Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

19.3.1976/263

Förordning om räntestödslån för fiskerinäring

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

1 §

Räntestödslån som avses i lagen om räntestödslån för fiskerinäring, vilken nedan i denna förordning kallas räntestödslånelagen, får icke beviljas, såframt låneansökningen gjorts senare än sex månader efter det egendomen anskaffats.

Räntestödslån kan beviljas även för betalning av sådan för högst två år för anskaffning av egendom beviljad kredit, som erhållits inom i 1 mom. sagda frist. Låneansökan får härvid göras även efter utgången av den nämnda fristen, såframt den tid som överenskommits för återbetalning av krediten icke ännu utgått.

Då fråga är om ansökt räntestödslån för finansiering av byggande av inrättning, fartyg eller fiskebåt, är en förutsättning för beviljande av lånet att byggnadsarbetet icke påbörjats innan den i 14 § 2 mom. räntestödslånelagen avsedda direktionen avgjort ärendet. Lån kan dock på synnerliga skäl beviljas för finansiering av redan påbörjat arbete.

Låneansökan anses ha gjorts den dag då ansökningen, enligt därpå gjord anteckning, tillställts vederbörande kreditanstalt.

Ovan i 3 mom. nämnda byggande avser jämväl tillbyggande av inrättning samt grundreparation av inrättning och fartyg.

2 §

För anskaffning av inrättning eller fartyg kan räntestödslån beviljas även för betalning av sådana tidigare skulder, som hänför sig till nämnda egendom och beträffande vilka i samband med överlåtelsen överenskommits, att betalning skall utgå ur köpeskillingen.

3 §

Av låneansökan, vilken skall tillställas kreditanstalten, skall framgå,

1) sökandens fullständiga namn, yrke och boningsort samt om sökanden är samfund eller sammanslutning dess namn, verksamhetsbransch och hemort ävensom i fråga om fiskarlån, ovannämnda personuppgifter om delägare eller medlemmar;

2) det ändamål för vilket lånemedlen skall användas;

3) beloppet av det lån varom ansökes;

4) anskaffningspriset för den egendom som skall anskaffas;

5) kostnadsförslag för byggnadsprojekt och den tid under vilken byggnadsarbetet verkställes;

6) finansieringsplanen;

7) arten och värdet av den säkerhet som erbjudes; samt

8) i fråga om fiskarlån sökandens och hans makes samt i deras vårdnad varande minderåriga barns tillgångar och skulder samt om sökanden är samfund eller sammanslutning delägarnas eller medlemmarnas tillgångar och skulder.

Gäller lånet fartyg eller andel i sådant eller inrättning, skall av låneansökan ytterligare framgå:

1) namn, slag, konstruktion, byggnadsmaterial, motoreffekt, anordningar och utrustning i fråga om fartyg som är avsett att anskaffas, omständigheter av vilka framgår den tid som erfordrats för byggande eller ombyggande av fartyget, fartygets igenkänningslängd samt ytterligare beträffande andel i fiskefartyg det bråktal som anger dess storlek;

2) planerat slag, konstruktion, byggnadsmaterial, motoreffekt, anordningar, utrustning och igenkänningslängd i fråga om fartyg som är avsett att byggas;

3) då fråga är om inrättning som är avsedd att anskaffas dess tidigare användningsändamål, byggnadsmaterial, omständigheter av vilka framgår den tid som erfordrats för byggande, storlek, samt anordningar och utrustning; ävensom

4) då fråga är om inrättning som skall byggas byggnadsmaterial, storlek, anordningar och utrustning.

4 §

Sökanden av räntestödslån skall i sin låneansökan försäkra, att sökanden icke för samma ändamål erhållit lån av statsmedel eller av medel, för vilka staten erlägger räntegottgörelse till den som beviljat lånet, samt att ansökan som avser erhållande av sådant lån icke är anhängig.

Sökanden av fiskarlån skall dessutom försäkra, att varken han eller hans make eller i deras vård varande barn eller, om sökanden är samfund eller sammanslutning, dess delägare eller medlemmar har andra tillgångar än dem som uppgivits i låneansökan.

5 §

Till låneansökan angående fiskarlån skall fogas:

1) ämbetsbetyg som klarlägger sökandens familjeförhållanden och om sökanden är registrerat samfund eller registrerad sammanslutning utdrag ur vederbörande register och ämbetsbetyg som klarlägger delägarnas eller medlemmarnas familjeförhållanden; och

2) skattebyråns intyg, varav framgår sökandens och hans makes samt om sökanden är samfund eller sammanslutning dess och delägarnas eller medlemmarnas beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt den debiterade förmögenhetsskatten och det antal skattören som fastställts för inkomst.

Till låneansökan angående marknadsföringslån skall fogas sökandens ämbetsbetyg och om sökanden är registrerat samfund eller registrerad sammanslutning utdrag ur vederbörande register.

Vid ansökan om lån för finansiering av anskaffningen av inrättning eller finskt fartyg eller fiskebåt skall till ansökan ytterligare fogas:

1) styrkt avskrift av åtkomsthandlingen eller, såvida rättshandling som gäller anskaffning av egendomen ännu icke företagits, utkast till överlåtelsehandling;

2) utredning om säljarens äganderätt; samt

3) om fartyget antecknats i fartygsregistret eller fiskefartygsregistret, utdrag därur.

Till ansökan om räntestödslån som avser finansiering av byggande av inrättning, fartyg eller fiskebåt skall fogas avskrift av det byggnadsavtal som uppgjorts med den som utför arbetet eller, såvida dylikt avtal ännu icke ingåtts, utkast till avtal. Sökes lån för finansiering av redan påbörjat arbete, skall till ansökningen även fogas utredning om det skede i vilket byggnadsarbetet befinner sig.

På jord- och skogsbruksministeriet ankommer att utfärda anvisningar om vilken utredning som skall fogas till låneansökan då lån sökes för anskaffning av utländskt fartyg.

6 §

I ansökan skall förutom. vad i 3 och 5 §§ stadgats, ingå annan utredning som jord- och skogsbruksministeriet och kreditanstalten finner nödig.

Låneansökan skall uppgöras i enlighet med formulär som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Strävan bör vara, att de ansökningar om marknadsföringslån, vilka inlämnats under årets första kvartal, inom april månad behandlas av kreditanstalten och granskas av den person, som med stöd av 14 § 2 mom. räntestödslånelagen därtill förordnats.

7 §

I skuldsedel för räntestödslån skall intagas uppgift om vad i 17 § 1 och 2 mom. räntestödslånelagen stadgas om låntagarens skyldighet att till staten erlägga högre ränta och straffränta samt till kreditanstalten den av anstalten fastställda utlåningsräntan ävensom vad i 3 mom. av sagda paragraf stadgas om kreditanstaltens rätt att anse lånet utan uppsägning omedelbart förfallet till betalning.

I skuldsedeln skall intagas villkor att lånet, såvida erläggandet av ränta eller amortering dröjer mer än trettio dagar räknat från förfallodagen, kan anses utan uppsägning omedelbart förfallet till betalning och att den i lånevillkoren överenskomna straffräntan kan bestämmas att utgå.

Ytterligare kan i skuldsedel för lån intagas villkor, att låntagaren skall erlägga den utlåningsränta, som fastställts av vederbörande kreditanstalt beträffande förfallna, obetalda amorteringar för tiden efter utgången av förfallotiden samt, om erläggandet av i 15 § räntestödslånelagen avsedd räntegottgörelse upphör av annan än i 17 § sagda lag nämnd orsak, beträffande hela lånet räknat från den dag, från och med vilken räntegottgörelse icke erlägges. Ovan avsedd utlåningsränta får icke överstiga den högsta utlåningsränta som kreditanstalten tillämpar vid skuldsedellån.

8 §

Utöver vad i 7 § 1 och 2 mom. sägs skall i skuldsedel för lån intagas villkor, att lånet helt eller delvis kan uppsägas till omedelbar betalning samt att i lånevillkoren överenskommen straffränta kan bestämmas att utgå:

1) om säkerhetens värde till följd av dålig skötsel eller av annan orsak nedgått i den mån, att återbekommandet av det obetalda lånekapitalet äventyras, och gäldenären trots uppmaning icke ställer av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet;

2) om den egendom som utgör säkerhet icke brandförsäkras till sitt fulla värde eller brandförsäkringen försämras eller avslutas eller får förfalla, så även om gäldenären icke inom av långivaren fastställd tid för denne företer utredning om att branförsäkring är i kraft;

3) om den belånade egendomen icke försäkras till sitt fulla värde;

4) om det belånade fartygets värde väsentligt sjunker till följd av att fartygets underhåll försummas;

5) om den belånade egendomen säljes i utmätningsväg;

6) om gäldenären eller borgensman försättes i konkurs eller ansöker om ackord, eller om borgensman dör och gäldenären trots uppmaning icke ställer av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet;

7) om gäldenären vägrar att lämna långivaren för övervakningen av lånets användning erforderliga uppgifter, eller om kreditanstalten eller i 16 § 2 mom. räntestödslånelagen avsedd person hindras att utföra i sagda paragraf förutsatta granskningar;

8) om gäldenären helt eller delvis till annan överlåter den egendom som är föremål för belåningen; samt

9) om den belånade egendomen icke längre användes för de ändamål som avsågs då lånet beviljades.

9 §

Räntestödslån som beviljats för finansiering av byggandet av inrättning, fartyg eller fiskebåt kan utgivas till låntagaren i den mån byggnadsarbetet framskrider. Sista raten av räntestödslånet får likväl icke utgivas innan arbetet slutförts på godtagbart satt.

Då byggnadsarbetet inledes, kan förskott utgivas till låntagaren.

10 §

I 15 § räntestödslånelagen avsedd räntegottgörelse erlägges för samma tid som gäldenären i enlighet med 12 § 2 mom. denna förordning erlägger ränta till kreditanstalten. Beträffande förfallen, obetald amortering erlägges icke räntegottgörelse för tiden efter utgången av den månad, då amorteringen förföll till betalning.

Har räntestödslån i enlighet med 7 § 2 mom. förfallit till betalning utan uppsägning, eller uppsäges lån i fall som nämnts i 8 § till omedelbar betalning, erlägges till kreditanstalten för lånet, med undantag för amorteringar som eventuellt förfallit till betalning före uppsägningen, i 1 mom. avsedd räntegottgörelse till dess lånet återbetalats, likväl högst till dess den egendom som utgör säkerhet för lånet säljes i utmätningsväg. I räntegottgörelse erlägges likväl icke mera än vad som enligt den ursprungliga amorteringsplanen, med beaktande av stadgandet i 1 mom., skulle ha kommit att betalas. Jord- och skogsbruksministeriet kan likväl i de i 8 § 5 och 7-9 punkterna nämnda fallen bestämma, att erläggandet av räntegottgörelse upphör.

11 §

I de i 17 § 1 mom. räntestödslånelagen nämnda fallen ankommer det på jord- och skogsbruksministeriet att avgöra, om erläggandet av i 15 § sagda lag avsedd räntegottgörelse skall upphöra.

Har den kreditanstalt som beviljat räntestödslånet fått kännedom om omständighet, som enligt 17 § 1 mom. räntestödslånelagen kan medföra att erläggandet av räntegottgörelse upphör, skall kreditanstalten utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriet därom.

12 §

Räntestödslån skall återbetalas med i förhållande till den överenskomna amorteringstiden bestämda jämna amorteringar, vilka skall erläggas två gånger om året under senare hälften av juni och december. Den första amorteringen skall erläggas under den juni eller december månad, som närmast följer tre månader efter det lånet lyfts, och, i fråga om lån som avser finansiering av byggande av inrättning, fartyg eller fiskebåt efter den tidpunkt som fastställts för arbetets färdigblivande. Av särskilda skäl kan överenskommas, att den första amorteringen skall erläggas under den juni eller december månad, som närmast följer sex månader eller ett år efter det lånet lyfts.

Skyldighet att erlägga ränta på räntestödslånet uppkommer den dag då lånet lyftes, och räntan skall erläggas i samband med de i 1 mom. avsedda amorteringarna så, att den även för amorteringarnas del räknas till utgången av ifrågavarande halvårsperiod.

13 §

Till lindring av svårigheter, som uppstått till följd av omständigheter vilka icke beror av låntagaren av räntestödslån, kan lånetiden på anhållan förlängas med högst fem år, om låntagaren på basen av företedd utredning med hänsyn till sin ekonomiska ställning bör anses vara i oundgängligt behov av sådan lättnad. Lånetiden får likväl icke ens efter förlängningen överstiga tjugo år i fråga om fiskarlån som beviljats för anskaffning eller byggande av fiskefartyg och tio år i fråga om övriga räntestödslån. Lånet skall härvid återbetalas med i förhållande till det återstående kapitalet och den nya amorteringstiden bestämda jämna amorteringar. Lånetiden kan även förlängas så, att erläggandet av en eller flera amorteringar uppskjutes. Lånetidens förlängning berör icke amortering, som då anhållan göres förfallit till betalning. Har för lånet ställts statsgaranti, skall till förlängning av lånetiden utverkas jord- och skogsbruksministeriets samtycke.

På förlängning av lånetiden skall vad i 14 § räntestödslånelagen är stadgat om beviljande av lån äga motsvarande tillämpning.

14 §

Erlägges amortering icke, på grund av villkoren i skuldsedeln eller uppskov med amorteringsbetalningen, skall ränta dock betalas på de tider som anges i 12 §.

15 §

Genom erläggande av extra amortering befrias låntagaren av räntestödslån från lika många i skuldsedeln nämnda närmast följande amorteringar som det i den extra amorteringen ingår hela amorteringar, som närmast förfaller till betalning. Oaktat extra amortering sker, skall de räntearter som uträknats på det obetalda kapitalet erläggas på de följande ordinarie betalningsdagarna.

Anmäler låntagaren vid erläggandet av extra amortering likväl, att han önskar förkortning av lånets återbetalningstid, förkortas återbetalningstiden med lika många halvår som i det erlagda beloppet ingår hela amorteringar. Om låntagaren så önskar, skall för det återstående obetalda kapitalet uppgöras en ny amorteringsplan utan att den ursprungliga återbetalningstiden förkortas.

16 §

Kreditanstalt som givit räntestödslån skall, vid behov genom på platsen utförda granskningar, övervaka lånets användning och lånevillkorens iakttagande.

17 §

Ansökan om i 15 § räntestödslånelagen avsedd räntegottgörelse skall göras hos jord- och skogsbruksministeriet för varje särskild halvårsperiod.

I ansökan som avses i 1 mom. skall ingå de för uträkning av räntegottgörelsen nödiga uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

18 §

Kreditanstalt som beviljar räntestödslån skall, om enligt dess uppfattning förutsättningar för beviljande av i 7 § räntestödslånelagen avsedd statsgaranti finnes, göra framställning hos jord- och skogsbruksministeriet om beviljande av sagda garanti. Framställning kan göras först sedan låneansökningen granskats så som i 14 § 2 mom. sagda lag nämnes. Andels- och sparbanker skall göra sina framställningar genom förmedling av vederbörande centralpenninganstalt.

Framställning om statsgaranti skall innefatta av jord- och skogsbruksministeriet föreskriven utredning om sådan säkerhet för erläggandet av lånekapital och ränta, som står till förfogande för lånets betalning innan på statsgaranti grundad betalningsskyldighet inträder.

19 §

Till person som förordnats till sådan granskningsuppgift som avses i 14 § 2 mom. räntestödslånelagen kan erläggas arvode i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet förordnar.

20 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.