Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

7.5.1965/248

Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Ändringsansökan, bemötande därav samt annan handling, som genom befullmäktigat ombud kan ingivas till hovrätt eller högsta domstolen, få på parts eget ansvar insändas till dem såsom betald postförsändelse eller genom bud. (2.2.1979/112)

Då för hovrätt eller högsta domstolen avsedd handling skall eller kan ingivas till annan myndighet, må handlingen även till denna insändas med posten eller inlämnas genom bud, såsom i 1 mom. är sagt.

Till hovrätten adresserade handlingar som nämns i 1 mom. får av åklagaren skickas med posten eller genom bud. Till högsta domstolen adresserade fullföljdshandlingar ska åklagaren skicka till hovrätten eller, vid överklagande enligt 30 a kap. i rättegångsbalken, till tingsrätten genom förmedling av riksåklagaren och övriga handlingar så som högsta domstolen bestämmer. (13.5.2011/444)

2 §

Med posten insänd handling skall anses vara ingiven till myndigheten den dag postförsändelsen med handlingen eller avis om försändelsens ankomst till adresspostanstalten lämnats till myndigheten.

2 mom. har upphävts genom L 31.8.1978/663. (31.8.1978/663)

3 §

Har part, som enligt lag eller förordning är berättigad att hos ovan i 1 § nämnd myndighet uttaga duplett av motpartens ändringsansökan, tillståndsansökan, bemötande, förklaring eller annan handling, muntligen eller skriftligen anhållit om att få densamma sig tillsänd, skola dupletten och avskrifter av bilagorna, såvida hinder icke föreligger, tillställas honom under uppgiven adress med posten eller genom hans bud.

4 §

Äro med posten eller genom bud till myndighet inkomna handlingar, för vilka stämpelskatt skall erläggas, icke behörigen belagda med stämpelmärken, skola de utan att upptagas till behandling återställas till avsändaren jämte uppgift om orsaken till återställandet.

2 mom. har upphävts genom L 26.7.1993/708. (26.7.1993/708)

5 §

Då expedition eller annan handling eller avskrift genom befullmäktigat ombud kan uttagas från häradsrätt, rådstuvurätt, hovrätt eller högsta domstolen, skall handlingen, såvida hinder icke föreligger, på vederbörandes anhållan tillställas honom med posten eller genom hans bud.

Har vederbörande själv insänt handlingarna till myndigheten med posten och icke meddelat annat, skall i 1 mom. nämnd handling i ärendet tillsändas honom med posten.

På anhållan av vederbörande skall i 1 mom. avsedd handling tillställas annan person, som av honom anvisats, genom dennes bud eller med posten, såvida icke hinder härför yppar sig.

6 §

Såframt ej annat följer av särskilt stadgande skall vederbörande anses hava fått del av handling, som med posten eller genom bud tillställts honom eller av honom anvisad person, på sjunde dagen efter det handlingen under uppgiven adress inlämnats till posten för befordran eller den dag handlingen lämnats till budet. På handlingen skall antecknas den dag, då den för befordran lämnas till posten eller till budet.

Tillställandet av handling med posten eller genom bud sker på vederbörandes eget ansvar. Med posten sändes handlingen under den adress, som vederbörande uppgivit för myndigheten.

7 §

Bud är skyldigt att på anfordran av myndighet förete utredning om, att vederbörande åt honom uppdragit att uttaga handlingen.

8 § (31.8.1978/663)

Handling, som innehåller anmälan av missnöje med allmän underrätts, krigsrätts eller jorddomstols avgörande eller återkallande av sådan anmälan, får av part insändas med posten eller genom bud. Härvid skall i tillämpliga delar iakttagas vad i denna lag i övrigt är stadgat.

9 §

Försåvitt i kyrkolagen eller vattenlagen givits från denna lag avvikande stadganden, skola de äga tillämpning.

Utan hinder av denna lag lände till efterrättelse, vad i annan lag är stadgat om rätt att tillställa myndigheter eller av dem erhålla handlingar med posten eller genom bud.

10 §

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Ikraftträdelsestadganden:

31.8.1978/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Genom densamma upphäves 1 § 3 inom. lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54).

Denna lag skall även tillämpas, då ändring sökes i utslag som avkunnats eller givits före dess ikraftträdande, om den tid som är stadgad för missnöjesanmälan eller ändringssökande eller bemötande av sådant utlöper efter det lagen trätt i kraft.

2.2.1979/112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

26.7.1993/708:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 241/92, StaUB 25/93

11.3.1997/204:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

24.6.2010/651:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 105/2009, LaUB 4/2010, RSv 49/2010

13.5.2011/444:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.