Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

8.6.1973/461

Lag om behandling av berusade

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (7.4.1995/502)

Den som på grund av berusning gripits i det syfte som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i polislagen (872/2011) ska behandlas och vårdas så som förskrivs i denna lag. (22.7.2011/897)

Ifråga om behandlingen av berusade som tagits in i polisens förvaringslokaler gäller förutom denna lag också lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006), med beaktande av den berusades berusningstillstånd. (29.9.2006/848)

2 § (29.9.2006/848)

En i 1 § 1 mom. avsedd person som inte genom sitt beteende äventyrar andras säkerhet skall av polisen föras till en tillnyktringsstation för berusade eller till någon annan vårdplats, om den berusade inte kan tas om hand på annat sätt.

En berusad som beter sig våldsamt eller som är känd för att vara våldsam samt en berusad som av någon annan orsak inte kan föras till en tillnyktringsstation eller en vårdplats som avses i 1 mom. skall tas in i polisens förvaringslokal.

Om den berusades hälsotillstånd ger anledning därtill, skall han utan dröjsmål föras till sjukhusvård eller underkastas annan åtgärd som påkallas av hans tillstånd.

3 § (29.9.2006/848)

En berusad kan tas i förvar, om hans hållande i förvar är påkallat med beaktande av graden av hans berusning och hans hälsotillstånd samt av upprätthållande av ordningen och säkerheten. Om tagande i förvar på en tillnyktringsstation eller någon annan vårdplats beslutar den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om tagande i förvar i polisens förvaringslokal en polisman.

4 §

Den som gripits skall friges så snart behovet att gripa honom inte längre föreligger, dock senast 12 timmar efter gripandet. (7.4.1995/502)

Den som ej frigivits före klockan 20 kan utan hinder av stadgandena i 1 mom. kvarhållas till följande morgon, dock högst till klockan 8, om detta är särskilt påkallat för att han saknar bostad eller övernattningsställe eller av annat skäl.

3 mom. har upphävts genom L 7.4.1995/502. (7.4.1995/502)

Angående en persons hållande i förvar på en tillnyktringsstation eller på någon annan vårdplats beslutar den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om hållande i förvar i polisens förvaringslokal vederbörande polisman. (29.9.2006/848)

5 §

Medan berusad är tagen i förvar skall han i mån av möjlighet hållas under observation. Honom skall i mån av möjlighet givas den vård och sådan annan behandling som graden av hans berusning samt hans hälsotillstånd kräver.

6 §

Berusad är skyldig att underkasta sig sådan medicinsk undersökning och vård som graden av hans berusning samt hans hälsotillstånd anses påkalla.

7 §

I förvar tagen skall givas råd och handledning samt underrättas om de möjligheter till vård och skötsel som står missbrukare av berusningsmedel till buds, i den mån detta är ändamålsenligt och behövligt med hänsyn till hans personliga förhållanden.

8 §

I förvar tagen skall för den tid han hålles i förvar fråntagas alla föremål, med vilka han kan skada sig själv eller andra, och även annan egendom, vars fråntagande anses påkallat. Fråntagen egendom skall förvaras omsorgsfullt och återlämnas till vederbörande när han frigives, såframt om förfarandet beträffande sagda egendom ej annat är särskilt stadgat.

9 §

Vad i annan lag är stadgat om de verkningar, som följer av att berusad tagits i förvar, samt om myndighets skyldigheter och åtgärder beträffande dem som tagits i förvar gäller i tillämpliga dlear beträffande hållande i förvar enligt denna lag.

10 §

Angående inrättande och upprätthållande av tillnyktringsstationer stadgas särskilt. Redan därförinnan kan tillnyktringsstationer i experimentsyfte inrättas och upprätthållas på åtgärd av staten eller av staten understödjas inom ramen för statsförslaget.

Lokaler som används som tillnyktringsstationer ska granskas och godkännas av Polisstyrelsen. (26.6.2009/501)

11 §

Den som tagits i förvar på tillnyktringsstation, som är avsedd för dem, som omhändertagits, för att han uppträtt berusad, är skyldig att för den vård han där erhållit erlägga en avgift, varom stadgas genom förordning. Vid fastställandet av avgiften bör den av vården föranledda kostnaden och därav förorsakat arbete beaktas. Har avgiften ej betalats inom en månad från frigivningen, kan den indrivas hos vederbörande i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

Ovan i 1 mom. avsedd avgift skall indrivas hos vederbörande inom en tid av tre år från frigivningen, vid äventyr att rätten till avgiften är förverkad.

12 §

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1973.

Ikraftträdelsestadganden:

7.4.1995/502:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94, FvUB 20/94

29.9.2006/848:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

26.6.2009/501:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

22.7.2011/897:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.