Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

4.5.1956/259

Lag om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Då polis är skyldig att lämna kommunalt samfund eller dess inrättning handräckning för tvångsåtgärd mot person, ersättas kostnaderna för av polisen lämnad handräckning av statsmedel, inom det egna polisdistriktet likväl enligt vad därom särskilt stadgas eller förordnas.

Med kommunalt samfund avses i 1 mom. kommun, kommunalförbund och annan sammanslutning av kommuner.

2 §

Lämnar polis åt som allmän vårdinrättning godkänd enskild inrättning för tvångsåtgärd mot person handräckning inom det egna polisdistriktet, ersättas kostnaderna härför av statsmedel, såsom därom särskilt stadgas eller förordnas.

3 §

Beträffande erläggande av de kostnader, som tillskyndas polisinrättning i stad på grund av handräckning inom det egna polisdistriktet, skall iakttagas, vad om utgifterna för polisinrättningarna är särskilt stadgat.

4 §

Är polis, då i 2 § avsedd handräckning lämnas, tvungen att resa utanför det egna polisdistriktet, ersättas kostnaderna för handräckningen genom länsstyrelsens försorg av statsmedel, ifall handräckning lämnats:

1) för verkställande av åtgärd, om vilken anhållits medelst efterlysning;

2) för återförpassning till inrättning av person, som olovligen avlägsnat sig eller uteblivit från inrättningen;

3) för forsling av i inrättning intagen person från en inrättning till en annan, ifall forslingen föranletts på förordnande av statlig myndighet; samt

4) för forsling av lösdrivare och alkoholist.

Blir polis annars, då i 2 § avsedd handräckning lämnas, tvungen att resa utanför polisdistriktet, skall den inrättning, som anhållit om handräckning, ersätta vederbörandes kostnader i enlighet med en av polischefen godkänd räkning, som skall uppgöras med iakttagande av stadgandena i denna lag samt stadgandena angående ersättning för resekostnader och dagtraktamente.

Uppstår meningsskiljaktighet angående ersättning för kostnader, skall ärendet i och för avgörande hänskjutas till den länsstyrelse, under vilken polisman, som lämnat handräckningen, lyder. I länsstyrelsens beslut må ändring icke sökas.

5 §

Då handräckning lämnas, skall det resesätt anlitas, som med beaktande av de sammanlagda kostnaderna är billigast, såvida icke ändamålet med handräckningen eller särskilda skäl annat påkalla.

Såsom kostnader för den forslade personens vidkommande betraktas endast de kostnader polisen för forslingen samt för nödig kost och nattkvarter fått vidkännas.

6 §

Har anhållan om handräckning framställts utan skäl eller har anhållan av förekommen anledning icke i tid återtagits, skall den, som anhållit om handräckning, ersätta staten de härav förorsakade kostnaderna. Ärendet avgöres av länsstyrelsen, vars beslut är slutligt.

7 §

Skola kostnaderna för handräckning erläggas av statens medel, är polis för handräckning, som lämnas utanför det egna polisdistriktet, berättigad att erhålla förskott av länsstyrelsen. I annat fall är den, som anhållit om handräckning, skyldig att på begäran av polisen erlägga förskott, ifall detta kan ske utan att handräckningen fördröjes.

Länsstyrelsen skall i det i 4 § 3 mom. nämnda fallet åt polis erlägga kostnaderna för handräckningen. Stanna dessa kostnader enligt länsstyrelsens beslut icke staten till last, bör länsstyrelsen draga försorg om deras återindrivning.

8 §

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1956.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.