Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

19.8.1966/449

Tomtlegoförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 24.7.2009/584, som träder i kraft 1.1.2010

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 89 § jordlegolagen den 29 april 1966 (258/66):

Dagbok i tomtlegoärenden
1 §

I dagboken skall införas:

1) dagen för ansökans anhängiggörande samt sökandens namn;

2) legoavtalets datum;

3) legogivaren och legotagaren;

4) den upplåtna tomtens namn, nummer och läge enligt tomtregistret eller jordregistret;

5) den paragraf av protokollet i tomtlegoärenden, under vilken sakens anhängiggörande handlägges.

Avser ansökan registrering av ändring eller tillägg i tomtlegoavtal, skall från ansökningen införas i dagboken utöver de i 1 mom. avsedda uppgifterna i korthet jämväl innehållet av ändringen eller tillägget.

2 §

Ansökningarna skola införas i dagboken i den ordning, vari de inkommit, och anteckningarna skola göras senast första arbetsdagen näst efter dagen för inkommandet.

Protokoll i tomtlegoärenden
3 §

Om protokollet i tomtlegoärenden gäller i tillämpliga delar vad om protokoll i inteckningsärenden är stadgat.

Tomtlegoregister
4 §

Tomtlegoregistret föres enligt kortsystem, och däri skall särskilt kort uppläggas för varje tomt, i vilken registrering av tomtlegorätt blivit beviljad eller sökt.

5 §

I tomtlegoregistret antecknas:

1) den upplåtna tomtens namn, nummer och läge enligt tomtregistret eller jordregistret;

2) legoavtalets datum, legogivarens, legotagarens och sökandens namn samt legotiden;

3) dagen för beslut om beviljande av registrering och paragrafen i protokollet;

4) huruvida registeringsansökan förkastats, huruvida missnöje med beslut i registreringsärende anmälts och huruvida saken uppskjutits eller lämnats beroende på åtgärd av högre rätt eller på särskild rättegång;

5) om registrering dödats eller på annan grund upphört att gälla; samt

6) ändring av eller tillägg till tomtlegoavtal.

6 §

I övrigt gäller om tomtlegoregistret i tillämpliga delar vad om inteckningsregister är stadgat.

Särskilda stadganden
7 §

Dagbok, protokoll och tomtlegoregister föras skilt för varje domsaga och stad. Dagbok, protokoll och register föras dock ej särskilt för stad som hör till häradsrätts domkrets.

Finnas i stad flera fastighetsdomare, skall envar av dem föra egen dagbok och eget protokoll över de ärenden han handlagt.

8 §

Av tomtlegokontraktet och av annan handling som sökande önskar återfå skall vid ansökan fogas en för arkivering lämpad avskrift eller, där så anses tillräckligt, ett enahanda transumt omfattande erforderliga delar av handlingen.

Har ej avskrift som avses i 1 mom. ingivits, skall avskrift eller transumt av handlingen tagas på sökandens bekostnad till stadgad avgift.

9 §

Fastighetsdomare och häradshövding skola granska, att de i 44 § jordlegolagen stadgade förutsättningarna för registrering av tomtlegoavtal äro för handen. Därest omständighet som nämnes i 2 eller 3 punkten av sagda paragraf framgår av förteckningar eller handlingar som domaren har tillgång till, skall den beaktas på tjänstens vägnar. I annat fall skall domaren förelägga sökanden att förebringa utredning om sagda omständighet.

10 §

Formulär till dagbok och tomtlegoregisterkort fastställas av justitieministeriet.

Blanketter för dagbok och registerkort tillhandahållas vederbörande myndigheter avgiftsfritt av statsrådets publikationsbyrå.

11 §

Närmare anvisningar angående dagbok, protokoll och tomtlegoregister meddelas vid behov av justitieministeriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1966.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.