Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

24.3.1949/257

Lag om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med luftfartyg avses i denna lag varje slag av luftfartyg jämte tillbehör och utrustning.

2 §

Kvarstad må ej läggas å:

1) luftfartyg, som äges eller uteslutande nyttjas av finska staten eller som av främjande stat användes uteslutande för statsändamål, därunder inbegripet postbefordran men icke affärsdrift;

2) luftfartyg, som användes i regelbunden allmän trafik, ej heller å nödiga reservluftfartyg; eller

3) luftfartyg, som eljest är avsett för befordran av personer eller gods mot vederlag, då fartyget är färdigt att avgå för sådan befordran, såframt ej kvarstaden avser gäld, som gjorts för resans utförande eller därunder uppkommit.

Vad i 1 mom. sägs skall ej gälla kvarstad, som sökts av sådan ägare, vilken avhänts luftfartyg genom rättsstridig handling.

3 §

Kvarstad å luftfartyg skall, ändå att den ej är beviljad till säkerhet för fordran, upphöra, då pant eller borgen ställes.

Säkerhet till befrielse från kvarstad för fordran skall anses tillräcklig, där den täcker fordringsbeloppet jämte kostnader och uteslutande avser betalning av dem eller, om luftfartygets värde är lägre än dessa, där säkerheten täcker detta.

4 §

På grund av patentanspråk må kvarstad ej läggas å utländskt luftfartyg, som användes i internationell luftfart, eller å reservdelar eller reservutrustning för detsamma, ej heller talan på sådan grund föras mot ägare eller brukare av fartyget.

I fall, vilka avses i 1 mom., må säkerhet till befrielse från kvarstad icke fordras.

5 §

Vad i 2, 3 och 4 §§ stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträffande skingringsförbud.

6 §

Å utländskt luftfartyg äger denna lag tillämpning allenast för såvitt därom, efter avtal med främmande stat, särskilt förordnas.


Genom förordning bestämmes, när denna lag skall träda i kraft. (L 257/1949 trädde i kraft enligt F 312/1949 den 1.5.1949.)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.