Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

3.3.1978/181

Förordning om stadsfiskaler

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 23 april 1976 om stadsfiskaler (352/76):

Stadsfiskals ställning och uppgifter
1 §

Stadsfiskals verksamhet övervakas av justitiekanslern. Angående länsåklagare såsom stadsfiskals förman gäller vad därom är särskilt stadgat.

2 §

I egenskap av åklagare skall stadsfiskal:

1) besluta om väckande av åtal i sak som faller inom hans behörighet och tillse att åtal utföres;

2) besluta om och ombesörja sökande av ändring eller, då det ankommer på annan myndighet att fatta beslut därom, utan dröjsmål hänskjuta frågan till sagda myndighet för avgörande;

3) sköta allmänna åklagarens uppgifter på särskilt förordnande av vederbörande myndighet;

4) tillvarataga det allmännas intresse i brottmål som lyder under allmänt åtal och utföres av målsäganden samt i de ärenden där allmänna åklagaren skall höras; och

5) handha de övriga uppgifter som i lag eller förordning stadgats för honom eller annars ålagts honom.

3 §

Stadsfiskal skall ytterligare:

1) vid utförande av åtal på särskilt förordnande omedelbart lämna den myndighet som givit åtalsförordnande meddelande om domstolens utslag;

2) då domstol överför ärende att handläggas av annan domstol, utan dröjsmål sända de handlingar han innehar till åklagaren vid sistnämnda domstol och samtidigt meddela, huruvida den åtalade hålles häktad; samt

3) vid sökande av ändring hos högsta domstolen eller avgivande av svar på ändringsansökan samt vid klagan hos högsta domstolen eller vid ansökan om återbrytande av laga kraft vunnen dom eller återställande av försutten fatalietid tillställa handlingarna justitiekanslern. (19.1.1979/46)

4 §

Stadsfiskal kan uppmana polisen att verkställa förundersökning eller tilläggsundersökningar i ärende som handlägges av honom. Stadsfiskalen kan även själv utföra undersökning.

Stadsfiskalsämbete
4 a § (11.1.1991/22)

Ett stadsfiskalsämbete kan genom beslut av justitiekanslern uppdelas på avdelningar.

Avdelningschefer vid ett stadsfiskalsämbete är de stadsfiskaler som justitiekanslern på framställan av förste stadsfiskalen förordnar därtill för viss tid.

Förste stadsfiskalen beslutar om stadsfiskalernas placering på avdelningarna.

5 §

Chefen för stadsfiskalsämbete har till uppgift att:

1) leda och utveckla ämbetets verksamhet samt att följa med och övervaka enhetligheten i åklagarverksamheten;

2) tillse att personalen erhåller de råd och den vägledning som den behöver i sina uppgifter;

3) fördela åtalsärendena mellan stadsfiskalerna i enlighet med vad därom i arbetsordningen eller annars är bestämt samt att även i övrigt sköta arbetsfördelningen inom ämbetet;

4) avgöra de ärenden angående stadsfiskalsämbetet vilkas avgörande icke ankommer på annan myndighet;

5) övervaka de under allmänna åklagaren lydande biträdande åklagarnas verksamhet, såvida icke i arbetsordningen bestämts att detta skall ankomma på annan stadsfiskal; samt

6) ombesörja att vid ämbetet föres diarium, matrikel och andra särskilt bestämda eller eljest erforderliga kortregister och längder samt att meddelanden, utlåtanden, förslag, utredningar och andra uppgifter om ämbetet, om de ärenden som där handlägges och om dess personal avges i vederbörlig ordning.

5 a § (11.1.1991/22)

Vid ett stadsfiskalsämbete som är uppdelat på avdelningar skall avdelningschefen vid sin avdelning sköta de uppgifter som nämns i 5 § 1―3 punkten vad som närmare bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen kan en avdelningschef även åläggas andra uppgifter som hör till förmansställningen.

Kompetensvillkor och utnämning
6 § (24.2.1984/198)

Kompetensvillkor för stadsfiskalstjänst och -befattning är juris kandidatexamen samt förtrogenhet med åklagar-, domar- eller advokatuppgifter eller en med hänsyn till åklagarvärvet tillräcklig administrativ erfarenhet. Kompetensvillkor för avdelningssekreterarbefattning är högskoleexamen, merkonomexamen eller studentexamen samt genom praktisk erfarenhet uppnådd god förtrogenhet med kansliarbete vid ämbetsverk. Kompetensvillkor för övriga befattningar är sådan skicklighet och förmåga som handhavandet av befattningen förutsätter.

7 §

Stadsfiskal utnämnes och förordnande till extraordinarie och tillfällig stadsfiskal ges av jusdtiekanslern. Annan innehavare av tjänst eller befattning och person i arbetsavtalsförhållande vid stadsfiskalsämbetet utnämnes eller anställes av chefen för stadsfiskalsämbetet.

Stadsfiskalstjänst, stadsfiskalsbefattning som är bisyssla och extraordinarie stadsfiskalsbefattning samt avdelningssekreterar- och byråsekreterarbefattning besattes sedan tjänsten eller befattningen varit lediganslagen.

Tjänsterna som förste stadsfiskal och annan stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet ledigförklaras av länsåklagaren och andra tjänster av chefen för stadsfiskalsämbetet. (18.12.1992/1438)

Tjänstledighet, handhavande av tjänst och avsked
8 §

Tjänstledighet för högst tre månader under ett kalenderår beviljas stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet av länsåklagaren och övriga stadsfiskaler av förste stadsfiskalen. Längre tjänstledighet beviljas av justitiekanslern. (18.12.1992/1438)

Tjänstledighet för annan än i 1 mom. nämnd medlem av personalen vid stadsfiskalsämbetet beviljas av chefen för ämbetet.

9 §

Om handhavande av en tjänst under tiden för tjänstledighet och semester samt då tjänsten är vakant beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om den. (18.12.1992/1438)

Angående handhavande av förste stadsfiskalens tjänst under semester eller vid tillfälligt förfall kan i arbetsordningen bestämmas annorlunda än vad i 1 mom. är stadgat.

Förste stadsfiskalen äger rätt att vid tillfälligt förfall förordna stadsfiskal att vid sidan av dennes egen tjänst handha uppgifter som hör till annan stadsfiskals tjänst.

Stadsfiskals tjänstledighet, semester och vikarie skall utan dröjsmål meddelas justitiekanslern.

10 §

Avsked från tjänst eller befattning beviljas av den myndighet på vilken besättandet av tjänsten eller befattningen ankommer.

Särskilda stadganden
11 §

Grunderna för arvode för stadsfiskal med tjänsten som bisyssla fastställes av justitieministeriet sedan justitiekanslern hörts.

12 §

Stadsfiskal får icke utan justitiekanslerns tillstånd mottaga annan avlönad befattning.

Stadsfiskal får icke utan justitiekanslerns i enskilda fall givna tillstånd vara ombud för eller biträde åt person som misstänkes för brott. Han får icke heller vara målsägandes ombud eller biträde, om detta kan stå i strid med skötseln av hans tjänsteåligganden.

För hjälp åt målsägande vid den domstol, där stadsfiskal är åklagare, äger han icke rätt att uppbära arvode.

13 §

Stadsfiskal skall vara anträffbar för allmänheten såsom därom är bestämt i arbetsordningen. Allmänheten skall underrättas om mottagningstiderna på ämbetets anslagstavla.

14 §

Stadsfiskal åtalas för brott i tjänsten i hovrätt.

15 §

Har stadsfiskal eller tjänsteman vid stadsfiskalsämbete gjort sig skyldig till fel eller försummelse, som icke är av sådant slag att han härför borde åtalas vid domstol, eller uppträtt olämpligt, kan den utnämnande myndigheten, efter att ha hört vederbörande, straffa honom i disciplinär väg genom varning eller böter eller genom skiljande från tjänsteutövning för högst tre månader.

Om skiljande från tjänsten i disciplinär väg samt avhållande av tjänsteman från tjänsteutövning är stadgat särskilt.

16 §

I beslut, som avses i denna förordning och som gäller utnämning, antagande eller uppsägning av tjänsteman eller genom vilket tjänsteman i disciplinär väg dömts att erhålla varning, får ändring icke sökas genom besvär.

17 §

Justitiekanslern fastställer stadsfiskalsämbetets arbetsordning.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1978.

Genom denna förordning upphäves 12 och 13 §§ reglementet för Justitiekanslern vid statsrådet av den 12 december 1957 (416/57) samt förordningen den 10 maj 1927 innefattande reglemente för stadsfiskalerna (130/27) jämte däri senare företagna ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

19.1.1979/46:
24.2.1984/198:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1984.

11.1.1991/22:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991.

18.12.1992/1438:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.