Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.4.1974/329

Lag om reglering av vissa av statsmedel utgående familjepensioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vissa av statens medel utgående ordinarie familjepensioner, som beviljats eller beviljas efter person som avlidit före den 1 januari 1967, regleras från och med den 1 juli 1974 eller om pensionen börjar utgå senare, från denna tidpunkt, på sätt som avses i denna lag.

I 1 mom. avsedd familjepension, sådan den erlades eller skulle ha erlagts i december 1971, benämnes i denna lag gammal grundpension och familjepension, som reglerats enligt denna lag, ny grundpension. Med förmånslåtare avses i denna lag person, efter vars död fämiljepension erlägges, och med förmånstagare person, till vilken familjepension erlägges.

2 §

I enlighet med denna lag regleras, med i 2 mom. nämnda undantag, den gamla grundpension, som efter förmånstagare som varit i statens tjänst, innehavare av tjänst inom folkskoleväsendet eller stads- eller kommunalläkare beviljats eller beviljas förmånslåtarens änka eller barn.

Enligt denna lag regleras likväl ej gammal grundpension, vilken beviljats åt änka, som icke år i 3 § lagen om statens familjepensioner (774/68) avsedd förmånstagare, ej heller åt barn, som efter att ha fyllt 18 år har blivit oförmöget att utföra arbete.

Erlägges gammal grundpension även åt annan än i 1 mom. avsedd förmånstagare, bestämmes storleken av denna förmånstagares familjepension eller honom tillkommande del därav så som den skulle ha bestämts utan reglering enligt denna lag. Vid beräkning av den nya grundpensionens belopp och envars del därav beaktas endast i 1 mom. avsedda förmånstagare.

3 §

Den nya grundpensionens belopp utgör för en i 2 § 1 mom. avsedd förmånstagare 30 prosent av den till förmånslåtaren erlagda lön, enligt vilken den gamla grundpensionen utgick eller skulle ha utgått den 31 december 1971. Om dessa förmånstagare är två, utgör den nya grundpensionen 40 procent av lönen, och därtill lägges för den tredje och varje följande förmånstagare 5 procent av lönen. Den nya grundpensionen får dock utgöra högst 66 procent av lönen.

Förändras antalet förmånstagare, justeras den nya grundpensionens belopp och dess fördelning mellan förmånstagarna från början av den kalendermånad som följer närmast efter förändringen.

4 §

Den nya grundpensionens belopp justeras på sätt i lagen om justering av vissa statens pensioner (555/72) är stadgat.

Den nya grundpensionens i 3 § avsedda belopp motsvarar det av social- och hälsovårdsministeriet för år 1971 fastställda löneindextalet 216.

5 §

Om ny grundpension gäller i övrigt vad om gammal grundpension är stadgat.

6 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag kan vid behov utfärdas genom förordning.

7 §

Statskontoret ombesörjer regleringen av familjepensionerna i enlighet med denna lag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.