Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

28.5.1971/415

Förordning om beviljande och utbetalning av vissa pensioner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Ärenden angående ordinarie pension, vilken beviljas person som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller i annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, handlägges och avgöres av statskontoret på ansökan.

Statskontoret handlägger och avgör på ansökan även ärenden, vilka angår beviljande av ordinarie pension åt riksdagsman samt av statens medel på grund av tjänste- eller arbetsförhållande åt annan än i 1 mom. avsedd person.

Likaså avgör statskontoret på ansökan ärenden, vilka angår beviljande av ordinarie familjepension, begravningshjälp eller ersättning för begravningskostnader, vilka erlägges av statens medel, efter i 1 eller 2 mom. avsedd person.

Då pension borde beviljas på grund av sådan tjänst eller befattning som icke längre finns, beviljas den på grund av sådan tjänst eller befattning som närmast motsvarar den nämnda tjänsten eller befattningen. (17.2.1978/135)

2 §

På grund av ansökan om ovan i 1 § avsedd pension, begravningshjälp och ersättning för begravningskostnader skall statskontoret giva beslut åt sökanden.

3 § (20.12.1985/1021)

Då avgörandet av pensionsärende väsentligt beror på medicinska omständigheter, skall statskontoret i ärendet anskaffa utlåtande av sin sakkunnigläkare, statsjärnvägarnas överläkare eller huvudstabens sanitetsavdelning. I ärende angående arbetsoförmögenhet kan vid behov anskaffas utlåtande av medicinalstyrelsen.

4 §

I 1 § avsedda pensioner, familjepensioner, begravningshjälp och ersättningar för begravningskostnader ävensom extra pensioner som erlägges av statens medel utbetalas av statskontoret. Statskontoret utbetalar även försörjningspensioner och livräntor enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst enligt vad därom överenskommits mellan statskontoret och olycksfallsverket, invalidpenning enligt lagen om invalidpenning samt, försåvitt finansministeriet icke annorlunda förordnar, övriga ersättningar och bidrag av pensionsnatur som erlägges av statens medel.

Rehabiliteringsförmåner som avses i lagen om statens pensioner utbetalas av statskontoret eller av arbetsgivaren med anslag som för detta ändamål anvisas av statskontoret. (13.12.1991/1428)

Vad nedan i denna förordning stadgas om pension, skall i tillämpliga delar iakttagas även beträffande övriga i 1 mom. nämnda betalningar.

5 §

Statskontoret för register över uppgifter som är nödvändiga för beviljande och utbetalning av pensioner och familjepensioner.

Ämbetsverk och inrättningar samt vederbörande arbetsgivare skall för registreringen insända erforderliga meddelanden i enlighet med av statskontoret utfärdade föreskrifter.

Statskontoret är skyldigt att på anhållan av ämbetsverk och inrättningar till dessa ge uppgifter från registret för utredande av grunderna för statens arbetares rätt till årlig semester, sjukhusvård samt lön under sjuk- och barnbördsledighet. (19.12.1980/883)

6 § (4.3.1983/240)

Befolkningsregistercentralen skall ofördröjligen underrätta statskontoret om ändring i uppgifterna rörande person, som är antecknad i centrala befolkningsregistret såsom pensionstagare, eller rörande hans familjeförhållanden.

7 §

Statskontoret utbetalar pensionerna månatligen, såvida icke särskilt är annorlunda stadgat. Utbetalningsdagarna bestämmes av statskontoret.

8 §

Statskontoret skall se till att pension icke utbetalas åt person, som förverkat sin rätt därtill.

Pensionstagare skall för utbetalningen av pensionen förete av statskontoret nödigbefunnen utredning. Statskontoret får avbryta utbetalningen av pension till dess utredningen erhållits.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1971 och genom densamma upphäves förordningen den 11 december 1959 om beviljande och utbetalning av vissa pensioner (454/59).

Ikraftträdelsestadganden:

17.2.1978/135:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1978.

25.5.1979/505:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1979.

19.12.1980/883:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

4.3.1983/240:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.12.1985/1021:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

13.12.1991/1428:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1991.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.