Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

18.5.1973/395

Lag om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att säkerställa indrivningen av offentliga fordringar som avses i 1 § 1 mom. i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) får förordnas om kvarstad enligt 7 kap. i rättegångsbalken. (15.6.2007/714)

Säkringsåtgärd, som avses i 1 mom. kan beviljas, om fordran gjorts sannolik såväl till grunden som beloppet och särskilt skäl föreligger att befara, att gäldenären undanhåller eller förstör sin egendom.

För indrivning av skatter och avgifter som återkommande debiteras för vissa perioder beviljas säkringsåtgärd inte, om inte fordrans belopp är osedvanligt ston och utredning företes om att den betalningsskyldige håller på att skingra sin egendom eller förbereder detta. I fråga om skatt som skall påföras vid skatterättelse eller efterbeskattning tillämpas likväl 2 mom. (5.8.1983/691)

2 § (22.7.1991/1067)

Kvarstad får beviljas tidigast sex månader före utgången av den sannolika tid inom vilken fordran eller en del av den skall uppbäras eller betalas, och åtgärden är i kraft tills fordran har betalts eller utmätning för indrivning av den har verkställts i laga ordning, dock högst ett år från det kvarstad enligt 1 § 1 mom. har beviljats. Allmän domstol kan av särskilda skäl förlänga kvarstadens giltighetstid med högst sex månader.

3 §

Myndighet som handlägger ärende angående debitering eller fastställande av fordran eller handlägger besvär över fordran får förordna, att verkställigheten av säkringsåtgärd skall återgå.

Förbjuder vederbörande myndighet utsökning av fordran, förblir säkringsåtgärden i kraft, såframt icke myndigheten annorlunda bestämmer.

4 §

Avgöres ärende, vari säkringsåtgärd vidtagits, på sådant sätt att fordran icke debiteras eller fastställes, eller upphäves debiteringen, skall den som utverkat säkringsåtgärd härom omedelbart göra anmälan till utmätningsmannen för verkställighetens återkallande.

5 §

Kostnader som tillskyndas sökanden av säkringsåtgärder, vilka beviljats med stöd av denna lag, stannar honom till last.

6 § (15.6.2007/714)

För kvarstad enligt denna lag gäller, om inte något annat anges i denna lag, i tillämpliga delar vad som i 7 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om beslut om kvarstad och vad som i 8 kap. i utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om verkställighet av kvarstad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Ikraftträdelsestadganden:

5.8.1983/691:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 28/83, Andra lagutsk. bet. 2/85, Stora utsk. bet. 28/83

22.7.1991/1067:

Om införandet av denna lag stadgas särskilt genom lag. (L 1067/1991 trädde i kraft enligt L 1417/1992 den 1.12.1993.)

Regeringens proposition 179/90, Lagutsk. bet. 19/90, Stora utsk. bet. 338/90

15.6.2007/714:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 83/2006, LaUB 26/2006, RSv 275/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.