Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

3.5.1961/236

Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.1983/1080)

Av statens medel utdelas årligen till författare och översättare, på grund av att böcker som de författat eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek, stipendier och understöd vilkas totalbelopp utgör 10 procent av det belopp som under det föregående året använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som hålls av kommunerna. (25.1.1993/64)

Av stipendiernas och understödens totalbelopp beviljas författare och översättare av skönlitteratur 90 procent samt författare och översättare av kunskapslitteratur 10 procent. Stipendier och understöd beviljas dock inte författare och översättare av vetenskapliga undersökningar, läroböcker och därmed jämförbara verk.

Stipendier och understöd kan med stöd av denna lag beviljas författare och översättare som varaktigt är eller har varit bosatta i Finland och vars litterära arbete berikar kulturlivet i Finland. (5.4.2002/249)

1 a § (7.8.2015/967)

För utdelningen av de stipendier och understöd som avses i 1 § finns en nämnd som är tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet.

Närmare bestämmelser om nämnden och tillsättandet av nämnden utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

Omprövning av beslut om beviljande av stipendier och understöd får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

2 § (3.12.1993/1064)

Av vardera av de kvoter som nämns i 1 § 2 mom. utdelas 76 procent i stipendier till förtattare som utför skapande litterärt arbete och 16 procent till översättare av böcker samt 8 procent i understöd till ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och i särskilda fall till författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

2 a § (22.12.1983/1080)

Om de i 1 § 2 mom. eller 2 § nämnda fördelningskvoterna i något enskilt fall inte kan tillämpas på grund av det ringa antalet personer som söker stipendier eller understöd eller av andra tvingande skäl, får avvikelse från dem göras enligt vad som därom stadgas genom förordning.

2 c § (7.8.2015/967)

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

3 §

Närmare bestämmelser angående förfarandet vid utdelning av stipendier och understöd meddelas genom förordning.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1983/1080:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 114/83, Lagmotion 157/83, Kulturutsk. bet. 12/83, Stora utsk. bet. 134/83

25.1.1993/64:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. (L 64/1993 trädde i kraft enligt F 1395/1993 den 1.1.1994.)

RP 212/92, KuUB 9/92

3.12.1993/1064:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

RP 201/93, KuUB 14/93

3.12.1993/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

16.12.1994/1272:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 99/94, KuUB 16/94

1.12.1995/1358:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 79/95, KuUB 9/95, RSv 81/95

12.12.1996/1040:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 126/1996, KuUB 10/1996, RSv 172/1996

21.11.1997/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 114/1997, KuUB 15/1997, RSv 121/1997

13.11.1998/833:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 132/1998, KuUB 7/1998, RSv 113/1998

5.11.1999/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 56/1999, KuUB 3/1999, RSv 46/1999

14.4.2000/368:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

Lagen tillämpas på utdelningen av stipendier och understöd från den 1 januari 2001.

Den nämnd som har tillsatts för utdelningen av stipendier och understöd innan denna lag träder i kraft fortsätter som i denna lag avsedd nämnd mandatperioden ut.

De stipendie- och understödsärenden som är anhängiga vid undervisningsministeriet när denna lag träder i kraft överförs till nämnden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2000, KuUB 1/2000, RSv 36/2000

10.11.2000/926:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till den 31 december 2002. (13.12.2001/1274)

RP 127/2000, KuUB 9/2000, RSv 126/2000

13.12.2001/1274:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 135/2001, KuUB 14/2001, RSv 144/2001

5.4.2002/249:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Denna lag tillämpas på stipendier och understöd som delas ut efter lagens ikraftträdande.

RP 213/2001, KuUB 1/2002, RSv 13/2002

9.8.2002/665:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002, KuUB 3/2002, RSv 81/2002

7.8.2015/967:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.