Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

20.12.1966/682

Lag om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som annars bestäms eller vad som är överenskommet skall lån, som beviljats av staten eller av en fond som förvaltas av staten, samt annan fordran som staten eller en sådan fond har, i sin helhet betalas på en gång vid närmast följande uppbörd, om det obetalda kapitalet är högst 336 euro. Är det obetalda kapitalet större än 336 euro men högst 672 euro, skall det betalas vid de två följande uppbörderna i lika stora poster, och är det högst 1 000 euro vid de tre följande uppbörderna i lika stora poster. (30.11.2001/1111)

2 mom. har upphävts genom L 28.6.1991/997. (28.6.1991/997)

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även lån som beviljats genom förmedling av en kommun eller en penninginrättning. Kommunen eller penninginrättningen skall betala in de medel, som sålunda influtit under en kalendermånad, till vederbörande statliga räkenskapsverk eller fond före den 15 i följande kalendermånad. (28.6.1991/997)

Länsstyrelsen eller statskontoret kan i fråga om lån eller annan fordran, som förvaltas där, av särskilda skäl på ansökan bevilja rätt till erläggande av en i 1 mom. nämnd betalning i en eller flera poster även senare än vad som stadgas i momentet, dock inom fem år och utan förlängning av den tid som återstår av den ursprungliga återbetalningstiden. Det centrala ämbetsverket eller ministeriet kan bevilja motsvarande lättnad i betalningen av ett lån som nämns i 3 mom. (28.6.1991/997)

2 §

Betalas lån eller annan fordran icke inom tid, som i denna lag stadgas eller med stöd därav förelägges, eller försummar kommun eller penninginrättning att på utsatt tid betala jämlikt 1 § 3 mom. till densamma influtna medel eller att på en gång indriva med stöd av sagda lagrum beviljat lån, skall vad i den till grund för fordran liggande handlingen är avtalat eller annorstädes är stadgat för det fall, att återbetalning av fordran eller iakttagande av lånevillkor försummas, äga motsvarande tillämpning.

3 § (28.6.1991/997)

Denna lag tillämpas inte på lån eller andra fordringar som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90), lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden (1031/86), lagen om skogsförbättring (413/67), skogsförbättringslagen (140/87) eller lagen om stöd för nyskiften (24/81). Statsrådet får av särskilda skäl besluta att denna lag inte heller skall tillämpas på andra lån om vilka så bestäms särskilt

4 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas statsrådet.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphäves lagen den 12 maj 1950 om uppbörd i ett för allt av oguldet kapital på vissa av staten be. viljade lån och förskotterade ersättningar (241/50).

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.1991/997:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 23/91, Statsutsk. bet. 4/91

30.11.2001/1111:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2001, FiUB 23/2001, RSv 153/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.