Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

1.4.1960/170

Lag om Finlands delegation i Nordiska rådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Riksdagen väljer vid varje riksmöte inom sig aderton medlemmar och lika många ersättare till Nordiska rådet. (21.1.2000/34)

De valdas mandat begynner, så snart de valts, och fortgår, till dess nytt val förrättats.

2 § (4.2.1970/89)

De av riksdagen valda medlemmarna i Nordiska rådet, de av regeringen utsedda representanterna och Ålands delegation bildar Finlands delegation i Nordiska rådet. (29.12.1983/34 år 1984)

Ålands delegation består av två av Ålands landsting inom sig valda medlemmar och de av Ålands landskapsstyrelse utsedda representanterna. (29.12.1983/34 år 1984)

Regeringens och landskapsstyrelsens representanter ha icke rösträtt i delegationen.

Delegationens valda medlemmar välja inom sig ordförande och viceordförande i den ordning, som om val av riksdagens talman och vicetalmän är stadgad.

3 § (20.12.1991/1648)

Delegationen skall vid sitt första möte utse ett arbetsutskott för att bereda ärendena och sköta administrativa åligganden. Arbetsutskottet består av ordföranden och viceordföranden samt ett tillräckligt antal andra delegationsmedlemmar.

2 mom. har upphävts genom L 25.10.1996/744. (25.10.1996/744)

4 § (25.10.1996/744)

Delegationens sekretariatsuppgifter handhas vid riksdagens kansli. Delegationens personal utses av riksdagens kanslikommission, delegationens sekreterare dock sedan delegationen blivit hörd i saken.

Då lagen träder i kraft överförs personalen vid kansliet för Finlands delegation i Nordiska rådet till riksdagens kansli.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

4 a § (31.12.1987/1257)

4 a § har upphävts genom L 31.12.1987/1257.

4 b § (31.12.1987/1257)

4 b § har upphävts genom L 31.12.1987/1257.

5 §

Delegationen avger årligen till riksdagen berättelse över Nordiska rådets verksamhet.

6 §

Denna lag träder i kraft den 14 april 1960, och genom densamma upphäves lagen den 14 december 1955 om val av ombud i Nordiska rådet (503/55).

Ikraftträdelsestadganden:

4.2.1970/89:
29.12.1983/34 år 1984:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning. (L 34/1983 trädde i kraft enligt F 35/1984 den 28.1.1984)

Regeringens proposition 189/83, Utrikesutsk. bet. 11/83, Stora utsk. bet. 126/83

31.12.1987/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 134/87, Grundlagsutsk. bet. 10/87, Stora utsk. bet. 161/87

20.12.1991/1648:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 181/91, Utrikesutsk. bet. 6/91

25.10.1996/744:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 97/96, FvUB 12/96, RSv 115/96

21.1.2000/34:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 98/1999, GrUB 10/1999, RSv 143/1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.