Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

29.7.1927/211

Lag om inteckning i fartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 kap.

Förande av register och anmälningar till detsamma

1 § (11.6.1993/513)

1 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

2 § (11.6.1993/513)

2 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

3 § (11.6.1993/513)

3 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

4 § (11.6.1993/513)

4 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

5 § (11.6.1993/513)

5 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

6 § (11.6.1993/513)

6 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

7 § (11.6.1993/513)

7 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

8 § (11.6.1993/513)

8 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

9 § (11.6.1993/513)

9 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

10 § (11.6.1993/513)

10 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

11 § (11.6.1993/513)

11 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

12 § (11.6.1993/513)

12 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

13 § (11.6.1993/513)

13 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

14 § (11.6.1993/513)

14 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

15 § (11.6.1993/513)

15 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

16 § (11.6.1993/513)

16 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

17 § (11.6.1993/513)

17 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

18 § (11.6.1993/513)

18 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

19 § (11.6.1993/513)

19 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

20 § (11.6.1993/513)

20 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

21 § (11.6.1993/513)

21 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

22 § (11.6.1993/513)

22 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

2 kap.

Inteckning

23 §

Inregistrerat fartyg kan med ägarens skriftliga begivande intecknas till säkerhet för fullgörande av skriftlig å visst penningbelopp lydande förbindelse genom anteckning i registret.

Inteckning må ej till säkerhet för samma fordringsbelopp beviljas i flere fartyg, med mindre fartygen tillhöra samma ägare. I fartygslott må ej inteckning beviljas. (14.12.1951/611)

Ej må fartyg, som skall eller kan i registret införas, pantsättas på sätt i 10 kap. 1 § handelsbanken är sagt.

Bestämmelser om registermyndigheten finns i fartygsregisterlagen (512/1993) och lagen om transportservice (320/2017). (4.5.2018/309)

Vad som i denna lag stadgas om registrerade fartyg gäller även i fartygsbyggnadsregistret införda fartygsbyggen. (11.6.1993/513)

24 §

Inteckning kan sökas antingen av fartygets ägare eller den, till vilken förbindelsen skall fullgöras. Ansökan skall göras skriftligen, och skall densamma vidfogas den förbindelse, på grund varav inteckning sökes, samt, därest medgivande till inteckning icke därå tecknats, skriftligt medgivande till inteckningen.

Underskrift å medgivandet bör, där den ej inför registermyndigheten vidgås, till riktigheten styrkas av notarius publicus, kronofogde eller länsman eller tvenne tillförlitliga personer.

25 §

Ej må inteckning beviljas, där ej den, som inteckningen medgivit, är i fartygsregistret inskriven såsom ägare till fartyget.

Sökes i fartyg, vilket eller vari lott har till annan överlåtits, inteckning på grund av tidigare ägares medgivande, innan ny ägares fång till registret anmälts, utgöre överlåtelsen ej hinder för inteckningens beviljande.

Anmäles överlåtelsen till registrering, innan inteckning, som sökts på grund av tidigare ägares medgivande, fastställts, skall inteckningsansökan avslås.

26 §

Sökes inteckning i fartyg, vilket eller vari lott är under utmätning eller tillhör konkursbo eller om vars åtkomst klander visats vara vid domstol anhängigt, skall ansökan avslås.

Inteckning, som är beviljad medan fartyg eller lott däri är under utmätning eller tillhör konkursbo, men innan registermyndigheten fått kunskap om utmätningen eller konkursen, vare ogiltig

27 §

Inteckning gälle från den dag, då den fastställts.

28 §

Vid införande av inteckning i registret skall upptagas dagen när och personen, av vilken förbindelsen utfärdats, så ock till vem och å vilket belopp den är ställd, räntan samt tiden, när inteckningen blivit beviljad.

Registermyndigheten må å förbindelseskriften teckna bevis om inteckningen.

29 §

Är förbindelse, till vars säkerhet inteckning beviljats, ställd till innehavaren eller har den genom överlåtelse kommit i annans hand, kan förbindelsens innehavare hos registermyndigheten anmäla, att förbindelseskriften innehaves av honom, såframt han i de fall, i vilka underrättelse till inteckningshavare är föreskriven, vill erhålla sådan underrättelse.

30 § (9.6.1939/171)

Innehavaren av i fartyg intecknad förbindelse njute panträtt i fartyget och dess tillbehör, så ock i frakt samt ägaren tillkommande haveribidrag och ersättning för skada å fartyget, såvitt dessa ännu utestå eller innehavas av befälhavaren eller fartygets agent. Är fartyget intecknat för flere fordringar, äger tidigare inteckning företräde till betalning framför senare och samma dag tillkomna inteckningar lika rätt. Samma rätt som för fordran i huvudstol tillkommer inteckningshavaren jämväl för ränta, där den ej utestått längre tid än tre år från förfallodagen eller utsökning därav inom sagda tid påbegynts och utan avbrott fullföljts.

Ej må panträtt, som inteckning medför, särskilt göras gällande i viss lott av fartyget.

Angående panträttens omfattning i frakt, haveribidrag och ersättning för skada gälle ock i tillämpliga delar vad därom i sjölagen stadgas i fråga om sjöpanträtt.

Är inteckning till säkerhet för samma fordran meddelat i flere fartyg, häftar ettvart av fartygen för fordringens hela belopp. Varder något av fartygen utmätningsvis sålt, vare inteckningen för det belopp av fordringen, som utgått ur köpeskillingen, även i de övriga fartygen utan vidare giltighet. (14.12.1951/611)

31 §

Låter innehavare av intecknad förbindelse ny ägare till fartyget å förbindelseskriften teckna eller eljest åt honom utfärda förbindelse, varigenom den nya ägaren övertager förbindelsen, vare förra ägaren fri från sin förbindelse, där ej annorlunda är avtalat.

32 §

Inteckning skall förnyas inom tio år efter den dag, då den är fastställd, samt sedermera efter lika lång tid, räknat från den senaste förnyelsen, vid äventyr att, därest så icke sker, inteckningen har förfallit.

Då anhållan. om förnyelse av inteckning göres, skall hos registermyndigheten uppvisas förbindelse i huvudskrift, och må å densamma tecknas bevis om förnyelsen. Dock stånde inteckningshavare fritt att förete förbindelseskriften vid allmän underrätt, som har att i sitt protokoll korteligen upptaga, vad handlingen innehåller, dag och årtal, då den utgavs, när inteckningen är beviljad samt, ifall inteckningen blivit förnyad, när det skett; teckne ock å förbindelseskriften bevis, att den till vinnande av inteckningens förnyelse varit företedd. Sökanden ingive protokollet däröver inom den i 1 mom. nämnda tid till registermyndigheten, och vare det så gilt, som om handlingen blivit för registermyndigheten i huvudskrift företedd.

Har förbindelseskrift förkommit, gälle vad om förnyande av inteckning i fast egendom uti motsvarande fall finnes föreskrivet.

33 §

Har intecknad förbindelseskrift kommit i fartygsägarens hand, må den ånyo utgivas med fortfarande inteckningsrätt.

34 §

Var, som önskar intecknings dödande helt och hållet eller delvis på grund därav, att skuldförbindelsen är fullgjord eller på annat sätt upphört att gälla eller att sökanden eljest är berättigad att över förbindelsen förfoga, uppvise inteckningshandlingen i huvudskrift för registermyndigheten, i vilket fall inteckningen varde av registermyndigheten dödad genom anteckning i registret samt bevis därom tecknat å inteckningshandlingen.

Inteckning, som förfallit till följd därav, att fartyget blivit utmätningsvis sålt, kan dock dödas utan att inteckningshandling uppvisas. I sådant fall låte registermyndigheten på sökandens bekostnad i allmänna tidningarna tre gånger kungöra om inteckningens dödande.

35 §

Önskas ändring i förmånsrättsordning för inteckning, skall därvid i tillämpliga delar förfaras enligt vad om dödande av inteckning är stadgat.

36 § (14.12.1998/967)
Omräkning av inteckning till euro

Inteckningsbeloppet får på ansökan av den intecknade förbindelsens innehavare omräknas till enheten euro i enlighet med artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron.

I samband med omräkningen får inteckningsbeloppet på ansökan av den intecknade förbindelsens innehavare utan samtycke av fartygets ägare sänkas högst till närmast jämna etthundra euro.

Registermyndigheten omräknar från och med den 1 januari 2002 inteckningsbeloppet från mark till euro på ovan nämnt sätt när inteckningen förnyas eller annars ändras.

37 §

Har innehavare av förbindelse, till säkerhet för vilken inteckning blivit beviljad i fartyg, som sedermera kommit i annan ägares hand, låtit inteckningen utan samtycke av förbindelsens utgivare helt och hållet eller för visst belopp dödas eller förfalla eller dess förmånsrättsordning nedsättas, och kan förbindelsens innehåll till följd därav icke ur fartyget uttagas, vare från ansvar för förbindelsen fria såväl förbindelsens utgivare som ock annan ägare av fartyget, som skulden å sig tagit eller eljest därför svara bör, men som därefter överlåtit fartyget till annan.

38 §

Varder intecknat fartyg av ägaren vanvårdat eller fördärvat, så att inteckningshavarens säkerhet märkligen minskas, eller har fartyget förklarats icke värt att iståndsättas eller upphär fartyget att vara finskt, äge inteckningshavaren njuta betalning för sin fordran, ändå att den ej är förfallen.

39 §

Har intecknat fartyg i annat fall än då det förklarats icke värt att iståndsättas frivilligt överlåtits till utländsk man, vare, där ej inteckningshavaren till överlåtelsen samtyckt, överlåtaren personligen ansvarig för förbindelsen, ändå att sådan ansvarighet ej förut honom ålåg; och må inteckningshavaren genast söka betalning för sin fordran, även om den eljest ännu icke vore förfallen. Äro flere delägare i fartyget, vare de, som i överlåtelsen tagit del eller därtill samtyckt, en för alla och alla för en ansvariga för den intecknade förbindelsen, även om de ej förut voro till sådan ansvarighet förbundna; och vare fordran, därest borgenären så kräver, genast emot envar av dem förfallen till betalning.

40 § (20.2.1931/76)

Har i enlighet med gällande föreskrifter i stat, där utländskt fartyg hör hemma, inteckning medgivits i fartyget eller fartyget satts i pant eller eljest lämnats som säkerhet för fordran, och har inskrivning skett i vederbörligt offentligt register, skall sådan inteckning eller säkerhetsrätt jämväl i Finland gälla, om sagda stat biträtt den i Bryssel den 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om sjöpanträtt och fartygshypotek.

Om ett utländskt fartyg blir finskt, är en panträtt som fastställts för fartyget genom inteckning och som i fartygets hemland införts i ett offentligt register eller en inteckningshandling, när fartyget införs i trafik- och transportregistret eller i det fartygsregister som förs av Statens ämbetsverk på Åland, i kraft ett år från införandet i registret och även efter det, om panträtten intecknas i fartyget på ansökan som anhängiggjorts före utgången av denna tid. (4.5.2018/309)

I fall, varom i 2 mom. sägs, gälle ock panträtt i fartygslott, dock ej längre än ett år efter det fartyget införts i registret.

3 kap.

Särskilda stadganden

41 § (11.6.1993/513)

Inteckningsärenden skall utan dröjsmål upptas till behandling och avgöras i den ordning de anmälts för registermyndigheten.

Anmäls ett ärende innan ett annat ärende angående samma fartyg har slutbehandlats, skall de behandlas och avgöras som om de hade anmälts samtidigt.

42 §

I inteckningsärenden förs särskilt för varje fartyg ett protokoll, i vilket anges dagen för behandlingen, sökandens namn samt i korthet vad som skett i ärendet. (11.6.1993/513)

Protokollsutdrag må ej till sökanden utfärdas, därest han icke sådant begärt.

43 § (11.6.1993/513)

43 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

44 § (29.3.2019/375)

Vid sökande av ändring i registermyndighetens slutliga avgörande i ärenden som gäller inteckning av fartyg samt i ett avgörande genom vilket ett ärende har lämnats vilande tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i VII avd. 1 kap. i lagen om transportservice.

45 § (11.6.1993/513)

Utan hinder av inteckning får en tvist om giltigheten av den intecknade förbindelsen lagligen prövas.

46 § (11.6.1993/513)

46 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

47 § (11.6.1993/513)

47 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

48 § (11.6.1993/513)

48 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

49 § (11.6.1993/513)

49 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

50 § (11.6.1993/513)

50 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

51 § (11.6.1993/513)

51 § har upphävts genom L 11.6.1993/513.

52 §

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

53 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1928, varvid förordningen den 11 november 1889 angående skeppsregister, 11 § och 14 § 2 mom. i sjölagen den 9 juni 1873, i deras ändrade lydelse, samt övriga mot denna lag stridande stadganden upphöra att gälla.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.1927/344:

RP 51/1927

20.2.1931/76:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1932.

29.1.1937/53:

RP 52/1936

9.6.1939/171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1940.

12.2.1940/371:

RP 71/1940

9.2.1945/142:

RP 145/1944

14.12.1951/611:

RP 23/1951

30.3.1962/278:

RP 131/1961

28.4.1967/172:

RP 13/1967

30.5.1980/400:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

RP 6/1980

19.12.1980/896:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1981.

RP 152/1980

29.4.1988/394:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 28/87, Lagutsk. bet 7/87, Stora utsk. bet. 2/87

11.6.1993/513:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1993.

RP 24/93, TrUB 4/93

14.12.1998/967:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 156/1998, EkUB 21/1998, RSv 165/1998

4.5.2018/309:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

29.3.2019/375:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.