Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

23.12.1953/522

Lag om lön i vissa fall åt värnpliktig, som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Värnpliktig, som står i sådant tjänste- eller arbetsförhållande till staten, att tjänsten eller arbetet utgör hans huvudsyssla, och som i stöd av värnpliktslagen (452/50) har inkallats till reservens repetitionsövningar, uppbär på grund av tjänste- eller arbetsförhållandet lön under tiden för reservens repetitionsövningar i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §

I sådant tjänste- eller arbetsförhållande med karaktär av huvudsyssla, som avses i denna lag, stå:

1) innehavare av tjänst eller befattning med grundlön och person, som förordnats att såsom tjänstförrättande eller vikarie sköta sådan tjänst eller befattning;

2) innehavare av tjänst eller befattning med avtalslön och person, vilken förordnats att såsom tjänstförrättande eller vikarie sköta sådan tjänst eller befattning, såvida ej annat är i avtalet överenskommet;

3) innehavare av extraordinarie befattning och person, vilken förordnats att såsom tjänstförrättande eller vikarie sköta sådan befattning;

4) tillfällig funktionär;

5) för sin egen utbildning i statens tjänst anställd praktikant, som icke står i arbets- eller lärlingsavtalsförhållande till staten; samt

6) person i sådant statens arbete, i vilket arbetare får tillgodoräkna sig tiden i arbetet såsom till pension berättigande tjänstgöringstid.

3 §

Till person, som nämnes i 2 §, erlägges för den tid han deltager i reservens repetitionsövningar, hans lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållandet, minskad med den reservistlön, vartill han för nämnda tid är berättigad i stöd av lagen den 29 juni 1953 om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöring än i aktiv trupp (294/53). Nämnda löneminskning beaktas, i enlighet med vad finansministeriet närmare bestämmer, vid den löneutbetalning, som sker, då utredning om reservistlönens belopp och om nedan i 2 mom. avsedda omständigheter föreligger.

För den tid, under vilken åt någon i 2 § nämnd person icke erlägges reservistlön i stöd av 4 § lagen om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöring än i aktiv trupp, erlägges åt honom icke heller lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållande.

4 §

Med lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållande avses den lön, vartill vederbörande på grund av tjänste- eller arbetsförhållande skulle ha varit berättigad, därest han under tiden för deltagandet i reservens repetitionsövningar hade varit i tjänst eller arbete.

För såvitt vederbörandes tjänsteutövning eller arbete, oberoende av deltagandet i reservens repetitionsövningar, skulle hava avbrutits under tiden för vederbörandes deltagande i reservens repetitionsövningar, avses dock med lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållande den lön, vartill vederbörande på grund av tjänste- eller arbetsförhållande under tiden för avbrottet skulle ha varit berättigad.

I arbetsförhållande stående persons lön fastställes enligt samma grunder, som enligt lagen den 27 april 1946 om arbetstagares semester (317/46) gälla vid beräkning av lön för ersättande av semester.

Till lön på grund av tjänsteförhållande hänföras icke tilläventyrs förlorade ersättningar eller löner för övertids-, natt- eller söndagsarbete eller andra motsvarande ersättningar eller löner, ej heller i 14 och 15 §§ lagen den 22 december 1942 om avlöning i statens tjänster eller befattningar (1030/42) avsedda tilläggsarvoden och ersättningar eller andra motsvarande arvoden eller ersättningar.

5 §

Har i 2 § nämnd person deltagit i reservens repetitionsövningar under hela sin semester eller under del därav, är han utan hinder av stadgandena i denna lag berättigad att för sin semestertid uppbära sin på tjänste- eller arbetsförhållande grundade lön enligt därom gällande stadganden.

6 §

Om lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållande åt sådan värnpliktig i tjänste- eller arbetsförhållande till staten, vilken inkallats till extra tjänstgöring eller tjänstgöring under krig, stadgas medelst förordning.

7 §

Närmare bestämmelser om denna lags tillämpning utfärdas vid behov av finansministeriet.

8 §

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1953.

Denna lag äger tillämpning jämväl på person, som för tiden innan lagen om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöring än i aktiv trupp trätt i kraft uppburit reservistlön i enlighet med grunderna i sistnämnda lag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.