Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

7.4.1963/375

Lag om statsgarantier för vissa näringsgrenar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (26.1.1996/51)

För utvecklande, utvidgning och etablering av små och medelstora företag och för förbättrande av verksamhetsbetingelserna för sådana företag får som säkerhet för deras inhemska och utländska krediter eller ansvarsförbindelser ges statsgarantier enligt denna lag. Statsgarantier ges som säkerhet i första hand på sådana företags vägnar i vilkas rörelse produktionsverksamhet eller verksamhet som betjänar denna har en central andel.

Statsgaranti får inte ges som säkerhet för en sådan kredit eller ansvarsförbindelse vars användningssyfte gäller utbjudandet av tjänster direkt till konsumenterna, om det inte är frågan om turismbranschen eller arbetsrörelser. Utan hinder av ovan nämnda begränsningar kan statsgaranti ges för en sådan kredit eller ansvarsförbindelse som beräknas i betydande grad främja branschens eller företagets teknologiska utveckling, förbättrandet av verksamhetsmetoderna eller utvecklandet av den internationella konkurrenskraften. Statsgaranti kan dock inte ges som säkerhet för en kredit eller ansvarsförbindelse som används för utövandet av egentligt gårdsbruk.

Statsgaranti får ges endast för kredit eller ansvarsförbindelse till ett sådant fastighetsföretag vars syfte är att betjäna företag för vilkas krediter statsgaranti får beviljas med stöd av 1 och 2 mom. Om ägare till ett fastighetsföretag är andra än sådana idkare av företagsverksamhet för vilkas företags krediter eller ansvarsförbindelser statsgaranti får beviljas med stöd av 1 och 2 mom., kan statsgaranti endast av särskilda skäl ges ett sådant fastighetsföretag.

Som säkerhet för kredit som en kreditanstalt beviljar en inhemsk leverantör eller beställare för finansieringsarrangemang vid en inhemsk kapitalvaruleverans, får statsgaranti ges också då kredittagaren är något annat företag än ett som avses i 1 eller 2 mom.

Kredit som med stöd av denna lag garanteras av staten benämns nedan garantikredit. Med ansvarsförbindelse avses en förbindelse som ges för uppfyllande av säkerhetsvillkor i anslutning till leveransavtal.

2 § (5.5.1978/328)

Garantikredit skall vara avsedd att användas för anskaffning av anläggningstillgångar, vilka erfordras för ovan i 1 § avsedd företagsverksamhet eller för ändring, reparation eller grundförbättring av sådana eller för konsolidering av kortfristiga skulder, föranledda av ovan nämnda tidigast två år innan ansökan om garanti gjordes påbörjade investeringar.

Såsom användningsändamål för garantikredit kan även godkännas finansiering av driftskapital som behövs för företagsverksamhet samt finansiering av produktutveckling och finansiering av marknadsföring av produkter. (27.11.1981/810)

Statsgaranti kan beviljas även till säkerhet för kredit som idkare av ovan i 1 § 1-3 mom. nämnd företagsverksamhet behöver för anskaffning av annat i sagda moment avsett företag eller aktier eller andelar i detta.

Statsgaranti kan också ges som säkerhet för en ansvarsförbindelse som avses i denna lag. (3.4.1992/293)

3 § (17.2.1995/205)

Statsgaranti kan ges som säkerhet för en garantikredits kapital och ränta samt för andra betalningar enligt kreditvillkoren, likaså som motsäkerhet för en garanti som ställs för en garantikredit eller ansvarsförbindelse. Garantin kan täcka den förlustrisk som är förenad med garantikrediten eller ansvarsförbindelsen helt eller delvis.

Statsgaranti kan ges som proprieborgen, fyllnadsborgen eller i form av någon annan förbindelse.

4 §

Garantikrediter och ansvarsförbindelser får samtidigt vara i kraft till ett sammanlagt belopp av högst 6 000 miljoner mark, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks medelkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för en valuta som varaktigt saknas i Finlands Banks kurslista beräknas enligt denna valutas gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin beviljas. (17.2.1995/205)

För beviljandet av statsgaranti för en kredit som avses i 1 § 4 mom. måste handels- och industriministeriets samtycke utverkas, om kreditbeloppet överstiger 200 miljoner mark. (27.11.1992/1150)

5 §

Stasgaranti kan beviljas då det anses erforderligt med avseende på företagets finansiering och ordnandet av säkerhet. (27.11.1981/810)

I syfte att minska den förlustrisk som är förenad med statsgarantin kan krävas säkerheter eller säkerhetsarrangemang som inte behöver vara betryggande. (17.2.1995/205)

Då statsgaranti beviljas, skall avseende fästas vid företagets betydelse för en allmän ekonomisk utveckling och en ändamålsenlig regional lokalisering av ovan i 1 § avsedda näringar samt för tryggande av sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas företagets ekonomiska förutsättningar och utvecklingsmöjligheter samt företagarens och företagsledningens förmåga att framgångsrikt sköta företaget. (5.5.1978/328)

6 § (27.11.1981/810)

6 § har upphävts genom L 27.11.1981/810.

7 § (27.11.1981/810)

7 § har upphävts genom L 27.11.1981/810.

8 § (18.6.1998/453)

Verkställigheten och tillämpningen av denna lag sköts av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998).

9 § (18.6.1998/453)

Om de avgifter samt ersättningar som skall uppbäras för de garantier och andra prestationer som avses i denna lag gäller vad som bestäms i lagen om statsgarantifonden (444/1998).

10 § (3.2.1989/113)

10 § har upphävts genom L 3.2.1989/113.

11 § (3.2.1989/113)

11 § har upphävts genom L 3.2.1989/113.

12 § (3.2.1989/113)

12 § har upphävts genom L 3.2.1989/113.

13 § (3.2.1989/113)

13 § har upphävts genom L 3.2.1989/113.

14 § (3.2.1989/113)

14 § har upphävts genom L 3.2.1989/113.

15 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Sådana statsgarantier som avses i denna lag ges inte sedan lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) har trätt i kraft. Denna lag tillämpas på de statsgarantier som Statsgaranticentralen har gett och som avses i denna lag. (18.6.1998/453)

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1963. Åtgärder för grundande av garantianstalten för småindustrin och för inledande av dess verksamhet må dock vidtagas redan före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

5.5.1978/328:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1978.

Stadgandena i 3 § 3 och 4 mom. i denna lag tillämpas även på statsgarantier som redan har givits.

27.11.1981/810:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På statsgaranti som Statsgarantianstalten beslutat bevilja innan denna lag trätt i kraft tillämpas den tidigare gällande lagen.

Regeringens proposition 111/81, Statsutsk. bet. 50/81, Stora utsk. bet. 105/81

3.2.1989/113:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Regeringens proposition 201/88, Statsutsk. bet. 77/88, Stora utsk. bet. 199/88

3.4.1992/293:

Denna lag träder i kraft den 8 april 1992.

Regeringens proposition 236/91, Ekonomiutsk. bet. 4/92

27.11.1992/1150:

Denna lag träder i kraft den 2 december 1992.

Finlands Banks medelkurs enligt 4 § tillämpas från och med den 18 september 1992.

RP 257/92, EkUB 40/92

17.2.1995/205:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 352/94, EkUB 55/94

26.1.1996/51:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

RP 171/95, EkUB 27/95, RSv 168/95

18.6.1998/453:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 453/1998 trädde i kraft enligt F 818/1998 den 1.1.1999)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.