Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

19.10.1973/784

Förordning om bokföringsnämnden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 40 § bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73):

1 §

Bokföringsnämnden åligger utöver vad i 34 § 1 mom. och 35 § bokföringslagen såsom dess uppgifter är stadgat:

1) att genom handels- och industriministeriets förmedling meddela allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring då nämnden för främjande av enhetlig god bokföringssed anser skäl därtill föreligga,

2) att till handels- och industriministeriet göra nödigbefunna framställningar och att på begäran till ministeriet avgiva utlåtanden i frågor som avses i 1 punkten.

1 a § (19.5.1995/810)

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/95) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den.

Kommunsektionen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra medlemmar, som handels- och industriministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Medlemmarna utnämns så att inrikesministeriet, finansministeriet och handels- och industriministeriet får en representant vardera och kommunalförvaltningen tre. Ordförande är inrikesministeriets representant och vice ordförande handels- och industriministeriets representant. För ordföranden, vice ordföranden och var och en av medlemmarna utses en suppleant på samma sätt. Av de ordinarie medlemmarna skall minst två vara antingen ledamot eller suppleant i bokföringsnämnden.

Kommunsektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Vad som stadgas nedan om bokföringsnämnden tillämpas även på kommunsektionen. En sådan avskrift som avses i 9 § 1 mom. samt berättelsen enligt 10 § skall kommunsektionen tillställa även inrikesministeriet.

1 b § (30.12.2004/1314)

Vid bokföringsnämnden finns en IFRS-sektion, som har till uppgift att ge utlåtanden om tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna på det sätt som närmare föreskrivs i bokföringslagen och i lagen om Finansinspektionen (587/2003) samt att utföra andra eventuella uppgifter som bokföringsnämnden anvisar den.

I IFRS-sektionen finns en ordförande, en vice ordförande samt minst fyra och högst sex andra medlemmar, som handels- och industriministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Ministeriet utnämner en personlig suppleant för varje medlem utom ordföranden. Sektionens medlemmar skall vara väl förtrogna med de internationella redovisningsstandarderna.

IFRS-sektionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande.

Vad som bestäms nedan om bokföringsnämnden tillämpas även på IFRS-sektionen.

1 c § (19.5.1995/810)

Bokföringsnämnden kan tillsätta en tidsbestämd sektion, som bereder de ärenden enligt 1 § som nämnden överlåter på den samt utför andra uppgifter som nämnden anvisar. Bokföringsnämnden kan befullmäktiga sektionen att under en bestämd tid eller i enskilda fall avge utlåtanden och bevilja undantag i ärenden som hör till nämndens kompetens, med undantag av principiella ärenden och ärenden som medför väsentliga förändringar i bokföringspraxis.

En tidsbestämd sektion består av en ordförande och minst tre och högst sex andra medlemmar, som bokföringsnämnden utnämner bland sina ledamöter och suppleanter högst för bokföringsnämndens mandattid.

Den tidsbestämda sektionen är beslutför då ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

2 § (19.5.1995/810)

Undantag enligt 35 § bokföringslagen kan sökas av en bokföringsskyldig eller av en organisation för näringsidkare eller kommuner.

3 §

Ansökan om anvisning eller utlåtande samt om beviljande av undantag eller tillstånd skall göras skriftligen. Ansökan om undantag i stadgandena angående bokslut skall göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet skall göras enligt bokföringslagen. I ansökan, som skall lämnas in eller sändas per post till handels- och industriministeriets registratorskontor, skall tillräckligt specificerat anges den fråga i vilken anvisning, utlåtande eller undantag söks, samt uppgift om på vilket sätt de handlingar som nämns i 8 § 5 mom., 14 § 2 mom., 24 § 3 mom. och 25 § bokföringslagen kommer att förvaras. (19.5.1995/810)

Till ansökan skall fogas för ärendets avgörande nödig utredning som sökanden förfogar över.

4 §

Bokföringsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne, av viceordföranden eller då minst hälften av de övriga ledamöterna fordrar detta.

Om meningsskiljaktigheter uppstår blir nämndens beslut den åsikt som bör anses ha omfattats av flertalet av de närvarande, samt om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

5 §

De ärenden som skall behandlas i bokföringsnämnden föredrages av de sekreterare som nämnden antagit.

Innan ärende föredragitts skall det beredas av sekreteraren. Denne skall införskaffa nödiga utredningar och utlåtanden. Nämnden äger rätt att såsom hjälp anlita sakkunniga.

6 §

För utredande av ärende kan bokföringsnämnden även muntligen höra sökanden eller sakkunnig.

7 §

Angående jäv för ordföranden och övriga ledamöter samt sekreterare i bokföringsnämnden gäller i tillämpliga delar vad om domarjäv är stadgat.

8 §

Vid bokföringsnämndens sammanträde skall föras protokoll, i vilket antecknas de förslag som gjorts, omröstningar och nämndens beslut. Protokollet justeras och undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Arkivexemplaret av beslut undertecknas av varje nämndledamot som deltagit i avgörandet och kontrasigneras av den sekreterare- som föredragit ärendet. Ledamots och sekreterarens avvikande åsikt skall undertecknat av vederbörande fogas till arkivexemplaret.

De exemplar av beslut som skall utgivas åt sökanden och nämndens övriga expeditioner undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den sekreterare som föredragit ärendet.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.1997/1336. (30.12.1997/1336)

9 §

Avskrift av bokföringsnämndens beslut skall tillställas handels- och industriministeriet och avskrift av beslut om beviljande av i 35 § bokföringslagen avsett tillstånd även skattestyrelsen.

Bokföringsnämnden kan beroende på ärendets art tillställa även annan än i 1 mom. nämnd myndighet avskrift av sitt beslut och publicera redogörelse över det såframt den anser att beslutet är av allmän betydelse.

10 §

Bokföringsnämnden skall årligen inom tre månader från kalenderårets utgång tillställa handels- och industriministeriet berättelse över sin verksamhet.

11 § (9.6.1989/548)

Grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar åt bokföringsnämndens ordförande, ledamöter, sekreterare och sakkunniga fastställes av handels- och industriministeriet.

Innan arvodena fastställs skall finansministeriet reserveras tillfälle att ge utlåtande i saken.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974. Före sagda datum kan vidtagas sådana åtgärder som förordningens verkställighet förutsätter.

Ikraftträdelsestadganden:

9.6.1989/548:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

19.5.1995/810:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30.12.1997/1336:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1997.

RP 173/1997, EkUB 32/1997, RSv 202/1997, Rådets direktiv 78/660/EEG ; EGT nr L 222, 25.6.1978, s. 11, Rådets direktiv 83/349/EEG ; EGT nr L 193, 13.6.1983, s. 1, Rådets direktiv 90/604/EEG ; EGT nr L 317, 8.11.1990, s. 57, Rådets direktiv 90/605/EEG ; EGT nr L 317, 8.11.1990, s. 60

30.12.2004/1314:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.