15 § har upphävts genom F 22.12.1993/1307.

Ekonomi
16 § (23.5.1980/375)

Institutet skall årligen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för godkännande tillställa ministeriet ett förslag till nästa års budget, som följer resultaträkningens indelning i huvudgrupper.

2 mom. har upphävts genom F 29.12.2005/1263. (29.12.2005/1263)

16 a § (22.12.1993/1307)

Vid godkännande av institutets budget fastställer social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av den omfattning av institutets verksamhet som godkänts i statsbudgeten beloppet av de utgifter som godkänns såsom kostnader vilka berättigar till statsandel.

Om de inkomster som inflyter genom institutets verksamhet beräknas överstiga en femtedel av de i 1 mom. avsedda kostnaderna, vilka berättigar till statsandel, skall institutet i samband med budgetförslaget hos social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om användningen av nämnda belopp.

16 b § (23.5.1980/375)

Institutet skall särskilt se till att erforderliga intäkter av egen verksamhet för finansiering av institutets till statsandel berättigande verksamhet kan erhållas. Kan det beräknas att intäkterna stannar vid ett mindre belopp, skall institutet till social- och hälsovårdsministeriet göra framställning om de åtgärder, genom vilka institutets ekonomi kan tryggas, med beaktande av vad i 3 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78) är stadgat angående statsandelens högsta belopp.

Vad i 1 mom. stadgats skall i tillämpliga delar iakttagas även då institutets kostnader, vilka berättigar till statsandel, uppgår till ett högre belopp än som kunde förutses vid uppgörandet av budgeten.

17 §

Institutets redovisningsperiod är ett kalenderår. Vid handhavandet och bokföringen av institutets medel skall stadgandena i bokföringslagen (655/73) och -förordningen (783/73) samt med stöd av dem givna bestämmelser iakttagas.

18 § (22.12.1993/1307)

Revisorerna skall inom april tillställa social- och hälsovårdsministeriet en skriftlig berättelse över sin verksamhet och ett utlåtande om institutets förvaltning och räkenskaper.

19 §

Institutet skall årligen före utgången av maj tillställa social- och hälsovårdsministeriet sin årsberättelse, sitt bokslut och revisorernas utlåtande samt en berättelse över verksamheten och situationen. Social- och hälsovårdsministeriet skall godkänna årsberättelsen och fastställa bokslutet för föregående år samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. (22.12.1993/1307)

Institutet skall inom av ministeriet bestämd skälig tid lämna ministeriet även andra uppgifter om sin verksamhet, vilka erfordras för den tillsyn som avses i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

Institutet skall ha ett system för planering av verksamheten och ekonomin, vilket innefattar planering på medellång sikt och för den årliga verksamheten samt budgetberedning. Institutet skall även följa de anvisningar, vilka social- och hälsovårdsministeriet utfärdar till detta underställda ämbetsverk och inrättningar om uppgörande av verksamhets- och ekonomiska planer samt budgetförslag. (23.5.1980/375)

Närmare bestämmelser angående institutets ekonomi meddelas i ekonomireglementet.

Särskilda stadganden
20 § (10.9.2009/706)

I samband med varje regionalt verksamhetsställe finns en delegation, vars ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar förordnas av direktionen för tre år i sänder. Medlemmarna ska företräda arbetarskyddsmyndigheter, social- och hälsovårdsmyndigheter, centrala arbetsmarknads- och företagarorganisationer och, med beaktande av regionens närings- och befolkningsstruktur och övriga verksamhet, andra centrala sammanslutningar och organisationer. (8.11.2012/607)

Delegationen ska

1) följa förändringarna inom regionens närings- och arbetsliv och på basis av dem ta initiativ och lägga fram förslag om åtgärder för främjande av arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet,

2) utgöra ett regionalt samarbetsnätverk som främjar arbetshälsan och arbetsmotivationen och inverkar positivt på att tiden i arbete förlängs,

3) följa och främja det regionala samarbetet mellan institutet och de arbetsplatser, myndigheter, arbetsmarknads- och företagarorganisationer och andra aktörer av betydelse för främjandet av arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet som behöver dess service, samt ta initiativ och ge utlåtanden i syfte att intensifiera samarbetet och öka effektiviteten.

21 §

Institutets namn tecknas av direktionens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någondera av dem separat tillsammans med en ordinarie medlem av direktionen eller generaldirektören eller hans ställföreträdare. (12.11.2015/1320)

Direktionen kan befullmäktiga generaldirektören eller en annan funktionär att underteckna handlingar som behövs vid behandlingen av löpande ärenden. (29.12.2005/1263)

Stämning eller annan delgivning anses ha kommit till institutets kännedom, då stämningen eller delgivningen har meddelats någon av de i 1 mom. nämnda personerna till kännedom.

22 § (7.6.1991/898)

22 § har upphävts genom F 7.6.1991/898.

23 § (29.12.2005/1263)

Arvoden för medlemmar av institutets direktion och de regionala delegationerna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

24 §

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet kan även utan hinder av förordningens stadganden för institutet fastställa en interimistisk arbetsordning och ett interimistiskt ekonomireglemente samt vidtaga andra åtgärder som erfordras för inledande av verksamheten vid institutet för arbetshygien. Social- och hälsovårdsministeriet kan även fram till den 31 augusti 1978 på framställning av generaldirektören avgöra ärende, som måste avgöras snabbt för att institutets verksamhet skall kunna fortgå och dess ekonomiska ställning tryggas, utan hinder av vad i denna förordning eller i den interimistiska arbetsordningen stadgats eller bestämts om den avgöranderätt som tillkommer delegationen, direktionen eller generaldirektören.

Ikraftträdelsestadganden:

23.5.1980/375:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

19.5.1989/465:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Den direktion för institutet för arbetshygien som verkar när denna förordning träder i kraft fortsätter sin verksamhet under den tid som fastställdes när direktionen tillsattes.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

7.6.1991/898:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991.

Det ekonomireglemente och anskaffningsreglemente, som gäller vid institutet för arbetshygien när denna förordning träder i kraft, fortsätter att gälla tills institutets direktion fastställer nya reglementen för institutet.

22.12.1993/1307:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

21.3.1997/250:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

18.6.1998/424:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

27.9.2001/810:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

29.12.2005/1263:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De regioninstitutsdelegationer som har tillsatts före ikraftträdandet av denna förordning fortsätter till utgången av sin mandatperiod såsom regionala delegationer.

Professors titel har utan hinder av 10 § 2 mom. även de funktionärer vid institutet som har titeln med stöd av den förordning som gäller vid denna förordnings ikraftträdande.

27.11.2008/764:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.9.2009/706:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.8.2010/737:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

8.11.2012/607:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

27.11.2014/1007:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

12.11.2015/1320:

Denna förordning träder i kraft den 18 november 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.