Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

21.12.1962/622

Lag om kreditvillkor inom avbetalningshandeln

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Synes avbetalningshandeln med hänsyn till tryggandet av penningvärdet eller landets likviditet gentemot utlandet antaga alltför stor omfattning, kan statsrådet genom beslut som skall offentliggöras i författningssamlingen, föreskriva, att vid försäljning av vissa varor eller varor av vissa slag på villkor som avses i 1 § lagen om avbetalningsköp (91/66), åtminstone en viss del av det försålda godsets kontantpris skall erläggas innan godset utgives till köparen, och att köpeskillingen i sin helhet skall betalas inom viss tid med regelbundna mellantider och i poster, som i huvudsak äro lika stora. (31.12.1974/1084)

Över utfärdande, ändring och på prövning grundat upphävande av ovan i 1 mom. nämnt beslut skall, såframt ej direktionen för Finlands Bank gjort framställning i saken, utlåtande av sagda direktion införskaffas.

Visar avbetalningshandeln benägenhet att med hänsyn till tryggandet av penningvärdet eller landets likviditet gentemot utlandet antaga alltför stor omfattning, må statsrådet genom beslut, som skall offentliggöras i författningssamlingen, föreskriva, att vid försäljning av vissa varor eller varor av vissa slag på villkor, som avses i 1 § lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/66), före utgivandet av godset till köparen åtminstone en viss del av köpeskillingen skall erläggas och att återstoden skall betalas inom en viss tid med regelbundna mellantider och i poster, som äro i huvudsak lika stora. (18.2.1966/92)

2 §

Förrän i 1 § 1 mom. avsett statsrådsbeslut utfärdas eller ändras, skall handels- och industriministeriet om saken rådgöra med den sammanslutning, som företräder säljarna av ifrågavarande varor, eller, därest sådan sammanslutning icke finnes, med de mest betydande säljarna av varorna.

3 §

Vid avbetalningsköp, vid vilket föreskrifterna i med stöd av 1 § utfärdat beslut icke iakttagits, är i köpeavtalet ingående villkor om att äganderätten till godset förbehålles säljaren eller att säljaren berättigas att återtaga detsamma ogiltigt.

4 §

Säljare av ovan i 1 § avsedda varor är pliktig att vid anfordran lämna handels- och industriministeriet eller av ministeriet förordnad tjänsteman för tillsynen över verkställigheten av denna lag erforderliga uppgifter om av honom bedriven avbetalningshandel.

4 a § (13.2.1970/118)

Säljare som icke iakttagit bestämmelserna i beslut, vilket utfärdats med stöd av 1 §, eller som försummat att lämna med stöd av 4 § infordrade uppgifter, dömes till böter.

2 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/893. (26.10.2001/893)

5 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

Ikraftträdelsestadganden:

18.2.1966/92:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1966.

13.2.1970/118:
31.12.1974/1084:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.