Regeringspropositioner: 2004

Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

RP 62/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § och 41 d § lagen om olycksfallsförsäkring
RP 61/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 20 och 21 § lagen om alterneringsledighet
RP 60/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lags-tiftningen
RP 59/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och godkännande av den internationella koden för sjöfartskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen, förslag till lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, förslag till lag om ändring av fartygsregisterlagen samt förslag till lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
RP 58/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (European Southern Observatory, ESO) och om Finlands anslutning till konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet och protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa avtalsarrangemang som hör till området för lagstiftningen
RP 57/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa skattelagar
RP 56/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om rättsgenetisk faderskapsundersökning och om ändring av lagen om faderskap
RP 55/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om europabolag och vissa lagar som har samband med den
RP 54/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om advokater och 6 § lagen om statliga rättshjälpsbyråer
RP 53/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands ekonomiska zon samt vissa lagar som har samband med den
RP 52/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
RP 51/2004
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen
RP 50/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till sjukförsäkringslag
RP 49/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppshandel samt lagar om ändring av 43 § miljöskyddslagen samt 1 § lagen om Energimarknadsverket
RP 48/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sättände i kraft av de bestämmelser i protokollen om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart som hör till området för lagstiftningen
RP 47/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § gymnasielagen
RP 46/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner samt av vissa lagar som har samband med den
RP 45/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner och lag om ändring av 34 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare
RP 44/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 § och 4 kap. 1 § lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
RP 43/2004
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 52 § sjukförsäkringslagen
Propositioner enligt nummer

282-263 ...182-163 162-143 142-123 122-103 102-83 82-63 62-43 42-23 22-3 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.