Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

23.12.1977/988

Förordning angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) samt 33 § lagen samma dag om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (520/77):

1 kap (17.6.1983/548)

(17.6.1983/548)

1 kap har upphävts genom F 17.6.1983/548.

2 kap

Ordnande av specialomsorger.

2 § (19.4.1985/335)

2 § har upphävts genom F 335/1985.

3 §

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt eller kommun, som anordnar specialomsorger, ombesörjer transporter, som är nödvändiga för erhållande av specialomsorger, eller erlägger kostnaderna för transporterna.

4 §

I 34 § lagen om utvecklingsstörda avsett specialomsorgsprogram skall innehålla plan för den specialomsorg som skall meddelas, sättet för dess förverkligande och tidpunkten då specialomsorgsprogrammet senast skall upptagas till justering.

2 mom. har upphävts genom F 548/1983. (17.6.1983/548)

3 kap (14.2.1997/173)

(14.2.1997/173)

3 kap har upphävts genom F 173/1997.

4 kap

Ersättningar och betalningsandelar.

12 § (17.6.1983/548)

12 § har upphävts genom F 548/1983.

13 § (19.4.1985/335)

13 § har upphävts genom F 335/1985.

14 §

Vid bestämmande av medlemskommunernas andelar med stöd av 73 § lagen om utvecklingsstörda beaktas såsom andelar i anläggningskostnaderna för varje räkenskapsår de betalningsandelar av anläggningskostnaderna som har påförts medlemskommunerna, minskade med de belopp som kommunalförbundet har erlagt till dem. Den årliga värdeminskningen utgör i fråga om andelar av anläggningskostnader 4 procent. Medlemskommunernas andelar av anläggningskostnaderna omvandlas till penningvärdet vid den tidpunkt då andelarna bestämmes, genom att de höjes eller sänkes i samma proportion som byggnadskostnadsindexets av statistikcentralen publicerade indextal för totalkostnaderna har förändrats i jämförelse med indextalet för den månad då andelarna bestämmes, från värdet av indextalen för det räkenskapsår under vilket anläggningskostnadsandelarna har uppstått.

5 kap

Statliga verksamhetsenheter för specialomsorger.

15 §

Utöver vad i lagen om utvecklingsstörda är stadgat, kan statliga verksamhetsenheter för specialomsorger ordna tränings- och annan erforderlig undervisning samt yrkesutbildning.

16 §

Statliga verksamhetsenheter för specialomsorger är Alavo och Perttula yrkesutbildningscentraler samt Kuhankosken opetuskoti benämnda lärohem.

17 §

Statlig verksamhetsenhet för specialomsorger skall ha reglemente, som fastställes av socialstyrelsen, sedan denna i fråga om undervisningen har inbegärt utlåtande av undervisningsmyndighet, som avses i 3 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda.

Angående personalens deltagande i beredningen inom statens verksamhetsenheter för specialomsorger av beslut rörande den själva utfärdas närmare bestämmelser i reglementet för ämbetsdemokrati, vilket fastställts av socialstyrelsen. (21.9.1979/730)

18 §

Verksamhetsenhet skall ha en direktion, vars mandattid är fyra kalenderår. Direktionen består av sju medlemmar, av vilka socialstyrelsen tillsätter sex och yrkesutbildningsstyrelsen en. Socialstyrelsen förordnar en av medlemmarna till ordförande i direktionen. Direktionen utser inom sig en viceordförande.

19 §

Vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger kan finnas föreståndar-, biträdande föreståndar-, lärar- och yrkeslärartjänster samt överskötar-, socialkurators-, sjukskötar-, arbetsledar-, handledar-, undermaskinmästar-, överuppsyningsmanna-, uppsyningsmanna-, kosthållerske-, kanslist-, byråbiträdes-, biträdande lärar-, nattvakts- och sömmerskebefattningar. Dessutom kan vid verksamhetsenhet för specialomsorger finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

20 §

Kompetensvillkor för tjänster och befattningar vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger är, att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt att han besitter sådan insikt och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Dessutom fordras:

1) av föreståndare och biträdande föreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

2) av lärare speciallärarexamen eller på annat sätt inhämtad speciallärarkompetens;

3) av yrkeslärare lärarutbildning inom vederbörande område samt speciallärarutbildning som har godkänts av yrkesutbildningsstyrelsen;

4) av överskötare specialexamen för hälsovårdare eller annan lämplig specialexamen för sjukskötare och av sjukskötare sjukskötarexamen;

5) av socialkurator socialkurators-, socialskötar- eller annan motsvarande socialarbetarutbildning;

6) av handledare sådan handledarutbildning som har godkänts av socialstyrelsen;

7) av undermaskinmästare sådan kompetens som kräves för erhållande av undermaskinmästarbrev;

8) av överuppsyningsman, uppsyningsman och arbetsledare yrkesutbildning inom vederbörande område;

9) av kosthållerska lämplig yrkesutbildning i näringsekonomi; samt

10) av kanslist, byråbiträde och andra befattningshavare för befattningen lämplig utbildning.

21 §

Föreståndare och biträdande föreståndare för verksamhetsenhet utnämnes eller antages av socialstyrelsen.

Övriga innehavare av tjänster eller befattningar vid verksamhetsenhet utnämnes av verksamhetsenhetens direktion, vilken även antager extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

I reglemente kan dock bestämmas, att tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande antages av verksamhetsenhetens föreståndare.

22 §

Innehavare av tjänst eller befattning vid verksamhetsenhet beviljas tjänstledighet och avsked av den myndighet på vilken det ankommer att besätta tjänsten eller befattningen. Tjänstledighet för kortare tid än tre månader beviljas dock föreståndare av direktionen och övriga anställda av föreståndaren.

Myndighet, som beviljar tjänstledighet, besluter om handhavandet av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet.

Interimistisk handhavare av vakant tjänst eller befattning förordnas av den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten eller befattningen.

6 kap

Särskilda stadganden.

23 § (19.6.1983/548)

23 § har upphävts genom F 548/1983.

24 §

Arbete, som den som erhåller specialomsorger utför vid verksamhetsenhet för specialomsorger, och arbete, som verksamhetsenheten ordnat för honom, kommer verksamhetsenheten till godo. Till den som deltager i arbetsverksamhet kan dock, i enlighet med grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, erläggas flitpenning. (22.2.1991/416)

I specialomsorgsprogram kan bestämmas, att resultat av arbete skall komma den person till godo som erhåller specialomsorger.

25 § (17.6.1983/548)

25 § har upphävts genom F 548/1983.

26 § (17.6.1983/548)

26 § har upphävts genom F 548/1983.

27 § (17.6.1983/548)

27 § har upphävts genom F 548/1983.

28 § (30.10.1989/938)

Behörig i ärenden, vilka nämnes i lagen om utvecklingsstörda och lagen om dess införande samt i denna förordning och vilka skall handläggas av länsstyrelsen eller länsrätten, är, såvida icke annorstädes i lag eller förordning är annorlunda stadgat, länsstyrelsen och på motsvarande sätt länsrätten i det län där kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt har sin hemort.

I ärenden angående person, vilka avses i 30, 33, 36, 38 och 41 §§ lagen om utvecklingsstörda, är dock länsstyrelsen eller länsrätten i det län där vederbörande har sin hemort behörig.

29 §

Vad i denna förordning är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt gäller i tillämpliga delar även kommunalförbund för specialomsorger.

30 § (14.2.1997/173)

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av vederbörande ministerium.

7 kap

Ikraftträdelsestadganden.

31 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

32 §

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

33 §

Såframt i 6 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda avsett kommunalförbund för specialomsorger grundas efter det nämnda lag har trätt i kraft, skall kommunalförbundet ordna sådana specialomsorger, som i sagda lag har ålagts kommunerna, senast från ingången av den andra kalendermånaden efter den då kommunalförbundet grundades.

I 5 § 1 mom. lagen om införande av lagen om utvecklingsstörda avsedd kommunal anstalt för psykiskt efterblivna eller annan kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger kan fortsätta sin verksamhet i den omfattning som avses i 4 § 1 mom. samma lag till dess kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt har grundats och börjar ordna specialomsorger på sätt som anges i 1 mom. Därefter iakttages vad i 14 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda är stadgat.

På kommunalförbund som upprätthåller anstalt eller annan verksamhetsenhet, vilken anordnar specialomsorger, tillämpas under den tid som avses i 2 mom. vad i lagen om utvecklingsstörda är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

34 §

Den som före denna förordnings ikraftträdande har innehaft kompetens för tjänst eller befattning vid statlig anstalt för psykiskt efterblivna och som när denna förordning träder i kraft innehar sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin kompetens för motsvarande tjänst eller befattning vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger när denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

21.9.1979/730:

Denna förordning träder i kraft den 1 ocktober 1979.

17.6.1983/548:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

19.4.1985/335:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1985, och genom den upphävs förordningen den 16 februari 1979 om träningsundervisning (190/79) jämte senare ändringar.

Med avvikelse från 9 § kan undervisningen år 1985 ordnas med personalresurser inom specialomsorgerna om utvecklingsstörda som står till buds då denna förordning träder i kraft och fram till slutet av år 1989 på det sätt som i den riksomfattande planen för socialvården närmare bestäms.

Åtgärder, som verkställigheten av denna förordning förutsätter, kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.10.1989/938:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

22.2.1991/416:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

De uppgifter för utbildningsstyrelsen som avses i denna förordning sköts till den 1 april 1991 av skolstyrelsen.

14.2.1997/173:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.