Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

6.1.1977/37

Statsrådets beslut om extra journalistpensioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §

Extra pension, vilken erlägges såsom journalistpension, kan inom ramen för i statsförslaget för detta syfte upptaget anslag beviljas enligt vad i detta beslut bestämmes.

2 §

Pension beviljas journalist, vilken är finsk medborgare, såsom erkänsla för förtjänstfull verksamhet som journalist.

När frågan om beviljandet av pension överväges, skall hänsyn tagas till sökandens förmögenhetsförhållanden samt till hans utkomstmöjligheter.

Pension beviljas icke utan synnerligt skäl åt person, som är yngre än sextio år.

3 § (12.3.1992/226)

Pensionens belopp är 66 procent av grundlönen för tjänster i statens löneklass A 2 och de sammanlagda fem ålderstilläggen i dyrortsklass II vid ingången av det år pensionen beviljas.

4 §

Pension beviljas av undervisningsministeriet.

Pension beviljas på ansökan, som skall avfattas på blankett, vartill formulär fastställes av undervisningsministeriet.

Till ansökan om pension skall fogas:

1) ämbetsbetyg för sökanden;

2) utredning om sökandens verksamhet som journalist;

3 ) utredning om andra pensioner som sökanden åtnjuter;

4) utredning om sökandens inkomst och förmögenhet;

5) läkarintyg över sökandens hälsotillstånd, såvida sökanden i sin ansökan åberopar sjukdom, lyte eller kroppsskada; och

6) annan utredning, som undervisningsministeriet finner erforderlig.

5 § (12.3.1992/226)

Pensionsansökningarna behandlas en gång om året. Ansökningar om de pensioner som beviljas under året skall före utgången av februari inlämnas till undervisningsministeriet. På ansökan begär undervisningsministeriet utlåtande av en journalistnämnd.

Till journalistnämnden, som undervisningsministeriet tillsätter för tre år i sänder, hör en ordförande och sju andra medlemmar med personliga suppleanter. Av medlemmarna i journalistnämnden skall två företräda undervisningsministeriet, fyra Suomen sanomalehtimiesten liitto – Finlands journalistförbund ry, en Päätoimittajien yhdistys – Chefredaktörernas förening ry och en Aikakauslehtien päätoimittajien liitto ry. Undervisningsministeriet utser nämndens ordförande. Vice ordföranden väljer nämnden inom sig.

6 §

Pension beviljas att utgå tidigast från början av det år, under vilket den har beviljats.

Pension utbetalas av statskontoret periodiskt på sätt om ordinarie pension ät stadgat. Pension erlägges för hela den månad, under vilken den händelse som medfört pensionens upphörande har inträffat.

Pensionstagare förlorar sin rätt till pensionspost som icke lyfts inom tre år från den dag då den förföll till betalning.

7 §

Har de förhållanden, på vilka beslut grundar sig, undergått väsentlig förändring sedan beslutet utfärdades eller har någon omsändighet, som är av betydelse när pension beviljas, i svikligt syfte uppgivits oriktigt i pensionsansökningen eller hemlighållits kan undervisningsministeriet på nytt upptaga ärendet till behandling samt ändra eller återkalla sitt tidigare beslut.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet kan, såframt synnerliga skäl därtill föreligger, bevilja extra pension utan hinder av bestämmelserna i detta beslut.

Ikraftträdelsestadganden:

24.2.1983/218:

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1983.

12.3.1992/226:

Detta beslut träder i kraft den 17 mars 1992.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.