Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

26.6.1964/387

Lag om tillämplig lag vid lösöreköp av internationell karaktär

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag äger tillämpning på lösöreköp av internationell karaktär.

Lagen tillämpas dock inte

1) på köp av registrerat fartyg eller luftfartyg eller av värdepapper,

2) på köp mellan en näringsidkare och en konsument, ej heller

3) på försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning.

(27.5.1988/468)

Vad i denna lag säges om köp äger motsvarande tillämpning med avseende å avtal angående tillverkning av löst gods, då den leveransskyldige skall anskaffa råvarorna för tillverkningen.

2 §

Denna lag gäller icke avtalsparternas rättshandlingsförmåga, avtalets form och köpets rättsverkningar i förhållande till andra än parterna.

3 §

Köparen och säljaren må genom uttrycklig bestämmelse avtala, att köpet skall vara underkastat ett visst lands lag. Sådan överenskommelse är gällande även när den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

Spörsmålet om, huruvida avtalsparterna eljest ingått giltig överenskommelse angående tillämpningen av ett visst lands lag, avgöres enligt sagda lag.

4 §

Hava parterna ej på sätt i 3 § sägs ingått överenskommelse om den lag, som skall tillämpas, gäller beträffande köpet lagen i det land, där säljaren hade sitt hemvist då han emottog beställningen. Har beställningen mottagits vid en säljaren tillhörig affärsinrättning, tillämpas lagen i det land, där affärsinrättningen är belägen.

Dock skall lagen i det land, där köparen har hemvist eller där honom tillhörig affärsinrättning, som gjort beställningen, är belägen, tillämpas såframt beställningen mottagits i detta land av säljaren eller hans representant.

I fråga om köp på börs eller auktion tillämpas lagen i det land, där börsen finnes eller auktionen förrättas.

5 §

Om ej annat uttryckligen avtalats, skall ifråga om sättet för undersökning av det på grund av köpet levererade godset, frister för undersökningen och meddelanden i anslutning till denna samt de åtgärder, som skola vidtagas därest godset avvisas, lagen i det land tillämpas, där undersökningen skall äga rum.

6 §

Bestämmelse i utländsk lag, som är oförenlig med grunderna för rättsordningen i Finland, må ej här vinna tillämpning.


Genom förordning bestämmes, när denna lag skall träda i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

27.5.1988/468:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Lagen tillämpas på avtal som har ingåtts efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 44/87, Lagutsk. bet. 2/88, Stora utsk. bet. 28/88

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.