Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

11.5.1928/168

Lag angående expropriation av fast egendom för elektrisk anläggning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § riksdagsordningen av den 13 januari 1928 föreskriver, stadgas härmed:

1 §

Erfordras för elektrisk anläggning, som är av allmännare betydelse, annans fastighet, må jordägaren eller innehavaren, med iakttagande av vad om expropriation av fast egendom för allmänt behov är stadgat, åläggas att mot full ersättning avstå för ändamålet behövligt jordområde eller tåla inskränkning i sin rätt att begagna området.

För sådant ändamål må likväl icke göras anspråk på mark närmare än etthundra meter från tomt eller i sammanhang därmed befintlig byggnad eller trädgård, förutom då annat område för ändamålet icke kan utan synnerlig olägenhet tagas i anspråk.

2 §

Denna lag, varigenom 3 § i lagen den 11 april 1901 angående elektriska anläggningar för alstrande av ljus och överföring av kraft upphäves, träder i kraft den 1 januari 1929.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.