Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

7.2.1964/46

Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 3 § lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61):

1 §

Vid beviljande av i lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61) avsedda stipendier och understöd skall iakttagas nedan i denna förordning stadgade förfarande.

2 § (22.8.2002/730)

2 § har upphävts genom F 22.8.2002/730.

3 § (25.5.2000/476)

Till den nämnd som avses i 1 a § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare hör en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar, vilka undervisningsministeriet förordnar för tre år i sänder. För var och en av dem förordnas en personlig suppleant.

Undervisningsministeriet förordnar de sju medlemmarna och deras suppleanter efter att ha hört riksomfattande författar- och översättarorganisationer som företräder vardera språkgruppen.

För beredning av ärenden kan nämnden inom sig tillsätta sektioner. Till en sektion kan höra permanenta sakkunniga som inkallats för nämndens mandatperiod.

Nämnden kan anta en eller med undervisningsministeriets tillstånd flera sekreterare med uppdraget som bisyssla. Nämnden kan höra sakkunniga.

4 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, på kallelse av viceordföranden.

Nämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar äro närvarande. Nämndens beslut blir den åsikt, som omfattas av flertalet medlemmar. Falla rösterna lika, avgör ordförandens röst.

5 §

Över nämndens sammanträden skall föras protokoll varav bör framgå de närvarandes namn, de behandlade ärendena och de beslut som fattats i dem. Vid omröstning skola de avvikande åsikterna antecknas i protokollet. Nämnden besluter hur protokollet skall justeras och nämndens skrivelser undertecknas.

6 § (17.8.2006/725)

Till nämndens ordförande, medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan betalas mötesarvode enligt vad undervisningsministeriet beslutar. I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.

7 § (25.5.2000/476)

Ansökan om stipendier åt författare och översättare som utför skapande litterärt arbete och om understöd åt ålderstigna författare och översättare i svåra ekonomiska förhållanden görs på en av nämnden fastställd blankett före utgången av januari månad. Nämnden kan dock av särskilda skäl anslå ovannämnda stipendier och understöd att sökas också senare.

Ansökan om understöd åt författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter kan då behov av understöd yppar sig göras på en av nämnden fastställd blankett.

8 § (29.12.1983/1140)

Kan de kvoter som anges i den lag som avses i 2 § inte iakttas på grund av att antalet personer som söker stipendium eller understöd och som bör beaktas är ringa, eller av andra tvingande skäl, och uppstår därför inbesparing i fråga om någon grupp av stipendier eller understöd, får sålunda inbesparande medel användas enligt följande:

1) Medel som inbesparats av det belopp som avsetts för stipendier till författare som utför skapande litterärt arbete får användas för stipendier till översättare av böcker, och på motsvarande sätt får medel som inbesparats av det belopp som avsetts för stipendier till översättare användas för stipendier till författare.

2) Medel som inbesparats av det belopp som avsetts för understöd till ålderstigna författare och översättare i beträngda ekonomiska förhållanden får användas för understöd till författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsförmåga råkat i ekonomiska svårigheter, och på motsvarande sätt får medel som inbesparats av det belopp som avsetts för sistnämnda grupp användas för understöd till den i denna punkt först nämnda gruppen.

3) Återstår efter det att sålunda förfarits ännu en del av anslaget outdelar, får inbesparingen av det för de i 1 punkten nämnda grupperna avsedda beloppet användas till understöd och då i första hand understödjande av ålderstigna författare och översättare i beträngda ekonomiska förhållanden, samt inbesparingen av det belopp som avsetts dör de i 2 punkten nämnda grupperna för stipendier till författare och översättare som utför skapande litterärt arbete.

Om det efter det förfarande som avses i 1 mom. ännu återstår något av den anslagskvot som är avsedd för författare och översättare av skönlitteratur eller för författare eller översättare av kunskapslitteratur, får det icke utdelade beloppet användas för stipendier eller understöd till den andra gruppen.

9 § (25.5.2000/476)

Stipendierna utbetalas på en gång och understöden i ändamålsenliga poster månatligen i början av varje månad, om inte nämnden beslutar något annat.

10 §

1 mom. har upphävts genom F 22.8.2002/730. (22.8.2002/730)

Utbetalande av stipendium och understöd upphör när stipendiaten eller understödstagaren avlidit. Understödstagares rättsinnehavare har dock rätt att lyfta den understödsrat, som förfaller till betalning under den månad, inom vilken understödstagaren avlidit.

Inbesparingar som uppkommit på grund av stadgandena i denna paragraf må användas under samma kalenderår till stipendier eller understöd med motsvarande tillämpning av vad som stadgas i 8 §.

11 §

Utan hinder av vad som stadgas i 7 §, skall vid ansökning av stipendier och understöd, som utdelas år 1964, iakttages vad undervisningsministeriet därom särskilt föreskriver.

Ikraftträdelsestadganden:

25.8.1967/397:
29.12.1983/1140:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

25.5.2000/476:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Den nämnd som är tillsatt med stöd av de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft fortsätter mandattiden ut.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.8.2002/730:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.8.2006/725:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.