Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

30.12.1969/845

Statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 3 och 5 §§ lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/69):

1 kap

Konstnärsprofessorer

1 § (21.12.2010/1200)

1 § har upphävts genom F 21.12.2010/1200.

2 § (21.12.2010/1200)

2 § har upphävts genom F 21.12.2010/1200.

3 § (21.12.2010/1200)

3 § har upphävts genom F 21.12.2010/1200.

2 kap

Statens konstnärsstipendier

4 § (20.3.2014/239)

Centret för konstfrämjande beslutar om antalet stipendieår som utdelas inom de olika konstområdena.

5 § (21.12.2010/1200)

Statens konstnärsstipendier kan av särskild orsak beviljas kritiker.

6 § (21.12.2016/1366)

6 § har upphävts genom F 21.12.2016/1366.

7 § (21.12.2016/1366)

Centret för konstfrämjande bestämmer tidpunkten för ansökan om konstnärsstipendium.

Konstnärsstipendieperioden inleds vid början av kalenderåret, om inte den behöriga konstkommissionen beslutar något annat.

Till ansökan om konstnärsstipendium ska fogas en plan för användningen av stipendiet samt andra utredningar som Centret för konstfrämjande bestämmer.

8 § (22.8.2002/731)

8 § har upphävts genom F 22.8.2002/731.

9 § (22.8.2002/731)

9 § har upphävts genom F 22.8.2002/731.

10 § (22.8.2002/731)

10 § har upphävts genom F 22.8.2002/731.

11 § (3.3.1995/275)

1 mom. har upphävts genom F 22.8.2002/731. (22.8.2002/731)

Om mottagaren av ett stipendium avlider eller av annan orsak blir förhindrad att använda stipendiet eller om stipendiet dras in, kan den behöriga konstkommissionen, till den del den prövar riktigt, dela ut den icke utnyttjade delen av stipendiet på nytt. (20.3.2014/239)

11 a § (21.12.2010/1200)

Pension som avses i lagen om statens konstnärsstipendier ska ansökas i enlighet med bestämmelserna om arbetspensioner.

11 b § (14.1.1982/47)

Sådan ändring av pensionstagares förhållanden, som kan inverka på utbetalningen av pensionen, skall av honom eller företrädare för honom ofördröjligen meddelas statskontoret. Därjämte skall för statkontoret på anfordran företes utredning om att förutsättningar för åtnjutande av pension fortfarande föreligger. Statskontoret får avbryta utbetalningen av pensionen till dess utredningen erhållits.

3 kap

Särskilda stadganden

12 § (25.5.2000/475)

12 § har upphävts genom F 25.5.2000/475.

13 § (25.5.2000/475)

13 § har upphävts genom F 25.5.2000/475.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1970.

Ikraftträdelsestadganden:

1.2.1980/86:
30.1.1981/76:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1981.

14.1.1982/47:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1982.

11.2.1983/162:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1983.

23.12.1988/1179:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

15.12.1989/1174:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

3.3.1995/275:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

De stadganden som gäller förfarandet vid beviljande av stipendier tillämpas dock redan på stipendier som beviljas för den stipendieperiod som börjar vid ingången av 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

25.2.2000/242:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

25.5.2000/475:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Förordningen tillämpas första gången på stipendier i fråga om vilka stipendieperioden inleds den 1 januari 2001 eller därefter.

Den centralkommission för konst som är tillsatt med stöd av de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft beslutar dock om antalet stipendieår som utdelas inom de olika konstområdena för åren 2001 och 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.8.2002/731:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.12.2010/1200:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På de konstnärsprofessurer som är besatta för viss tid när denna förordning träder i kraft tillämpas dock fortfarande bestämmelserna i de upphävda 1–3 § till den 1 september 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.3.2014/239:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

21.12.2016/1366:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.