Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

23.12.1970/822

Förordning angående utlämning för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 16 § lagen den 11 december 1970 om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/70):

Utlämning från Finland
1 §

Framställning om utlämning enligt lagen den 11 december 1970 om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/70), nedan kallad utlämningslagen, må göras av polisen i den stat som begär utlämning.

2 §

Framställning om utlämning skall vara skriftlig och avfattad på danska, norska eller svenska språket. Framställningen skall innefatta redogörelse för beslutets innehåll och försäkran därom, att beslutet får verkställas i den stat där det meddelats.

Avser framställningen finsk medborgare, skall till densamma fogas utredning därom, att den, vars utlämning begäres, har hemvist i den stat, där beslutet meddelats.

Uppfyller icke framställningen föreskrifterna i 1 och 2 mom. eller är den i övrigt ofallständig, skall den myndighet som gjort framställningen beredas tillfälle att avhjälpa bristen.

3 §

Vid det förhör som verkställes med anledning av framställning om utlämning skall den, vars utlämning begäres, underrättas om hans rätt att anlita biträde och anteckning därom göras i handlingarna.

4 §

Om beslut i utlämningsärende skall meddelande utan dröjsmål sändas till den myndighet som gjort framställningen.

Bifaller icke chefen för polisdistriktet framställningen, skall han skyndsamt återsända handlingarna till länsstyrelsen. Orsaken till att framställningen icke bifallits skall samtidigt angivas.

5 §

Har den, vars utlämning begäres, trots efterspaning icke anträffats och har uppgift om hans uppehållsort icke erhållits, skall chefen för polisdistrikte utan dröjsmål sända handlingarna till länsstyrelsen i Nylands län för utfårdande av efterlysning.

Har framställningen enligt 4 § 1 mom. andra meningen i utlämningslagen sänts till länsstyrelsen i Nylands län, skall denna vidtaga atgärder för utrönande av den persons uppehållsort vars utlämning begäres.

Sedan den, vars utlämning begäres, påträffats, skall länsstyrelsen sända handlingarna till chefen för vederbörande polisdistrikt.

6 §

För utrönande av sådan persons uppehållsort, som enligt utlämningslagen kan utlämnas, men vars utlämning icke begärts, må länsstyrelsen i Nylands län på anhållan av polisen i den stat, där i 1 § avsett beslut meddelats, utfärda efterlysning.

7 §

Vid utredning i utlämningsärende, vid beslut om säkerhetsåtgärd och vid verkställighet av beslut om utlämning skall chefen för polisdistriktet vid behov samråda med social- och medicinalmyndighet.

8 §

Verkställighet av beslut om utlämning skall ske utan dröjsmål.

Den som utlämnas skall på åtgärd av polis beledsagas till den ort i Finland, där han, enligt meddelande av den myndighet som gjort framställningen om utlämning, kommer att avhämtas. Vid utlämning av sinnessjuk skall medicinalmyndighet bistå vid beledsagandet.

Utlämning till Finland
9 §

Framställning om utlämning till Finland av person som vistas i annan nordisk stat må göras av den chef för polisdistrikt, som är skyldig att lämna handräckning för verkställighet av beslut om vård eller behandling.

Den myndighet, på vilken det ankommer att vidtaga åtgärder för verkställighet av beslutet, må hos chefen för polisdistriktet begära att framställning om utlämning skall göras.

10 §

Framställning om utlämning sändes

i Danmark till polismästaren i det polisdistrikt, där den som avses med framställningen uppehåller sig, eller, om uppehållsorten är okänd, till rigspolitichefen,

i Norge till polismästaren i det distrikt, där den som avses med framställningen uppehåller sig, eller, om uppehållsorten är okänd, till Riksadvokaten,

i Sverige till polismyndighet på den ort, där den som avses med framställningen uppehåller sig, eller, om uppehållsorten är okänd, till rikspolisstyrelsen.

11 §

Vad ovan i 2 § 1 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning på framställning som avses i 9 §.

Är den som avses med framställningen omyndig, skall förmyndarens åsikt om utlämningen så vitt möjligt utredas och i framställningen uppgivas.

Är den som avses med framställningen medborgare i den stat, till vilken framställningen skall sändas, skall till densamma fogas utredning därom, att han har hemvist i Finland.

12 §

Handling som är avfattad på finska språket skall vara åtföljd av bestyrkt översättning, i erforderliga delar, till danska, norska eller svenska språket.

Den myndighet som hos chefen för polisdistrikt gör förslag om att framställning om utlämning skall göras, skall tillställa denne den härför erforderliga utredningen och ombesörja översättningen av handlingarna.

13 §

Chefen för polisdistrikt skall underrätta den myndighet i annan nordisk stat, som mottagit framställningen, om den ort i sagda stat, där avhämtning av den, vars utlämning begäres, önskas äga rum samt draga försorg om avhämtning av honom. Vid avhämtning av sinnessjuk skall medicinalmyndighet bistå.

Gemensamma bestämmelser
14 §

Till kostnader, föranledda av utlämningsärende, hänföres kostnaderna för förvaring av den, vars utlämning begäres, hans forsling, beledsagande och avhämtning samt de utgifter som föranletts av säkerhetsåtgärd.

Ovan i 1 mom. nämnda kostnader ävensom arvode och ersättning till biträde åt den, vars utlämning begäres, erlägges av vederbörande länsstyrelse.

15 §

Då chefen för polisdistrikt mottagit framställning om utlämning skall han omedelbart därom meddela ministeriet för inrikesärendena.

16 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av justitieministeriet.

17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.