Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

2.10.1931/268

Lag om den officiella tidningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §

Genom statens försorg utgives en tvåspråkig, på finska och svenska utkommande tidning, benämnd "Virallinen lehti", på svenska "Officiella tidningen".

I denna tidning införas bland annat de meddelanden, kungörelser och andra handlingar, vilka, enligt vad särskilt är stadgad, skola tillkännagivas i officiell tidning eller i de officiella tidningarna.

2 §

Där tillkännagivandet i den officiella tidningen ankommer å domstol eller annan statsmyndighet eller ock å myndighet i kommun eller annat självstyrelseområde, skall tillkännagivandet av sagda myndighet verkställas på det eller de språk, varpå anslag, meddelanden och kungörelser eller andra sådana handlingar, som utfärdas för befolkningen, skola av myndigheten avfattas.

Är handling, som av myndighet skall tillkännagivas, utfärdad av annan myndighet, bör tillkännagivandet ske på det eller de språk, varpå handlingen enligt 1 momentet bör avfattas.

3 §

Envar annan, förutom myndighet som avses i 2 §, äger rätt att bestämma, på vilketdera språket meddelande, kungörelse eller annan handling, som bör av honom tillkännagivas i den officiella tidningen, skall tillkännagivas, eller att dess tillkännagivande skall ske på båda språken.

Är den handling, som skall tillkännagivas, utfärdad av myndighet, skall tillkännagivandet dock ske på det eller de språk, varpå handlingen enligt 2 § 1 mom. bör avfattas.

4 §

Närmare föreskrifter angående den officiella tidningens utgivande och tryckning meddelas av statsrådet.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1932, då kungörelsen angående officiella tidningen, given den 2 november 1819, ävensom kungörelsen den 22 maj 1866, angående införande av vissa allmänna tillkännagivanden uti landets officiella tidning på finska språket, upphöra att gälla.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.