Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

10.1.1974/35

Statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar.

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom F 29.12.2009/1786.

Statsrådet har vid föredragning i dag, sedan ärendet förberedelsevis handlagts i statsrådets finansutskott, beslutat för statens ämbetsverk och inrättningar utfärda allmänna bestämmelser enligt närslutna bilaga angående mottagande och användning av donations- och testamentsmedel. Dessa allmänna bestämmelser skall iakttagas från och med den 1 februari 1974.

Bilaga

Allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar.
Tillämpningsområde
1 §

Statens ämbetsverk och inrättningar samt utanför statsförslaget stående fonder skall vid mottagande och användning av donations- och testamentsmedel, vilka nedan benämnes donationsmedel, iakttaga dessa allmänna bestämmelser, om icke i lag eller förordning är annorlunda stadgat eller statsrådet har beslutat annorlunda i fråga om någon donation eller något testamente.

Mottagande av donationsmedel
2 §

Ärende angående mottagande av donationsmedel avgöres, såframt av 4 § 2 mom. annat icke följer, av vederbörande ämbetsverk, inrättning eller fond.

3 §

Mottagare av donationsmedel skall försäkra sig om, att donationen eller testamentet har gjorts i stadgad form.

4 §

Förutsättning för mottagande av donationsmedel är:

1) att medlen kan disponeras för sådana ändamål, som hör till mottagande ämbetsverks, inrättnings eller fonds uppgiftsområde;

2) att donationsmedel tillsammans med andra till förfogande stående medel är tillräckliga för förverkligande av ändamålet med donationen;

3) att mottagandet och förvaltningen av donationsmedlen i betydande grad åsamkar staten merutgifter;

4) att donationen icke omfattar sådant uppdrag, enligt vilket resultatet av det med donationsmedlen utförda arbetet enbart eller huvudsakligen står till givarens förfogande;

5) att förverkligandet av donationens ändamål kan skötas utan förfång för det ordinarie tjänstearbetet; samt

6) att gåvobrevet eller testamentet icke innehåller sådana villkor, som icke kan anses godtagbara från statens synpunkt.

Har ämbetsverk, inrättning eller fond icke enligt 1 mom. rätt att mottaga donationsmedel, men bör mottagandet av donationsmedel likväl med hänsyn till dessas verksamhet anses ändamålsenligt, skall frågan om mottagandet av donationsmedel underställas vederbörande ministerium för avgörande. Innan saken avgöres skall ministeriet hänskjuta ärendet till finansbehandling i finansministeriet.

5 §

Mottagare av donationsmedel skall över mottagandet av medel uppgöra handling, varav framgår donationen, och till den eventuellt anslutna villkor, såframt sådan handling icke redan från donatorns eller från testatorns dödsbos sida överlåtes till mottagaren.

Mottagare av donationsmedel är skyldig att ombesörja, att testamente bevakas och delgives på sätt som stadgas i ärvdabalken.

Användning av donationsmedel
6 §

Donationsmedel skall användas för i gåvobrevet eller testamentet anvisat ändamål.

Kan donationsmedel icke användas för sitt egentliga ändamål eller går icke alla medel åt för det anvisade ändamålet och finns i gåvobrevet eller testamentet icke någon särskild bestämmelse för dessa fall, skall återstående donationsmedel återbäras.

Om det icke är möjligt att återbära donationsmedel skall dessa såvida av lagstiftningen angående donationer och testamenten, gåvobrevet eller testamentet icke annat följer, användas för ändamål som anses närmast motsvara donationens ursprungliga ändamål.

7 §

Angående förvaltning och uppbevarande av donationsmedel samt dessas betalningsrörelse gäller på motsvarande sätt vad i fråga om statens medel skall iakttagas. Om angående donationsmedels placering är särskilt så stadgat eller vid överlåtandet av medlen till staten så bestämt, kan dessa medel likväl placeras i bankdepositioner, obligationer eller andra värdepapper.

Särskilda bestämmelser
8 §

På statens revisionsverk ankommer att granska donationsmedlens förvaltning och användning. Ämbetsverk, inrättning och fond kan, om särskild orsak därtill föreligger, dessutom förordna särskild revisor att utföra detta arbete.

9 §

Dessa allmänna bestämmelser berör icke Helsingfors universitets donationsmedel.

10 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av dessa allmänna bestämmelser utfärdas vid behov av finansministeriet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.