Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

23.7.1902/31

Lag innefattande bestämningar om råskilnad i vatten och skifte af vattenområde

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Hans Majestät Kejsaren har på Finlands Ständers underdåniga framställning täckts den 10/23 Juli 1902, i Peterhof, med tillägg till och ändring af härintills gällande bestämningar om råskilnad i och skifte af vatten, i Nåder stadga som följer:

1 §

Ligga byar vid sjö, ege deri del efter rågång och bolstad, så att hvar råder öfter den del af vattnet och den derunder liggande grunden, som är närmare dess strand än annans.

2 §

Uppgår fjärd i längd och bredd till åtta kilometer eller mera, råde ej by längre ut i vattnet än till och med femhundra meter från det ställe utanför stranden, der vid vanligt vattenstånd två meters djup vidtager. Är längre ut holme, som under byn lyder, ege dock byn äfven kring holmen lika landgrundsrätt.

Ej må fjärd anses afbruten af en eller annan liten holme.

3 §

Hvad om stor fjärd i 2 § sagts gälle i saltsjön jemväl vid öppen hafsstrand samt utanför skären.

4 §

Är i vatten viss rågång eller rätt utöfter landgrund af ålder gällande eller särskildt lagligen bestämd, eller har stor fjärd räknats till bys vatten, lände det till efterrättelse.

Lag samma vare der genom urminnes häfd eller annorlunda lagligen tillkommit enskild rätt till holme, qvarnställe eller visst fiskeställe eller fiske inom annan bys rå eller utom byarågång; dock skall, för att urminnes häfd å fiskeställe må gälla, detta vara till sina gränser erforderligen bestämdt.

5 §

By eller enstaka lägenhet, som uppkommit genom afskiljande från kronans utom bygdelagen belägna skog eller ödemark, råde i vattendrag efter samma grunder som gammal by, såvidt ej annorlunda vid afskiljandet föreskrifvits; dock förblifver sådan del af vattnet, som derförinnan förklarats fredad från fiske, kronan tillhörig.

6 § (14.12.1951/604)

6 § har upphävts genom L 14.12.1951/604.

7 § (26.10.1916/82)

7 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

8 §

Tillkommer någon rätt till visst fiskeställe eller fiske inom annan bys vatten, skall talan om dylik fiskerätt, der icke rättigheten vid uppgåendet af vattnets omkretsrå blifvit godkänd, väckas sist inom tre år efter rågångsförrättningen.

9 §

Har bys mark skiftats, ege lägenheterna i byn del i dess vatten enhvar efter sitt byamål.

Sjö, som ligger inom en lägenhets mark och saknar annan förbindelse med vatten derutanför än genom bäck, i hvilken fisk ej i nämnvärd mån kan upp- eller nedgå, tillyde, såsom, ock bäck under enahanda förhållande, den lägenhet ensam, såvidt vattnet ej vid skiftet eller eljest annorlunda ansetts.

10 § (12.4.1995/550)

Höjning eller sänkning av vatten- eller marknivån inverkar inte på en fastighets gräns mot en annan fastighets eller en bys samfällda vattenområde.

11 § (26.10.1916/82)

11 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

12 § (26.10.1916/82)

12 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

13 § (26.10.1916/82)

13 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

14 § (26.10.1916/82)

14 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

15 § (26.10.1916/82)

15 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

16 § (26.10.1916/82)

16 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

17 § (26.10.1916/82)

17 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

18 § (26.10.1916/82)

18 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

19 § (26.10.1916/82)

19 § har upphävts genom F 26.10.1916/82.

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.1995/550:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94, LaUB 27/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.