Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

2.2.1925/36

Förordning angående tillämpning av lagen om offentliga kungörelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Med stöd av 9 § i lagen om offentliga kungörelser av denna dag varder härmed, på föredragning av Justitieministern, stadgat som följer:

1 §

Anslagstavla, varom stadgas i lagen av denna dag om offentliga kungörelser, skall vara skyddad medels glas eller lämpligt nätverk samt försedd med lås.

2 §

Kungörelserna böra fästas å tavlan sålunda, att tillkännagivanden angående lagar och andra allmänna stadganden, övriga kungörelser av statsmyndigheter, kommunala tillkännagivanden och enskildas meddelanden, anbringas skilt för sig samt att, där så befinnes nödigt, nämnda grupper särskiljas i lämpliga underavdelningar. De olika grupperna av anslag böra förses med tydliga rubriker.

3 § (11.4.1979/420)

Då kungörelse angående lag eller annan författning skall anslås, skall kungörelsen och vederbörande nummer av Finlands författningssamling i tryck tillställas kommunstyrelserna.

Andra än i 1 mom. avsedda kungörelser, vilka skola anslås, skola, på ändamålsenligt sätt tryckta eller utskrivna, tillställas vederbörande kommunstyrelse. Önskas bevis över anslåendet innan anslagstidens utgång, skall kungörelsen tillställas kommunstyrelsen i två exemplar. Är kungörelse längre än en sida eller större än ettusen kvadratcentimeter, skall till kommunstyrelsen därjämte för anslående lämnas sådan uppgift, som avses i 2 § 2 mom. lagen om offentliga kungörelser.

4 §

Bevis om dagen, då kungörelse anslagits, utfärdas av den, som ombesörjer anslaget. Beviset bör åtecknas kungörelsen eller dupletten därav.

5 §

Å landshövdingarna ankommer att övervaka, att bestämmelserna om offentliga kungörelsers anslående iakttagas, samt att de föreskrifter fullgöras, enligt vilka lagar, andra allmänna stadganden och kungörelser böra hållas tillgängliga för allmänheten.


6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1925.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

11.4.1979/420:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1979.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.