Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

13.6.1975/446

Förordning om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 7 § lagen den 23 maj 1975 om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75):

1 §

Till vittne eller part, som inkallats till finsk domstol enligt lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75), utgår ersättning för kostnader för resa, för uppehälle i form av dagtraktamente och logiersättning samt för ekonomisk förlust i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

Ersättning för resekostnader bestämmes att utgå i enlighet med de grunder som är stadgade i 4 § 1 mom. förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (813/72).

Ersättning för resekostnader kan bestämmas att utgå i enlighet med 4 § 2 mom. av den i 1 mom. nämnda förordningen, när part, som åberopat vittnet, eller den som kallats till domstolen att höras såsom vittne eller part själv det begär och det anlitade resesättet anses vara ändamålsenligt.

När domstolen funnit det ändamålsenligt att den som kallats att höras använder egen bil för resan, utgår ersättning med högst 50 penni per kilometer.

3 § (30.4.1987/470)

Dagtraktamente betalas på det sätt som stadgas i 5 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel. Dagtraktamentets belopp per resedygn är, om resan under detta varar högst 8 timmar, lika stort som ett fullt dagtraktamente enligt statens tjänstekollektivavtal eller, om resan under ett resedygn varar längre än 8 timmar, 2,5 gånger beloppet av det fulla dagtraktamentet.

4 § (24.9.1982/715)

Logiersättningen bestäms på sätt, varom är stadgat i 7 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

5 § (30.4.1987/470)

För ekonomisk förlust betalas ersättning enligt 8 § förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

6 §

Ersättning som förordnats att utgå till vittne eller part, som kallats till domstol, utbetalas på sätt, varom är stadgat i 9 och 10 §§ förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

7 §

Förskott, som nämns i 7 § 2 mom. lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land, erlägges medelst check, som är utställd att betalas i det lands mynt, där delgivningen av kallelsen sker. I stället för förskott på ersättning för resekostnader kan resebiljett översändas.

Om erlagt förskott skall anteckning göras i delgivningshandlingen.

8 §

Justitieministeriet fastställer formulär för de vid tillämpningen av denna förordning nödiga blanketterna samt utfärdar vid behov närmare anvisningar angående verkställigheten av förordningen.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Ikraftträdelsestadganden:

24.9.1982/715:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

30.4.1987/470:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.