Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

18.12.1964/620

Förordning angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 34 och 35 §§ lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63):

1 §

I 27 § lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63), samarbetslagen, avsedd begäran, som framställes till vederbörande myndighet i Danmark, Island, Norge eller Sverige, skall uppgivas:

1) grunden för begäran;

2) huruvida ifrågavarande dom är verkställbar i Finland;

3) vilka verkställighetsåtgärder som blivit vidtagna med anledning av den i begäran avsedda domen; samt

4) när verkställighet i fall, som avses i 4 eller 8 § samarbetslagen, senast skall vidtaga.

2 §

Till begäran, som avses i 1 §, skall fogas avskrift av vederbörande dom eller beslut samt avskrifter av ämbetsbetyg rörande den dömde och övriga handlingar, läkarintyg och utlåtanden, som angå honom, sagda utredningar sådana de företetts för domstolen eller eljest finnes till förfogande, da begäran framställes.

Till begäran, som angår i 4 § samarbetslagen avsedd verkställighet, må i stället för i 1 mom. nämnd utredning fogas intyg, som innehåller de uppgifter, vilka skola upptagas i saköreslängd, och de för brottets individualisering måhända nödiga övriga utredningarna.

I fall, som avses i 8, 15 och 22 §§ samarbetslagen, skall, såframt omständigheterna ej annat påkalla, till begäran fogas den dömdes yttrande i saken eller intyg över att honom beretts tillfälle att yttra sig däri.

3 § (16.11.1990/978)

Justitieministeriet beslutar om en begäran som avses i 1 § samarbetslagen skall bifallas.

I 4 § samarbetslagen nämnd begäran hos nordisk myndighet framställs av justitieministeriet, då verkställigheten gäller böter eller förverkandepåföljd som har dömts ut genom strafforder, samt av justitieministeriet eller den länsstyrelse åt vilken verkställigheten har uppdragits, då denna gäller övriga böter, förverkandepåföljder eller ersättningar.

4 §

I fall, som avses i 8 § samarbetslagen, ankommer det närmast på länsstyrelsen eller fängelsemyndighet att till justitieministeriet göra förslag angående framställande av begäran om verkställighet till myndighet i annat nordiskt land. Den som gjort förslaget åligger att tillställa ministeriet ovan i 1 och 2 §§ avsedd utredning.

5 §

Då justitieministeriet framställer begäran, som innefattar överförande av den dömde från Finland till annat nordiskt land för verkställighet, skall i saken, innan överförandet sker, införskaffas utlåtande av ministeriet för inrikesärendena.

6 §

Forsling av person, som skall överföras från Finland till annat nordiskt land, sker på försorg av fängelsemyndigheterna och med iakttagande i tillämpliga delar av vad om forsling av fånge är stadgat.

7 § (16.11.1990/978)

Är utredning som fogats till en begäran om verkställighet som har framställts av en myndighet i något annat nordiskt land bristfällig, skall justitieministeriet be denna myndighet komplettera utredningen.

8 § (16.11.1990/978)

Kan en dom eller ett beslut som avses i 1 § samarbetslagen inte verkställas i Finland, skall justitieministeriet underrätta den myndighet i ett annat nordiskt land som framställt begäran därom och om det hinder som har mött verkställigheten.

9 §

Fattar domstol beslut om åtgärd beträffande person, som blivit villkorligt dömd eller villkorligt frigiven i annat nordiskt land, eller besluter domstol med stöd av 14 § 3 mom. eller 21 § 2 mom. samarbetslagen att hänskjuta fråga om åtgärd att avgöras av myndighet i annat nordiskt land, skall domstolen, sedan beslutet vunnit laga kraft, översända avskrift av sitt beslut till justitieministeriet och skall ministeriet ombesörja, att vederbörande myndighet i det andra nordiska landet underrättas om saken.

Fattar domstol beslut om åtgärd beträffade sådan i Finland villkorligt dömd eller i Finland villkorligt frigiven person, vars övervakning anordnats i annat nordiskt land, skall stadgandena i 1 mom. äga motsvarande tillämpning.

10 § (24.9.1982/722)

10 § har upphävts genom F 24.9.1982/722.

11 §

Finner domstol eller annan myndighet, att den bör få tillgång till akt eller annan utredning, som ansluter sig till i annat nordiskt land avkunnad dom eller meddelat beslut, må begäran om utfående av denna riktas till justitieministeriet.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1965 och genom densamma upphäves förordningen den 20 december 1963 angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighetet av domar i brottmål (597/63).

I de fall, i vilka justitieministeriet genom beslut, som fattats innan denna förordning trätt i kraft, bifallit i 1 § samarbetslagen avsedd begäran om verkställighet, skall länsstyrelse, som av ministeriet ombetrotts verkställighetsuppdraget, göra i 8 § anmälan till ministeriet.

Ikraftträdelsestadganden:

24.9.1982/722:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1982.

16.11.1990/978:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.