Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.3.1974/269

Lag om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Till statsanställd, som åtalas för felaktigt förfarande vid tjänsteutövning eller vid arbete eller som avkräves ersättning på grund av sådant förfarande, erlägges, försåvitt yrkandena förkastats, av statsmedel på ansökan det belopp som honom genom domstolsutslag har tilldömts i rättegångskostnader.

Till statsanställd kan av statsmedel på ansökan erläggas ersättning för sådana nödvändiga, av ovan i 1 mom. avsedd rättegång föranledda kostnader, för vilka ersättning icke har tilldömts honom, såvida detta med hänsyn till hans ställning och övriga förhållanden är skäligt.

Till en statsanställd kan av statsmedel på ansökan betalas skälig ersättning för kostnader i anslutning till förundersökning eller andra kostnader som kan anses vara nödvändiga, om behandlingen av ärendet har avslutats utan ett avgörande av en domstol. När ersättningens skälighet prövas beaktas den statsanställdas ställning, ärendets natur och övriga omständigheter. (23.6.2005/466)

1 a § (19.12.1980/891)

Om en polisman, en gränsbevakningsman, en tullman, en person som är verksam inom fångvården eller en statsanställd som har satts att upprätthålla ordningen åtalas för lagstridigt tillgripande av maktmedel i tjänsteutövning eller i arbetet eller avkrävs skadestånd på grund av sådant förfarande, skall personen beviljas befrielse från de avgifter och kostnader som avses i 4 § rättshjälpslagen (257/2002). Om det på grund av ärendets art eller av någon annan orsak är uppenbart att personen inte utan biträde på behörigt sätt kan bevaka sin rätt och fördel vid behandlingen av målet, skall på ansökan ett rättegångsbiträde förordnas för honom eller henne. (5.4.2002/265)

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas även:

1) på annan statsanställd, som har på lag grundad rätt att bruka maktmedel;

2) på statsanställd, som åtalas för brott begånget vid framförande av motordrivet fordon vid utryckning eller som avkrävs skadestånd på grund av sådant brott; och

3) på statsanställd lots, som åtalas för fel som skett vid lotsning eller avkrävs skadestånd på grund av sådant fel.

I fråga om rättegångsbiträde, förordnande av rättegångsbiträde samt arvode och ersättning till rättegångsbiträden gäller i tillämpliga delar vad som i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) föreskrivs om försvarare och målsägandebiträden. (19.12.2008/930)

1 b § (19.12.1980/891)

Ådöms i 1 a § avsedd person straff eller förpliktas han att erlägga skadestånd, kan han, såvida hans förfarande bör anses vara grovt, åläggas att helt eller delvis ersätta staten för de avgifter och kostnader som med stöd av 1 a § betalts av statens medel, om detta med beaktande av gärningens art samt svarandens personliga eller ekonomiska förhållanden är motiverat.

2 mom. har upphävts genom L 13.3.1987/270. (13.3.1987/270)

1 c § (13.3.1987/270)

Yrkar en statsanställd straff eller ersättning för brott, som i eller på grund av hans tjänsteutövning eller arbetsuppgift har riktat sig mot hans liv, hälsa eller personliga frihet, skall han befrias från de avgifter och kostnader som nämns i 1 a § 1 mom., i den mån hans rättssäkerhet kräver det, på grund av brottets allvarliga natur, de skador som vållats genom brottet eller andra särskilda omständigheter. Under de förutsättningar som anges i det nämnda lagrummet skall domstolen på begäran förordna ett rättegångsbiträde för honom.

Har den statsanställde dött till följd av brottet, skall hans make och minderåriga barn beviljas de förmåner som nämns i 1 mom. under de förutsättningar som där anges.

Då ett brott som avses i 1 mom. riktat sig mot någon som har bistått en statsanställd i tjänsten eller arbetet, skall den som lämnat biståndet eller, om han till följd av brottet har dött, hans make och minderåriga barn beviljas de förmåner som nämns i 1 mom. under de förutsättningar som där anges.

1 d § (19.12.2008/930)

1 d § har upphävts genom L 19.12.2008/930.

2 §

Erlägges till statsanställd i 1 § 1 mom. avsedd ersättning, övergår rätten att indriva ersättning hos den betalningsskyldiga till staten.

Upphäves eller ändras domstols utslag, genom vilket statsanställd tilldömts ersättning för rättegångskostnader, kan det med stöd av 1 § 1 mom. till honom erlagda beloppet återindrivas.

Såframt det vore oskäligt att indriva i 1 mom. avsedd fordran, som övergått till staten, kan den indrivas endast till en del eller lämnas oindriven.

3 § (19.12.1980/891)

Om utgivande och återbetalning av ovan i 1 § avsedd ersättning samt om att fordran helt eller delvis skall lämnas oindriven besluter statskontoret.

4 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1974. Genom densamma upphäves 29 § polislagen av den 18 februari 1966 (84/66).

Lagen tillämpas på rättegångar, i vilka slutligt utslag har avkunnats eller givits efter det lagen trädde i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

12.5.1978/344:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

19.12.1980/891:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

13.3.1987/270:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 190/86, Andra lagutsk. bet. 11/86, Stora utsk. bet. 248/86

5.4.2002/265:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001, LaUB 22/2001, RSv 182/2001

23.6.2005/466:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Denna lag tillämpas på ersättande av kostnader som uppstår efter lagens ikraftträdande.

RP 39/2005, FvUB 8/2005, RSv 65/2005

19.12.2008/930:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

RP 103/2008, LaUB 12/2008, RSv 142/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.