Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

17.6.1955/332

Lag om begränsning av insamlingen av naturprodukter i vissa fall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

På sådana områden i Lapplands län, där plockning av skogsbär eller andra med dem jämförliga naturprodukter på statens marker har en avsevärd ekonomisk betydelse för ortsbefolkningens utkomst, må lantbruksministeriet, då sagda befolknings intressen sådant kräver, medelst beslut förbjuda dylik plockning för andra.

2 §

Var, som överträder det i 1 § stadgade förbudet, straffes med böter, och vare olovligen insamlade produkter, för frambefordring av dem använda kärl eller annan förpackning samt hjälpmedel för insamlingen eller deras värde förverkade till staten.

3 §

Myndighet, som övervakar verkställigheten av denna lag, äger rätt att omhändertaga i 2 § avsedd egendom, tills ärende rörande dess förverkande blivit avgjort genom beslut, som vunnit laga kraft. Kan egendomen lätt förskämmas, må nämnda myndighet omedelbart försälja densamma.

Är ägaren till egendom, som myndighet i stöd av 1 mom. omhändertagit, okänd eller har han av annan orsak icke kunnat instämmas, må domstol eller på landet häradshövding på begäran av åklagaren kalla honom till rätten på utsatt dag genom stämning, som bör anslås på domstolens dörr minst en månad före fataliedagen.

Infinner sig ägaren icke efter stämning för att svara och visar han icke laga förhinder, må frågan om egendomens förverkande avgöras utan hinder av hans frånvaro.

4 §

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.