Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

23.6.1975/470

Förordning om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 § (5.1.1994/14)

Delgivning som har begärts av en myndighet i ett annat nordiskt land verkställs av den tingsrätt inom vars domkrets delgivningens mottagare är bosatt eller vistas eller en tingsrätt som annars kan sörja för delgivningen på ett ändamålsenligt sätt.

En begäran om delgivning kan också sändas till justitieministeriet som skall sörja för delgivningen, om det hör till ministeriets behörighet, eller vidarebefordra begäran och de handlingar som ansluter sig till den till en behörig domstol.

2 § (5.1.1994/14)

Bevisupptagning som har begärts av en myndighet i ett annat nordiskt land verkställs av den tingsrätt inom vars domkrets den som skall höras är bosatt eller vistas eller där bevisupptagning annars kan ske på ett ändamålsenligt sätt.

En begäran om bevisupptagning kan också sändas till justitieministeriet som skall vidarebefordra begäran till en behörig domstol.

3 § (5.1.1994/14)

Om en begäran om delgivning eller bevisupptagning har inkommit till någon annan än i 1 eller 2 § nämnd myndighet, skall begäran vidarebefordras till en behörig domstol. En begäran om delgivning skall dock inte vidarebefordras till en behörig domstol, om den domstol som har mottagit begäran anser sig kunna ha hand om delgivningen själv.

4 § (5.1.1994/14)

En finsk myndighets begäran om verkställande av delgivning i ett annat nordiskt land sänds direkt till den myndighet i det andra landet som har förordnats att lämna rättshjälp vid verkställande av delgivning.

Om den myndighet som skall sända delgivningen saknar adressen till delgivningens mottagare eller om det annars är oklart till vilken myndighet begäran skall sändas, kan den sändas också till justitieministeriet eller justitiedepartementet i det andra nordiska landet.

5 §

Framställning om bevisupptagning i annat nordiskt land göres av domstol. Framställningen sändes direkt till behörig domstol eller annan behörig myndighet i det andra nordiska landet.

Om det är oklart till vilken domstol eller myndighet begäran skall sändas, kan den sändas också till justitieministeriet i det andra nordiska landet. (5.1.1994/14)

6 §

Myndighet som vidtar i denna förordning avsedd åtgärd skall draga försorg om, att framställningen jämte bifogade handlingar samt de handlingar, som uppgjorts i anledning av till Finland sänd framställning om delgivning, uppfyller de krav i fråga om språk som uppställs i 2 artikeln i överenskommelsen av den 26 april 1974 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning.

Om ett delgivningsintyg eller någon annan motsvarande handling som upprättats med anledning av en framställning om delgivning har avfattats på något annat språk än danska, norska eller svenska, ska till intyget eller handlingen fogas en bestyrkt översättning till något av dessa språk. (20.8.2015/1079)

7 § (20.8.2015/1079)

Den myndighet som har begärt rättshjälp svarar själv för översättningen av sina egna handlingar. För översättningen av övriga handlingar som ska fogas till begäran om rättshjälp svarar en part eller någon annan person som har begärt delgivning av en handling.

I fråga om de avgifter och kostnader som tas ut för delgivningen bestäms i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1057/2013).

SRf om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 1057/2013 har upphörts att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om domstolsavgifter 1455/2015 14 §.

8 § (5.1.1994/14)

Då rättshjälp lämnas eller begärs svarar justitieministeriet för översättningen av de behövliga handlingarna, om detta inte ankommer på den myndighet som har tagit emot eller framställt begäran eller någon annan myndighet.

I de fall som avses i artikel 4 i den överenskommelse som nämns i 6 § återkrävs kostnaderna av ett annat nordiskt land på försorg av justitieministeriet eller den domstol som har vidtagit åtgärden.

9 §

Justitieministeriet fastställer formuläret för de blanketter, som domstolar och andra myndigheter inom justitieförvaltningen behöver vid tillämpningen av denna förordning.

Angående formuläret för blanketter, som andra än i 1 mom. nämnda myndigheter behöver för i denna förordning avsedd delgivning, skall före fastställandet av detsamma införskaffas utlåtande av justitieministeriet.

10 §

Justitieministeriet utfärdar närmare anvisningar om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.1994/14:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

20.8.2015/1079:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.