Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

29.4.1932/125

Förordning, innefattande stadganden till påskyndande av handläggningen vid underrätt av brottmål rörande häktad person

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas följande:

1 §

Har underrätt till annan underrätt hänskjutit brottmål rörande häktad person, skall meddelande därom tillsändas sistnämnda rätt inom fyra dagar från det beslutet om målets hänskjutande avkunnats.

2 §

Ovan i 1 § nämnt meddelande bör innehålla uppgift om den häktades namn, yrke och boningsort samt födelsetid och -ort, så ock för vilket å den underrätts rannsakning, till vilken målet hänskjutits, ankommande brott han misstänkes, samt till vilket fängelse han förpassats.

3 §

Underrätts protokoll och utslag jämte övriga handlingar skola i fall, varom i 1 § sägs, till den andra underrätten översändas inom tjugo dagar från det beslutet om målets hänskjutande avkunnats.

4 §

Denna förordning, varigenom 3 punkten i förordningen den 6 augusti 1861 angående förenkling av arbets- och expeditionssättet vid särskilda domstolar i Finland ändras, träder i kraft den 1 juni 1932.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.