Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

29.5.1964/296

Varumärkesförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

VarumärkesL 7/1964 har upphävts genom VarumärkesL 544/2019.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 58 § varumärkeslagen (7/64) av den 10 januari 1964:

1 kap

Varumärkesregistret

1 § (20.3.1992/258)

1 § har upphävts genom F 20.3.1992/258.

2 §

Patent- och registerstyrelsen skall föra in märket i varumärkesregistret då märket har registrerats. I registeruppgifterna skall ingå

1) varumärkets ansökningsnummer och den dag då ansökan har eller anses ha getts in,

2) registernummer och registreringsdag,

3) innehavarens namn eller firma och hemort,

4) de klasser av en vara eller tjänst och de varor eller tjänster som registreringen avser,

5) eventuell anmärkning om kollektivmärke,

6) anteckning om att registreringen inte har vunnit laga kraft,

7) anteckning enligt 56 g § 2 mom. varumärkeslagen (7/1964),

8) åtgärd enligt 56 i § 2 mom., 56 j § 2 mom. och 57 a § varumärkeslagen,

9) anteckning om åtgärd enligt 52 § varumärkeslagen,

10) anteckning om att registreringen eller ansökan om en sådan har avskiljts från en tidigare ansökan eller registrering samt numret på den tidigare ansökan eller registreringen.

(13.4.2000/370)

I 15 § varumärkeslagen nämnt undantag från skyddet (undantagsbestämmelse) samt företrädesrätt som avses i lagens 18 och 30 §§ skall även antecknas i registret. Dessutom införs märkets färger och, efter myndighetens prövning, annan beskrivning av märket. (20.3.1992/258)

Har innehavare av varumärke icke hemvist i Finland, skall i registret antecknas innehavarens ombud. Uppgift om ombud skall antecknas även i annat fall, om registermyndigheten finner det erforderligt.

3 §

Ansökan om förnyelse av registrering skall ofördröjligen antecknas i registret med angivande av dagen för ingivandet. Sedan ärendet avgjorts, skall beslutet införas i registret. Beviljas förnyelse för annan än den, vilken senast blivit antecknad som varumärkets innehavare, skall samtidigt i registret antecknas uppgifter rörande den nye innehavaren.

När en registrering förnyas enligt 22 § 4 mom. varumärkeslagen genom att en förnyelseavgift betalas, görs en anteckning om förnyandet i registret. (22.3.1996/188)

Om en i 17 a § varumärkeslagen avsedd ansökan om avskiljande av en registrering har gjorts, skall en anteckning om detta utan dröjsmål göras i registret. När ärendet har avgjorts, skall beslutet föras in i registret. (13.4.2000/370)

4 § (20.3.1992/258)

När ett varumärke avförs ur registret enligt 24–26 eller 31 § varumärkeslagen, skall dagen för åtgärden och anledningen därtill antecknas i registret.

5 §

Framställes begäran enligt 33 eller 34 § varumärkeslagen om anteckning av överlåtelse eller licensupplåtelse av varumärke, skall omnämnande därom ofördröjligen införas i registret. Sedan registermyndigheten avgjort ärendet, skall beslutet antecknas i registret. Bifalles ansökan, skall anteckning göras om den nye innehavarens eller licenstagarens namn eller firma och hemort samt om dagen för överlåtelse- eller licensavtalet. I fråga om licensupplåtelse skall, efter registermyndigheten enligt prövning i varje särskilt fall, anteckna de begränsningar i licenstagarens rätt, som äro angivna i licensavtalet.

Beträffande begäran om anteckning av pantförskrivningavtal, som avses i 33 § 3 mom. varumärkeslagen, skall anteckning göras i registret och ärendet ofördröjligen avgöras. Beslutet ävensom dagen härför skall antecknas i registret och, om ansökan bifalles, skall i registret dessutom antecknas panthavarens namn eller firma och hemort samt dagen för pantförskrivningsavtalet och för panträttens uppkomst.

Visas det att en licens eller panträtt ha upphört att gälla, skall anteckning om detta göras i registret samt dagen för åtgärden och anledningen därtill anges. (20.3.1992/258)

Övergång av rätten till varumärke i annat fall än i 1 mom. nämnes skall även antecknas i registret.

6 §

Registeranteckningar skola likaså göras beträffande andra än i 2–5 §§ nämnda patent- och registerstyrelsens beslut och åtgärder, som angå registrerat varumärke, så och beträffande till registermyndigheten översänd dom i annat varumärkesärende än i 4 § avses, såframt beslutet, åtgärden eller domen omedelbart hänför sig till varumärkesregistret.

6 a § (22.3.1996/188)

Över andra anteckningar i registret än sådana som avses i 3 § 2 mom. ges sökanden som expedition en kopia av registreringarna.

2 kap

Ansökan i varumärkesärende

7 §

Ansökan i varumärkesärende skall ske skriftligen och vara underskriven av sökanden eller hans ombud. Av ansökningen åtföljande bilaga på främmande språk bör till registermyndigheten inlämnas en till riktigheten bestyrkt översättning till finska eller svenska språket, försåvitt myndigheten så fordrar.

8 §

Vid ansökan om registrering skall for varje varumärke göras särskild ansökan. Detsamma gäller då ansökan avser annan åtgärd beträffande varumärke.

Önskar sökanden utsträcka registreringen att omfatta annat varuslag än i ansökningen avsetts, skall därom göras särskild ansökan.

9 §

Ansökan om registering av varumärke skall innehålla

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress,

2) om sökanden är företrädd genom ombud, dennes namn, hemort och adress,

3) varumärket i form av figur, ord, bokstäver eller siffror, eller som avbildning av varans utstyrsel, samt

4) uppgifter om de varor eller tjänster för vilka märket begärs bli registrerat samt om den klass till vilken varan eller tjänsten enligt sökandens mening i varje särskilt fall skall hänföras.

(22.3.1996/188)

2 mom. har upphävts genom F 22.3.1996/188. (22.3.1996/188)

Gäller ansökan registrering av ett varumärke i form av figur eller ord, bokstav, siffra eller kombination av dessa i särskild tryckstil, skall till ansökan fogas 10 stycken på arkiveringsdugligt papper tryckta reproducerbara avbildningar av märket högst i formatet 8 x 8 cm. Gäller ansökan registrering i färg, skall i den dessutom räknas upp märkets färger. (20.3.1992/258)

4 mom. har upphävts genom F 20.3.1992/258. (20.3.1992/258)

Driver sökanden icke näring i Finland, skall vid ansökningen fogas utdrag ur varumärkesregistret i hans hemland, utvisande att varumärket är för honom där registrerat för de varor, som ansökningen här i landet avser (hemlandsbevis). Om befrielse från kravet på hemlandsbevis för näringsidkare i vissa främmande stater är stadgat i varumärkeslagen.

Till ansökan, vilken avser registrering av kollektivmärke, skall även fogas i 3 § lagen om kollektivmärke (795/80) nämnda handlingar. (13.2.1981/133)

Se VarumärkesL 544/2019 11 och 16 §. L om kollektivmärken 795/1980 har upphävts genom VarumärkesL 544/2019.

9 a § (13.4.2000/370)

När en ansökan avskiljs i enlighet med 17 a § varumärkeslagen, skall sökanden göra en ny ansökan om samma märke, till vilken en del av varorna i den ursprungliga ansökan har avskiljts. Samtidigt skall till den ursprungliga ansökan (stamansökan) fogas en förteckning över de varor som kvarstår i stamansökan. Av den nya ansökan skall framgå att den har avskiljts från den tidigare ansökan, och den nya ansökningen skall göras i enlighet med 17 § varumärkeslagen.

10 §

I ärenden som gäller registrering av varumärke skall, om registermyndigheten finner det påkallat, sökanden skriftligen förklara eller med tekniska hjälpmedel påvisa vad märket är avsett att föreställa och vad som enligt sökandens mening karakteriserar det. (22.3.1996/188)

Avser ansökan registrering av varuutstyrsel, skall sökanden, om registermyndigheten finner det påkallat, ingiva modellexemplar av denna till myndigheten.

11 §

En invändning som avses i 20 § 2 mom. eller 56 c § 2 mom. varumärkeslagen skall göras skriftligen och ges in i två exemplar till patent- och registerstyrelsen. Även en bilaga till invändningshandlingen skall såvitt möjligt ges in i två exemplar. Invändningen skall motiveras och i den skall specificeras vilka varor eller tjänster den gäller. (22.3.1996/188)

Beträffande förklaring eller utlåtande i anledning av invändning skall vad i 1 mom. är sagt äga motsvarande tillämpning.

12 § (22.3.1996/188)

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress,

2) ett nytt ombuds namn, hemort och adress,

3) en uppgift om den inskränkning i skyddet som sökanden önskar att skall vidtas samt i ett sådant fall en uppgift om de varor eller tjänster och klasser som registreringen enligt sökandens mening därefter skulle komma att omfatta, samt

4) en uppgift om till vilken klass varan eller tjänsten i varje enskilt fall hör enligt varumärkesinnehavarens åsikt, förutsatt att detta inte redan har antecknats i registret.

När registreringen förnyas enligt 22 § 4 mom. varumärkeslagen genom att en förnyelseavgift betalas, skall registernumret, betalarens namn och adress anges.

13 §

Ansökan om ändring enligt 23 § varumärkeslagen i registrerat varumärke skall innehålla:

1) sökandens namn eller firma samt hemort och adress;

2) nytt ombuds namn, hemort och adress; samt (16.12.1983/997)

3) tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar att skall vidtagas.

Är sökanden annan än den, som är antecknad i registret såsom märkets innehavare, skall vid ansökningen fogas handling som utvisar sökandens rätt till märket.

Till ansökningen skola fogas, i 9 § avsedda märken, avbildningar eller färgavbildningar. (23.2.1979/209)

14 §

Ansökan om anteckning i varumärkesregistret angående överlåtelse eller annan övergång av registrerat varumärke skall innehålla uppgifter om sökanden motsvarande dem som avses i 9 § 1 mom. Är anmälaren annan än den nye innehavaren av varumärket, skola ansökningshandlingarna innehålla dennes samtycke till den begärda åtgärden.

Till ansökan skall fogas

1) en handling som utvisar märkets övergång och av vilken framgår vilka varor eller tjänster övergången gäller, om den inte gäller registreringen i sin helhet, och

2) hemlandsbevis, om ett sådant behövs enligt 28 § varumärkeslagen.

(22.3.1996/188)
15 §

Ansökan om registrering av licensupplåtelse må göras av varumärkets innehavare eller licenstagaren. Ansökningen skall innehålla uppgift om licenstagarens namn eller firma, hemort och adress, dagen för licensavtalet samt jämväl de begränsningar i licenstagarens rätt, som måhända avtalats. Vid ansökningen skall fogas licensavtalet.

16 §

Ansökning om anteckning i registret av pantförskrivningsavtal skall innehålla panthavarens namn eller firma, hemort och adress samt dagen för pantförskrivningsavtalet. Vid ansökningen skall fogas pantförskrivningsavtalet.

3 kap

Förfarandet i registreringsärenden

17 § (16.12.1983/997)

Har en ansökan om registrering av varärke gjorts i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75) eller till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), och görs i Finland en ansökan om registring inom sex månader från det ansökan gjordes i den främmande staten, anses den ansökan som gjorts i Finland i förhållande till andra ansökningar eller andra ibruktagna varukännetecken ha skett samtidigt som ansökningen i den främmande staten. Vad som i detta moment stadgas skall tillämpas även när registrering av ett varumärke sökts i en sådan ansökan utomlands som registermyndigheten av särskilda skäl anser vara jämställbar med ansökan i en fördragsslutande stat. (22.12.1995/1702)

För att få företrädesrätt enligt 1 mom. skall sökanden skriftligen anhålla därom inom en månad från det ansökan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt samt så snart som möjligt dess nummer. Om företrädesrätten inte gäller alla varor eller tjänster, skall dessutom meddelas vilka varor eller tjänster den gäller. (22.3.1996/188)

17 a § (16.12.1983/997)

Registermyndigheten kan av särskilt skäl förelägga sökanden att inom utsatt tid för styrkande av begärd företrädesrätt tillställa myndigheten bevis om den dag då den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt och om sökandens namn samt kopia av ansökningen och däri åsyftat varumärke. Beviset skall vara utfärdat av den myndighet som mottagit den ansökan som åberopas för företrädesrätt, och kopian skall vara styrkt av samma myndighet. Den utsatta tiden får inte fastställas att utlöpa tidigare än tre månader från det ansökan gjordes i Finland.

Iakttas inte föreläggande som avses i 1 mom., erhålls inte företrädesrätt.

17 b § (22.3.1996/188)

Företrädesrätten kan för varje varas eller tjänsts del grunda sig endast på den första ansökan om registrering som gjorts utanför Finland.

17 c § (16.12.1983/997)

I 18 § varumärkeslagen åsyftat anspråk på företrädesrätt skall framställas inom den tid som är stadgad i 17 § 2 mom. Sökanden skall vid behov utreda att utställningen är att anse som internationell.

18 § (22.3.1996/188)

Framställs invändning mot registrering enligt 20 § 2 mom. eller 56 c § 2 mom. varumärkeslagen och är invändningen inte uppenbart obefogad, skall innehavaren av registreringen föreläggas att inom utsatt tid avge yttrande.

19 §

I ärende rörande varumärkes avförande ur registret samt i registreringsärenden, som avses i 23, 33 och 34 §§ varumärkeslagen, skall förfaras så som i 19 § sagda lag är stadgat om handläggningen av registreringsansökan.

Begär innehavare av varumärke, att märket avföres, och finnes licens antecknad i registret, skall vid behov meddelande om ansökningen tillställas licenstagaren och denne beredas tillfälle att avgiva yttrande.

20 § (22.3.1996/188)

Registermyndigheten skall besvara förfrågningar från allmänheten om huruvida ett visst ordmärke har förts in i varumärkesregistret eller inte.

4 kap

Kungörelse

21 §

Kungörelser, som avses i varumärkeslagen, införas i en av patent- och registerstyrelsen utgiven varumärkestidning.

De ansökningshandlingar som gäller registreringen jämte alla bilagor eller de handlingar som gäller en internationell registrering skall under två månader, räknat från dagen för kungörelsens offentliggörande, hållas tillgängliga hos patent- och registerstyrelsen för envar som önskar få kännedom om registreringen. (22.3.1996/188)

22 §

En kungörelse som avses i 20 § varumärkeslagen skall innehålla

1) kungörelsedagen, om ansökan kungörs innan den registreras,

2) varumärkets ansökningsnummer,

3) registernumret,

4) varumärket,

5) den dag då ansökan har eller anses ha getts in,

6) registreringsdagen,

7) innehavarens namn eller firma och hemort,

8) om innehavaren är företrädd av ett ombud, dennes namn,

9) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta,

10) anmärkning om kollektivmärke,

11) numret och registreringsdagen för en internationell registrering, när ansökan baserar sig på en internationell registrering enligt 56 i § 1 mom. eller 56 j § 1 mom. varumärkeslagen,

12) om ansökan har avskiljts från en tidigare ansökan, stamansökans nummer,

13) om en ny ansökan har avskiljts från ansökan, numret på den avskiljda ansökningen,

14) ansökningsnumret på en ansökan om gemenskapsvarumärke, när ansökan baserar sig på en ansökan som gemenskapsvarumärkesbyrån har tillställt ämbetsverket enligt 57 a § varumärkeslagen.

(13.4.2000/370)

I kungörelsen skall dessutom ingå en förteckning över märkets färger och enligt registermyndighetens prövning annan beskrivning av märket samt uppgift om undantagsbestämmelse och företrädesrätt som nämns i 2 § 2 mom. (20.3.1992/258)

I kungörelsen skall tillkännages att det är möjligt att framställa en invändning mot registreringen i enlighet med 20 § 2 mom. varumärkeslagen. (22.3.1996/188)

22 a § (22.3.1996/188)

En kungörelse enligt 56 c § varumärkeslagen skall innehålla

1) kungörelsedagen,

2) det internationella registernumret,

3) varumärket,

4) dagen för den internationella registreringen,

5) innehavarens namn eller firma och hemort,

6) om innehavaren är företrädd av ett ombud, dennes namn,

7) de klasser av varor eller tjänster som rätten till märket skulle komma att omfatta, samt

8) anmärkning om kollektivmärke.

I kungörelsen skall dessutom, om märket är i färg, ingå ett omnämnande om detta och enligt registermyndighetens prövning en annan beskrivning av märket samt en uppgift om undantagsbestämmelse eller företrädesrätt.

I kungörelsen skall tillkännages att det är möjligt att framställa en invändning mot den internationella registreringen i enlighet med 56 c § 2 mom. varumärkeslagen.

23 § (22.3.1996/188)

En kungörelse som avses i 21 § 1 mom. och 56 d § 3 mom. varumärkeslagen skall innehålla registernumret och innehavarens namn eller firma.

24 § (22.3.1996/188)

I en kungörelse som avses i 24 § och 56 h § varumärkeslagen över att ett varumärke har avförts ur registret och att skyddet har inskränkts samt i en kungörelse som avses i 56 k § varumärkeslagen över förnyelse skall registernumret meddelas.

25 § (13.4.2000/370)

En kungörelse som avses i 33 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 56 k § varumärkeslagen och som gäller övergång av varumärke och registrering av eller meddelande om licens skall innehålla registernumret, den nya innehavarens och licenstagarens namn eller firma och hemort samt de andra uppgifter registermyndigheten finner nödvändiga.

26 §

Kungörelse beträffande ändring i registrerat varumärke skall innehålla registernumret, det ändrade märket, innehavarens namn eller firma och hemort.

26 a § (22.3.1996/188)

I en kungörelse som avses i 56 g § 2 mom. varumärkeslagen skall numret på den finska registrering som har ersatts och numret på gällande internationella registrering meddelas.

5 kap

Rubriken av 5 kap. har upphävts genom F 188/1996. (22.3.1996/188)

27 § (3.12.1976/943)

27 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

27 a § (3.12.1976/943)

27 § har upphävts genom F 3.12.1976/943.

6 kap

Särskilda stadganden

28 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1964. Därigenom upphävas:

förordningen den 30 september 1921 om förändrade bestämmelser i fråga öm skydd för vissa främmande patent och varumärken (230/21), såvitt den ännu är gällande;

förordningen den 15 juli 1963 angående avgifter, som skola erläggas i ärenden rörande patent och varumärken (383/63), såvitt den innehåller stadganden om avgifter i ärenden rörande varumärken; samt

kungörelsen den 4 april 1889 angående registrering av varumärken.

29 §

Innan ansökan om registrering av varumärke, som ingivits, men icke avgjorts före den 1 juni 1964, kungöres enligt 20 § varumärkeslagen, bör sökanden erlägga i 27 § nämnda avgifter. Avgifterna fastställas efter det antal klasser, som ansökningen omfattar vid kungörandet. Från avgiftsbeloppet skall avdragas vad sökanden tidigare erlagt i registreringsavgift. Därest ansökningen vid kungörandet icke omfattar varor i flera klasser än tre, må av sökande, som redan erlagt registreringsavgift, ytterligare avgift icke uppbäras.

Avslås eller återtages ansökan, som är ingiven före den 1 juni 1964, eller lämnas den därhän, återbetalas till sökanden hälften av den erlagda registreringsavgiften.

30 §

Föreligger den 1 juni 1964 till handläggning ansökan om förnyelse av varumärke, vars regisireringsperiod utgått före sagda dag, må av sökande, som redan i vederbörlig ordning erlagt avgifter enligt förordningen om avgifter, som skola erläggas i ärenden rörande patent och varumärken, ytterligare avgift icke uppbäras. I annat fall skola för förnyelseansökningar, som den 1 juni 1964 föreligga till handläggning, avgifter uppbäras enligt vad i denna förordning föreskrives.

31 § (18.7.2013/579)

31 § har upphävts genom F 18.7.2013/579.

Ikraftträdelsestadganden:

26.3.1976/271:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976 dock sålunda, att stadgandena i förordningens 9 § 1 mom. 5 punkt och 12 § 3 punkt samt i 17 §, till den del i sistnämnda stadgande i förordningen är stadgat om den tid, inom vilken anspråk om företrädesrätt här skall framställas, tillämpas på efter förordningens ikraftträdande gjorda ansökningar.

3.12.1976/943:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1977, likväl så, att den i fråga om varumärkesansökningar äger tillämpning på ansökningar ingivna den 1 februari 1977 eller senare. Genom denna förordning upphäves 53 § och 49, 50, 51, 52 och 52a §§ patentförordningen av den 4 januari 1968 (4/68), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (738/75), 27 och 27a §§ varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64), av dessa paragrafer 27 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1975 (740/75) och 27a § sådan den lyder i förordning av den 26 mars 1976 (271/76), 32 § och 29, 30 och 31 §§ mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (739/75), förordningen den 19 september 1975 om besvärsavgift i ärenden rörande patent, mönster, varumärke eller handelsregister (741/75) samt 6 § förordningen den 10 oktober 1969 om patentombud (636/69).

23.2.1979/209:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

I stället för kliché, som fogats till varumärkesansökan, som är inlämnad före denna förordnings ikraftträdande, kan sökanden till ansökningen foga i 9 § 3 och 4 mom. avsedda avbildningar av varumärket.

13.2.1981/133:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

16.12.1983/997:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

20.3.1992/258:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

22.12.1995/1702:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

22.3.1996/188:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

13.4.2000/370:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

18.7.2013/579:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.