Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.6.1969/365

Lag om inkassering av vissa medlemsavgifter ur statstjänstemäns lön

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Medlemsavgifter till statstjänstemännens fackföreningar samt arbetslöshetskassor må inkasseras ur tjänstemans lön för fackförenings och arbetslöshetskassas räkning genom vederbörande löneutbetalningsmyndighets försorg under förutsättning, att tjänstemannen givit sitt samtycke eller sin fullmakt därtill såsom i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område är stadgat.

På statsrådet ankommer att utfärda närmare föreskrifter om verkställigheten av i 1 mom. nämnd inkassering.

2 §

Med tjänsteman avses i denna lag innehavare av tjänst eller befattning med grundlön eller avtalslön, extraordinarie befattningshavare och tillfällig funktionär samt annan med dessa jämförbar person i tjänsteförhållande med tjänsten som huvudsyssla.

Vad i denna lag stadgas om tjänsteman, skall även äga tillämpning på värvad person vid förvarsväsendet och gränsbevakningsväsendet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.