Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

RP 202/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 201/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
RP 200/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
RP 199/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen och till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
RP 198/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner
RP 197/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund
RP 196/2004
Regeringens proposition till riksdagen med anledning av den konvention om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003 som antagits vid den nittioförsta Internationella arbetskonferensen
RP 195/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
RP 194/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
RP 193/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
RP 192/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och av vissa lagar som gäller tidigare avträdelsesystem
RP 191/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond
RP 190/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen
RP 189/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen
RP 188/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
RP 187/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
RP 186/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den
RP 185/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen
RP 184/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
RP 183/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
Propositioner enligt nummer

282-263 262-243 242-223 222-203 202-183 182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 ...2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.