Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

28.11.1969/734

Lag om statens konstnärsstipendier

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (17.12.2010/1135)

1 § har upphävts genom L 17.12.2010/1135.

2 § (24.10.1986/756)

2 § har upphävts genom L 24.10.1986/756.

3 § (11.11.2016/936)

I statsbudgeten intas årligen ett anslag av vilket det för konstutövares arbete på olika områden av konst delas ut ett belopp som motsvarar 545 stipendieår i form av statens konstnärsstipendier. En stipendieperiod kan omfatta minst sex månader och högst fem år. Ett konstnärsstipendium beviljas inte för att stödja studier eller lärdomsprov i anknytning till yrkesinriktad grundexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Därutöver intas i statsbudgeten ett anslag av vilket det i form av statens konstnärsstipendier till särskilt meriterade konstutövare delas ut ett belopp som motsvarar 22 stipendieår (konstnärsstipendium för särskilt meriterad konstutövare). En stipendieperiod är högst tio år och stipendietagaren har rätt att under stipendieperioden använda titeln konstnärsprofessor.

När konstnärsstipendier beviljas ska det ses till att även språkliga och regionala synpunkter beaktas.

Centret för konstfrämjande fastställer storleken på de statliga konstnärsstipendierna.

3 a § (11.11.2016/936)

När konstnärsstipendierna delas ut ska av dem årligen minst ett belopp som motsvarar 30 stipendieår beviljas till unga konstutövare eller konstutövare som är i början av sin karriär.

När konstnärsstipendier för minst tre år beviljas ska företräde ges konstutövare som redan har ådagalagt skapande förmåga.

3 b § (19.12.2008/991)

3 b § har upphävts genom L 19.12.2008/991.

3 c § (19.12.2008/991)

3 c § har upphävts genom L 19.12.2008/991.

3 d § (19.12.2008/991)

3 d § har upphävts genom L 19.12.2008/991.

3 e § (19.12.2008/991)

3 e § har upphävts genom L 19.12.2008/991.

4 § (30.11.2012/658)

Republikens president kan på framställning av konstrådet som avses i 5 § i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) tilldela synnerligen meriterade konstutövare titeln akademiker. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.

4 b § (30.11.2012/658)

Stipendium beviljas på beslut av en statlig konstkommission som avses i 6 § i lagen om Centret för konstfrämjande.

Omprövning av ett beslut om beviljande av stipendium får, på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), begäras hos den som fattat beslutet.

Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär får anföras endast på den grunden att beslutet strider mot lag. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

På verkställigheten av ett beslut om stipendium eller understöd tillämpas 35 § i statsunderstödslagen (688/2001).

4 c § (19.12.2008/991)

Statens konstkommissioner kan som villkor för statens konstnärsstipendium kräva att mottagaren inte har avlönat arbete under stipendieperioden.

4 d § (30.11.2012/658)

Statens konstnärsstipendier betalas ut kalendermånadsvis och med iakttagande av överenskomna grunder för generella höjningar av lönen för statstjänstemän. Av grundad anledning får man avvika från tidtabellen för utbetalning.

4 e § (30.11.2012/658)

På konstnärsstipendier som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen.

4 f § (11.11.2016/936)

Centret för konstfrämjande kan fatta beslut om att en stipendieperiod flyttas, avbryts eller fortsätter.

Stipendieperiodens början kan flyttas

1) på grund av stipendietagarens sjukdom eller rehabilitering,

2) på grund av att stipendietagaren föder ett barn eller vårdar ett barn som är under tre år,

3) på grund av stipendietagarens värnplikt eller civiltjänstgöring,

4) av någon annan orsak som är jämförbar med de orsaker som avses i 1–3 punkten.

Stipendieperioden kan avbrytas

1) på grund av stipendietagarens sjukdom eller rehabilitering,

2) på grund av att stipendietagaren föder ett barn eller vårdar ett barn som är under tre år,

3) på grund av stipendietagarens värnplikt eller civiltjänstgöring,

4) av någon annan orsak som är jämförbar med de orsaker som avses i 1–3 punkten,

5) på grund av annat förvärvsarbete.

Avbrytande av stipendieperioden förutsätter att stipendietagaren har arbetat på stipendium minst fyra månader, att avbrottet varar minst fyra månader och att det återstår minst fyra månader av stipendieperioden efter avbrottet.

Om stipendieperioden avbryts på grund av förvärvsarbete, ska stipendiet dock användas senast inom två år från utgången av den stipendieperiod som avses i det ursprungliga beslutet.

5 § (11.11.2016/936)

Genom förordning av statsrådet får bestämmelser utfärdas

1) om behörigheten att besluta om antalet stipendieår som utdelas inom konstens olika områden,

2) om tidpunkten för sökande och beviljande av stipendier och om omfördelning av stipendier,

3) om när stipendieperioden börjar,

4) om före den 1 januari 2009 beviljad pension som betalas till stipendietagare,

5) närmare om till vem och för vilka ändamål konstnärsstipendier kan beviljas,

6) beviljande av konstnärsstipendium av särskilda skäl till andra personer än sådana konstutövare som avses i 3 § 1 mom.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Redan innan denna lag träder i kraft må av dess verkställighet förutsatta åtgärder vidtagas.

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.1979/1052:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

30.12.1980/1044:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

18.12.1981/947:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Regeringens proposition 178/81, Kulturutsk. bet. 9/81, Stora utsk. bet. 159/81

24.10.1986/756:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Innan denna lag träder i kraft kan på utbetalningen av tjänstemännens löner tillämpas vad som stadgas i 27 § och även annars vidtas de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Regeringens proposition 238/84, Andra lagutsk. bet. 2/86, Stora utsk. bet. 49/86

23.12.1988/1178:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 137/88, Kulturutsk. bet. 15/88, Stora utsk. bet. 135/88

15.12.1989/1173:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 140/89, Kulturutsk. bet. 18/89, Stora utsk. bet. 157/89

3.12.1993/1066:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 2000. (5.11.1999/1011)

RP 154/93, KuUB 12/93

16.12.1994/1274:

Denna lag träder i kaft den 1 januari 1995.

RP 98/94, KuUB 15/94

31.1.1995/143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Denna lag tillämpas första gången på stipendier för vilka stipendietiden börjar vid ingången av 1996. På långvariga stipendier, för vilka stipendietiden har börjat innan denna lag träder i kraft, tillämpas de stadganden och bestämmelser som gällde när stipendietiden för dessa började.

RP 8/94, KuUB 22/94

1.12.1995/1357:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 78/95, KuUB 8/95, RSv 80/95

12.12.1996/1039:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 125/1996, KuUB 9/1996, RSv 171/1996

21.11.1997/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 113/1997, KuUB 14/1997, RSv 120/1997

13.11.1998/834:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 133/1998, KuUB 8/1998, RSv 114/1998

5.11.1999/1011:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 55/1999, KuUB 2/1999, RSv 45/1999

14.4.2000/367:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Lagen tillämpas första gången på stipendier för vilka stipendieperioden börjar den 1 januari 2001 eller senare. På långvariga samt tre- och femåriga konstnärsstipendier tillämpas, om stipendieperioden har börjat innan lagen träder i kraft, de bestämmelser som gällde då stipendieperioden började.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000, KuUB 1/2000, RSv 36/2000

10.11.2000/927:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till den 31 december 2001.

RP 126/2000, KuUB 8/2000, RSv 125/2000

13.12.2001/1273:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 134/2001, KuUB 13/2001, RSv 143/2001

9.8.2002/666:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002, KuUB 3/2002, RSv 81/2002

1.4.2005/196:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 247/2004, KuUB 1/2005, RSv 15/2005

8.8.2008/531:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2008, KuUB 2/2008, RSv 65/2008

19.12.2008/991:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

De bestämmelser som upphävs genom denna lag tillämpas dock på dem som före denna lags ikraftträdande fått statens konstnärsstipendium för minst fem år och vars stipendieperiod är förenad med ålders- och invalidpension samt familjepension enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008, ShUB 22/2008, RSv 132/2008

17.12.2010/1135:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagens 3 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2012.

Konstnärsprofessurerna ändras till konstnärstipendier som avses i 3 § 2 mom. i denna lag allteftersom tjänsteförhållandena för viss tid upphör, dock senast den 1 september 2014. På de konstnärsprofessurer som är besatta för viss tid när lagen träder i kraft tillämpas alltjämt bestämmelserna i den upphävda 1 §.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2010, KuUB 9/2010, RSv 213/2010

30.11.2012/658:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/2012, KuUB 3/2012, RSv 94/2012

28.2.2014/151:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

RP 188/2013, KuUB 16/2013, RSv 3/2014

11.11.2016/936:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 95/2016, KuUB 11/2016, RSv 122/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.