Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

23.12.1977/1015

Lag om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Av kreditanstalters medel kan, i enlighet med vad i denna lag stadgas, beviljas lån, för vilka staten erlägger räntegottgörelse till kreditanstalterna. Dessa lån kallas nedan räntestödslån.

Lån beviljas av depositionsbanker, Nordiska Investeringsbanken, Fonden för industriellt samarbete Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, nedan kreditanstalt. (20.4.2000/390)

3 mom. har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

2 §

Räntestödslån kan beviljas:

1) för byggande av privata läroverk, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, kommunala och privata yrkes-, tekniska och handelsläroanstalter, läroanstalter för huslig ekonomi samt hemslöjds-, lantbruks- och forstläroanstalter ävensom för konsolidering av skulder, vilka föranletts av byggandet;

2) för byggande av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar samt slambehandlings- och komposteringsanläggningar och för genomförande av industrins vattenvårdsåtgärder; (3.11.1978/824)

3) för byggande av handels- och industrihamnar; (5.12.1984/827)

4) för grundreparationer och nyanskaffningar av fartyg som användes i skärgårdstrafik; (16.2.1979/173)

5) för industrins samt el-, gas- och värmeförsörjningens luftvårdsinvesteringar, för anläggande och iståndsättning av allmänna avfallsbehandlingsplatser samt för investeringar som främjar återvinning av avfall; (5.12.1984/827)

6) för anskaffning och grundlig reparation av lastfartyg som används för sjötransporter inom den finska utrikeshandeln och av annan sjötransportmateriel som är avsedd i huvudsak för transport av last samt för anskaffning av lastfartyg vilkas bruttodräktighet understiger 1 600 registerton och som köps begagnade i utlandet, (30.12.1992/1557)

7 punkten har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

8) för upplagring av råvaror, förnödenheter och produkter, som är nödvändiga för tryggande av befolkningens utkomst och för upprätthållande av produktionsverksamheten, med tanke på eventuella störningar i utrikeshandeln; samt (17.12.1982/944)

9 punkten har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

10 punkten har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

11 punkten har upphävts genom L 30.12.1992/1557. (30.12.1992/1557)

12) för byggnads- och grundreparationsprojekt och anskaffningar i samband med trav- och ridsport samt för konsolidering av skulder som dessa åtgärder föranleder. (23.12.1988/1195)

13) för sådana miljövårdsfrämjande investeringar i utlandet som har betydande inverkan på miljöns tillstånd i Finland, samt (22.12.1994/1308)

14) för konsolidering av krediter och krediter för driftskapital vilka hänför sig till växthusföretags och frilandsträdgårdsodlingars produktiva investeringar. (22.12.1994/1308)

3 §

Den ränta kreditanstalt uppbär för räntestödslån får vara högst lika stor som den ränta, vilken kreditanstalten vid ifrågavarande tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

2 mom. har upphävts genom L 19.12.1986/971. (19.12.1986/971)

4 § (19.12.1986/971)

I samband med behandlingen av statsförslaget skall beslutas om beloppet av räntegottgörelsen samt om maximibeloppet av de räntestödslån som årligen beviljas för olika ändamål.

5 §

De allmänna villkoren för räntestödslån fastställes av vederbörande ministerium.

Lån godkänns som räntestödslån och räntegottgörelse betalas av ett ministerium eller ett ämbetsverk, en inrättning eller någon annan statlig myndighet som har behörighet i saken. Ministeriet kan också bemyndiga ett ämbetsverk, en inrättning eller en myndighet som lyder under ministeriet att godkänna ett lån som räntestödslån eller att betala räntegottgörelse. Betalningen av räntegottgörelse kan också åläggas Statskontoret. (30.11.2001/1112)

6 § (19.12.1986/971)

6 § har upphävts genom L 19.12.1986/971.

7 §

Kreditanstalt och vederbörande ministerium eller centrala ämbetsverk skall övervaka, att lånemedlen användes för det ändamål som är angivet i beslutet angående lånets godkännande som räntestödslån.

Kreditanstalt är skyldig att lämna statens vederbörande myndighet de uppgifter som erfordras för konstaterande av huruvida räntestödslånen använts för det godkända ändamålet och lånevillkoren i övrigt iakttagits.

8 §

Har räntestödslåntagare använt lånemedel för annat ändamål än det för vilket de beviljats, eller har han i sin ansökan om lån i någon väsentlig punkt lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, erlägges icke för dylikt lån, efter det låntagarens förfarande av denna art konstaterats, i 6 § avsedd räntegottgörelse. Låntagaren skall härvid till staten erlägga den räntegottgörelse, som staten betalt för lånet, räknat från den dag lånet lyftes, samt dessutom straffränta beräknad enligt två procent om året på lånebeloppet, räknat från den dag lånet lyftes.

9 §

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Genom densamma upphäves lagen den 31 december 1968 om räntestödslån av Postbankens medel (761/68) jämte däri senare vidtagna ändringar.

I fråga om räntestödslån, som beviljats av Postbankens medel före lagens ikraftträdande, iakttages tidigare gällande stadganden och bestämmelser.

Före lagens ikraftträdande kan åtgärder vidtagas, vilka är påkallade för att i denna lag avsedd långivningsverksamhet skall kunna inledas då lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

3.11.1978/824:
16.2.1979/173:
17.12.1982/944:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 161/82, Statsutsk. bet. 73/82, Stora utsk. bet. 181/82

5.12.1984/827:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 165/84, Statsutsk. bet. 70/84, Stora utsk. bet. 123/84

19.12.1986/971:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Lagens 3, 4 och 6 §§ tillämpas dock till den 1 januari 1988 i den form som gällde innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 156/86, Statsutsk. bet. 60/86, Stora utsk. bet. 128/86

23.12.1988/1195:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 164/88, Statsutsk. bet. 66/88, Stora utsk. bet. 146/88

21.12.1990/1209:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 193/90, Statsutsk. bet. 71/90, Stora utsk. bet. 232/90

21.11.1991/1375:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

RP 83/91, EkUB 12/91

30.12.1992/1557:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 310/92, EkUB 55/92

22.12.1994/1308:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1308/1994 trädde i kraft enligt F 1580/1994 den 1.1.1995.)

RP 164/94, JsUB 16/94

20.4.2000/390:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

RP 6/2000, EkUB 4/2000, RSv 39/2000

30.11.2001/1112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2001, FiUB 23/2001, RSv 153/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.