Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

24.1.1930/22

Lag om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (10.4.2015/427)

En finsk domstol ska lämna internationell rättslig hjälp till den internationella domstolen samt till en undersökningskommission, förlikningsnämnd, skiljedomstol eller något annat liknande organ som tillsatts för förlikning eller avgörande av en internationell tvist, om det i en överenskommelse som Finland har ingått med en främmande stat eller som Finland har tillträtt förutsätts att sådan internationell rättslig hjälp lämnas eller statsrådet anser att det är rimligt att samtycka till det. Vid lämnande av internationell rättslig hjälp iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område (426/2015).

2 § (10.4.2015/427)

Om ett internationellt organ som avses i 1 § i en överenskommelse som Finland har ingått eller tillträtt har förbehållits rätt att förhöra vittnen eller sakkunniga eller annars själv skaffa bevisning eller annan utredning på finskt territorium, eller om statsrådet anser att det är rimligt att bevilja organet sådan rätt, ska ett sådant organ när det utövar denna rätt ha samma behörighet som en finsk domstol.

3 § (10.4.2015/427)

3 § har upphävts genom L 10.4.2015/427.

Ikraftträdelsestadganden:

10.4.2015/427:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 216/2014, LaUB 21/2014, RSv 278/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.