Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

2.4.1971/252

Mönsterrättsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71):

Registreringsansökan och diarium
1 §

Om registrering av mönster ansökes hos patent- och registerstyrelsen (registreringsmyndigheten).

2 § (14.4.2011/357)

En registreringsansökan består av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

2) namn och adress för den som har skapat mönstret,

3) sökandens bekräftelse av att mönsterrätten har övergått till sökanden, om mönstret har skapats av någon annan än sökanden,

4) uppgift om för vilka produkter mönsterregistreringen söks,

5) uppgift om huruvida sökanden framställer en begäran om prioritet enligt 8 § i mönsterrättslagen (221/1971),

6) uppgift om huruvida sökanden begär uppskov med mönsterregistreringen och kungörelsen i enlighet med 18 § i mönsterrättslagen,

7) uppgift om bilagorna till ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen ska fogas

1) bildmaterial som visar mönstret,

2) fullmakt för ombudet, om sökanden företräds av ett ombud.

3 §

Ansökan jämte bilagor skall avfattas på finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Är sökanden utlänning, skall ansökan jämte bilagor ingivas avfattad på finska. Är till ansökan fogad handling avfattad på främmande språk skall översättning till finska eller svenska ingivas, såvida myndigheten det kräver.

4 §

Det bildmaterial som visar mönstret skall ges in i tre exemplar. De bilder som ingår i bildmaterialet skall vara i ett format som inte överstiger formatet A 4 (21 cm x 29,7 cm). Bilderna skall vara lämpade för reproduktion i svart-vitt i en annan storlek. (18.7.2002/620)

Inger sökanden modell av mönstret, skall den vara av hållbart material och må till storleken icke överstiga 40 centimeter på någon led och ej heller väga mer än 4 kilogram. Modellen må ej vara tillverkad av material som förskämmes eller är farligt.

Omfattar en ansökan flera mönster, skall för varje mönster ges in särskilt bildmaterial. De bilder som ingår i bildmaterialet och möjligen ingivna modeller skall vara tydligt märkta med fortlöpande nummer. (18.7.2002/620)

5 § (18.7.2002/620)

På registreringsansökan antecknar registreringsmyndigheten ansökans nummer och den dag då ansökan gjordes.

6 §

Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna ansökningar om registrering av mönster. Diariet är offentligt.

I diariet antecknas för varje ansökan:

1) den dag då ansökan gjordes samt ansökans nummer; (18.7.2002/620)

2) den dag då bildmaterialet eller modellen gavs in, om denna inte sammanfaller med den dag då ansökan gjordes; (18.7.2002/620)

3) de produkter för vilka mönstret söks registrerat och de klasser till vilka mönstret hänförs; (18.7.2002/620)

4) sökandens namn, hemvist och adress;

5) om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress;

6) mönsterskaparens namn och adress;

7) om prioritet begärts, var för prioriteten åberopad tidigare ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer;

8) huruvida sökanden har begärt uppskov med mönsterregistreringen och kungörelsen i enlighet med 18 § i mönsterrättslagen, (14.4.2011/357)

9) inkomna skrifter, ingivna modeller och erlagda avgifter;

10) i ärendet fattade beslut;

11) avbrytande av handläggningen av ansökan på grund av nedan i 14 § avsedd kollision med äldre ansökan. Motsvarande anteckning görs även för den äldre ansökan i diariet. (18.7.2002/620)

7 §

Anmäles till registreringsmyndigheten att mönster som sökts registrerat övergått till annan, antecknas denne i diariet som sökande endast om övergången styrkts.

Prioritet
8 § (18.7.2002/620)

8 § har upphävts genom L 18.7.2002/620.

9 § (14.4.2011/357)

9 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

10 § (14.4.2011/357)

10 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

11 § (14.4.2011/357)

11 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

Delning
12 §

Omfattar en ansökan flera mönster må sökanden dela den i flera ansökningar, vilka skall anses gjorda samtidigt med den ursprungliga ansökningen.

För sådana ansökningar skall betalas ny ansökningsavgift samt övriga i 47 § mönsterrättslagen avsedda avgifter, om de inte har betalts redan tidigare. (18.7.2002/620)

Handläggning av registreringsansökan
13 §

Vid prövning av förutsättningarna för registrering av mönster skall registreringsmyndigheten beakta samtliga omständigheter, om vilka myndigheten har kännedom.

Registreringsmyndigheten ska genomföra en nyhetsgranskning som omfattar de nationella registreringsansökningar som gjorts före den dag då registreringsansökningen gjordes samt de mönster som är införda i eller har avförts ur registret. Dessutom ska granskningen omfatta de internationella registreringsansökningar som gjorts före ansökningsdagen och de gällande internationella mönsterregistreringar i vilka Finland har designerats. (14.4.2011/357)

Mönstrets registrerbarhet enligt bestämmelserna i 4, 4 a och 4 b § mönsterrättslagen skall undersökas i den omfattning som föranleds av mönstrets art och så att behandlingen av ansökan inte fördröjs väsentligt. (18.7.2002/620)

14 § (18.7.2002/620)

Vid kollision med en tidigare ansökan om registrering av ett mönster kan registreringsmyndigheten avbryta behandlingen av den senare ansökan till dess den tidigare ansökan avgjorts eller blivit offentlig eller till dess kollisionen upphört genom ändring av ansökan.

Kungörelse av mönsterregistrering (14.4.2011/357)
15 § (14.4.2011/357)

En kungörelse om mönsterregistrering ska innehålla

1) numret på ansökan,

2) registernumret vid den nationella eller internationella registreringen,

3) uppgift om den dag då ansökan har gjorts eller om den dag då ansökan ska anses ha gjorts enligt 10 a § i mönsterrättslagen,

4) registreringsinnehavarens namn och hemvist samt, om innehavaren företräds av ett ombud, även ombudets namn och hemvist,

5) namnet på den som har skapat mönstret,

6) uppgift om för vilka produkter mönstret har registrerats och vilka klasser det har hänförts till,

7) uppgift om begärd prioritet med angivande av var den prioritetsgrundande ansökningen har gjorts, dagen för ansökan och nummer på ansökningen,

8) bildmaterial som visar mönstret;

9) uppgift om huruvida en modell har lämnats in,

10) uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg.

Invändningsförfarande (14.4.2011/357)
16 § (14.4.2011/357)

En invändning mot en registrering av ett mönster samt de skrivelser som innehavaren och den som framställer en invändning ger in vid en senare tidpunkt ska jämte bilagor ges in till registreringsmyndigheten i tre exemplar. Invändningen ska motiveras.

17 §

Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet tillställas registreringsmyndigheten.

18 § (14.4.2011/357)

Registreringsinnehavaren ska tillställas exemplar av samtliga de skrivelser och bilagor som den som framställt en invändning har gett in.

Om innehavaren yttrar sig om invändningen, ska registreringsmyndigheten besluta om huruvida ytterligare skriftväxling är nödvändig.

19 § (14.4.2011/357)

Om en skrivelse som är betydelsefull för mönsterregistreringen ges in till registreringsmyndigheten innan invändningstiden börjar löpa, ska sökanden underrättas om det. Registreringsmyndigheten ska uppmärksamgöra den som gett in en sådan skrivelse på att invändningar får framställas efter mönsterregistreringen, om det inte är fråga om bättre rätt till mönstret.

Mönsterregistret
20 § (14.4.2011/357)

20 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

21 § (14.4.2011/357)

21 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

22 § (18.7.2002/620)

Har en eller flera sökande samma dag ansökt om registrering av två eller flera sådana mönster som i fråga om helhetsintrycket inte skiljer sig från varandra, görs vid registrering av mönstren en anteckning om detta genom att i mönsterregistret och på registreringsbeviset för varje sådant mönster antecknas ansöknings- och registernumret för varje annat sådant mönster.

23 § (14.4.2011/357)

23 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

24 § (18.7.2013/583)

När registreringsmyndigheten har underrättats om att talan om hävande av registreringen helt eller delvis eller talan om överföring av registrering eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i mönsterregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till registreringsmyndigheten i enlighet med 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller 44 § i mönsterrättslagen, ska en anteckning om detta göras i mönsterregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

25 § (14.4.2011/357)

25 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

26 § (14.4.2011/357)

26 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

27 § (14.4.2011/357)

Om mönsterregistreringen förnyas, antecknas detta i mönsterregistret.

I kungörelsen om förnyelse ska det finnas uppgifter om mönstrets registernummer, den dag då den förnyade skyddstiden börjar samt mönsterhavarens namn.

28 §

Har registrering upphört att gälla, skall registreringsmyndigheten avföra mönstret ur registret.

Har ett mönster avförts ur registret eller ändrats eller har mönsterrätt överförts på någon annan eller delvis upphävts genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten utfärda kungörelse om detta. (18.7.2002/620)

Avgifter
29 § (3.12.1976/943)

29 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

30 § (3.12.1976/943)

30 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

31 § (3.12.1976/943)

31 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

32 § (3.12.1976/943)

32 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

Särskilda stadganden
33 § (18.7.2002/620)

Mönster registreras i en eller flera klasser. Mönstrens klassificering fastställs av patent- och registerstyrelsen.

34 §

Kungörelser, som avses i mönsterrättslagen, publiceras i en av patent- och registerstyrelsen utgiven mönsterrättstidning.

35 §

Modell som ingivits enligt 10 § mönsterrättslagen uppbevaras genom registreringsmyndighetens försorg till dess fem år förflutit efter det att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren inom förloppet av femårsperioden icke begärt att återfå modellen, må registreringsmyndigheten förstöra den.

36 § (14.4.2011/357)

36 § har upphävts genom L 14.4.2011/357.

37 §

Ansökan, som före mönsterrättslagens ikraftträdande den 1 april 1971 gjorts i främmande land, kan icke utgöra grund för prioritet, som avses i 8 §.

Ikraftträdelsestadganden:

19.9.1975/739:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976, likväl så, att på ansökningar som gjorts före sagda dag tillämpas, i fråga om återbetalning av avgifter, stadgandena i mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71).

3.12.1976/943:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1977, likväl så, att den i fråga om varumärkesansökningar äger tillämpning på ansökningar ingivna den 1 februari 1977 eller senare. Genom denna förordning upphäves 53 § och 49, 50, 51, 52 och 52a §§ patentförordningen av den 4 januari 1968 (4/68), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (738/75), 27 och 27a §§ varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64), av dessa paragrafer 27 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1975 (740/75) och 27a § sådan den lyder i förordning av den 26 mars 1976 (271/76), 32 § och 29, 30 och 31 §§ mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (739/75), förordningen den 19 september 1975 om besvärsavgift i ärenden rörande patent, mönster, varumärke eller handelsregister (741/75) samt 6 § förordningen den 10 oktober 1969 om patentombud (636/69).

22.12.1995/1703:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den trätt i kraft.

18.7.2002/620:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

14.4.2011/357:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

18.7.2013/583:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.