HE 210/2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia siten, että ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitettäisiin koko osinkotulon perusteella ja että osingosta määrättävä tulovero ei olisi vähennyskelpoinen varallisuusverosta silloin, kun tuloverosta vähennetään ulkomaille maksettu lähdevero. Ulkomaille maksettu osinko olisi koko määrältään veronalaista. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin eräiltä osin yritys- ja pääomaverouudistuksen yhteydessä annettuja osinkotulojen verotusta koskevia säännöksiä.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Muutettavaksi ehdotetaan yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutusten ja osakeyhtiöiden purkautumisen veroseuraamuksia koskevaa voimaantulosäännöstä. Sanamuotoa selvennettäisiin siten, että ennen 19 päivää toukokuuta 2004 tapahtuneisiin luovutuksiin ja alkaneisiin purkautumisiin sovelletaan myös verovuonna 2005 ja myöhemmin toimitettavissa verotuksissa lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Samalla säännökseen tehtäisiin tekninen korjaus.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Pääasiassa säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sen jälkeen saatuun tuloon.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1. Osinkotulojen verotusta koskevat säännökset

Yritys- ja pääomaverouudistusta koskevat lait ovat tulleet voimaan 15 päivänä elokuuta 2004. Uudistuksessa ratkaistiin kysymys osingon verotuksen tasosta siten, että osinko vapautettiin osittain verosta vuodesta 2005 alkaen. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain(1552/1995) 3 ja 4 §:n mukaan ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitetään tällä hetkellä ainoastaan siltä osin kuin se kohdistuu Suomessa veronalaiseen tuloon. Kun luonnollisen henkilön julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasta osingosta 70 prosenttia on veronalaista tuloa, osinkoa verotetaan tosiasiallisesti 19,6 prosentin verokannalla. Osinkotulon verotuksen tasoa koskevan ratkaisun toteuttamistavasta riippumatta pitäisi ulkomailla maksettu lähdevero hyvittää samalla tavalla kuin nykyisin osingon ollessa koko määrältään veronalaista. Osingosta peritty esimerkiksi 15 prosentin lähdevero ehdotetaan siten hyvitettäväksi koko osinkotulon perusteella, sen sijaan, että 30 prosenttia lähdeverosta jäisi hyvittämättä verovapaaseen tuloon kohdistuvana. Vastaavaa sovellettaisiin osittain verovapaasta osingosta perityn veron hyvittämiseen tilanteissa, joissa on kysymys luonnollisen henkilön muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasta osingosta ja yhteisön saamasta osingosta. Säännökset ehdotetaan sisällytettäviksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n 1 momenttiin ja 4 §:n 3 momenttiin.

Hyvityksen enimmäismäärää koskevaan säännökseen 4 §:n 1 momentissa ei ehdoteta muutoksia, jolloin hyvitys ei voisi osingon osalta edellä mainituissakaan tilanteissa ylittää ulkomaantulosta Suomessa suoritettavien verojen määrää.

Varallisuusverolain (1537/1992) 39 §:n 4 momentin mukaan varallisuusverosta vähennetään tuloverolain (1535/1992) 33 b §:n nojalla pääomatuloksi katsottavasta osingosta samalta verovuodelta määrättävä tulovero. Jotta kyseistä säännöstä ulkomailta saatuihin osinkoihin sovellettaessa ei olisi mahdollista saada kaksinkertaista vähennystä verosta, ehdotetaan, että mainitun säännöksen mukaista vähennystä varallisuusverosta ei myönnettäisi, jos ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitetään kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain mukaan. Säännös ehdotetaan sisällytettäväksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n uuteen 5 momenttiin.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden veronalaisuutta ei yleensä määritellä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa(627/1978), vaan muualla verolainsäädännössä. Osinkoverouudistuksen yhteydessä päätettiin, että ulkomaille maksettavia osinkoja verotetaan nykyiseen tapaan. Kun uudistuksen myötä osinko voi vuoden 2005 alusta lukien olla tuloverolain tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) nojalla osin veronalaista ja osin verovapaata, olisi tarpeellista täsmentää osingon veronalaisuus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain soveltamisen kannalta. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 3 §:ään otettavaksi säännös siitä, että rajoitetusti verovelvolliselle maksetun osingon osalta lähdevero peritään osingon kokonaismäärästä, vaikka osinko voi muun verolainsäädännön mukaan olla osin verovapaata.

1.2. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain voimaantulosäännös

Yritys- ja pääomaverouudistukseen liittyvällä lailla elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (717/2004) lakiin sisällytettiin säännökset yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutusvoiton ja –tappion verokohtelun muutoksista. Samalla muutettiin myös osakeyhtiön purkautumisen yhteydessä syntyvän niin sanotun purkutappion verotusta.

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan yhteisön omistamien osakkeiden luovutusta koskevaa 5 §:ää, 6 §:n 1 momentin 1 kohtaa, 8 §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 6 b §:ää, 8 §:n 4 momenttia ja 51 d §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa niihin osakkeiden luovutuksiin, jotka on tehty 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sekä niihin purkautumisiin, joista on tehty osakeyhtiölain 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rekisteriviranomaiselle taikka joista rekisteriviranomainen tai tuomioistuin on määrännyt yhtiön selvitystilaan osakeyhtiölain 13 luvun 4 tai 4 a §:n perusteella mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

Voimaantulosäännöksen tarkoituksena on, että mainittuja uusia säännöksiä sovelletaan kussakin tilanteessa hallituksen esityksen antamispäivänä 19 päivänä toukokuuta ja sen jälkeen tapahtuneisiin osakkeiden luovutuksiin ja rekisteröityihin purkautumisiin. Vastaavasti aikaisempia säännöksiä sovelletaan tuota päivää edeltäneisiin toimenpiteisiin. Voimaantulo esityksen antamispäivänä perustuu lainmuutoksesta aiheutuviin merkittäviin käyttäytymisvaikutuksiin. Toisaalta säännökset eivät ole taannehtivia, mikä olisi ollut perustuslaissa (731/1999) turvatun omaisuudensuojan kannalta ongelmallista. Hallituksen esityksen HE 92/2004 vp. perusteluista myös selvästi ilmenee, ettei uusia säännöksiä ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti.

Voimaantulosäännöksen sanamuodosta voi lain tarkoituksesta poiketen saada sen käsityksen, että uusia säännöksiä sovelletaan kaikissa tapauksissa verovuodelta 2005. Tällöin yhtiön, jonka tilikausi on alkanut ennen 19 päivää toukokuuta 2004 ja päättyy vuonna 2005, ennen 19 päivää toukokuuta 2004 tekemiin osakkeiden luovutuksiin sovellettaisiin uusia säännöksiä. Tästä voisi seurata pyrkimys muuttaa vuonna 2004 päättyvä tilikausi jatkumaan vuoden 2005 puolelle tai päinvastoin lyhentää vuonna 2005 päättyvä tilikausi päättymään vuonna 2004.

Esityksessä ehdotetaan voimaantulosäännöksen 2 ja 4 momenttia muutettavaksi siten, että edellä mainittu tarkoitus soveltaa vanhoja säännöksiä kaikkiin ennen 19 päivää toukokuuta 2004 tapahtuneisiin luovutuksiin ja alkaneisiin purkautumisiin ilmenee yksiselitteisesti laista.

Voimaantulosäännöksen 4 momentissa viitataan 8 §:n 4 momenttiin, jossa ei ole kysymys yhteisön omistamien osakkeiden vaan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutuksesta. Säännöstä ehdotetaan tältä osin täsmennettäväksi.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia

3. Asian valmistelu

Ehdotukset on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne hyväksytty ja vahvistettu.

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sen jälkeen saatuun tuloon.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1552/1995) 3 §:n 1 momentti ja 4 §:n 3 momentti sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1283/2003, uusi 5 momentti seuraavasti:

3 §
Ulkomaisen veron hyvitys

Vieraasta valtiosta saadusta tulosta Suomessa suoritettavista veroista vähennetään vieraassa valtiossa samasta tulosta vastaavalta ajalta suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Vieraasta valtiosta saadun osinkotulon Suomessa veronalaisesta määrästä suoritettavista veroista vähennetään kuitenkin vieraassa valtiossa osinkotulon kokonaismäärän perusteella vastaavalta ajalta suoritettujen verojen määrä.


4 §
Hyvityksen enimmäismäärä

Tässä pykälässä tarkoitetuissa laskelmissa luetaan vieraasta valtiosta saaduiksi ainoastaan Suomessa veronalaiset tulot, joista on vieraassa valtiossa maksettava tämän lain mukaan hyvitettävää veroa. Vastaavasti ainoastaan Suomessa veronalaiset tulot luetaan tulolähteen ja tulolajin tuloksi.


Osingosta määrättävä tulovero ei ole vähennyskelpoinen varallisuusverosta, huolimatta siitä, että se saataisiin vähentää varallisuusverolain (1537/1992) mukaan, jos vieraasta valtiosta saadusta osinkotulosta Suomessa menevästä verosta myönnetään tässä laissa tarkoitettu hyvitys.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.


2.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 719/2004, seuraavasti:

3 §

Lähdeveroa on suoritettava, jollei muualla toisin säädetä, osingosta, henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja jäsenilleen jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojaltista sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta suorituksesta, josta ennakkoperintälain (1118/1996) mukaan on toimitettava ennakonpidätys. Lähdevero on perittävä myös verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta ja saman lain 31 §:ssä tarkoitetusta peitellystä voitonsiirrosta osakkaan hyväksi. Lähdevero on suoritettava myös taitelijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä palkkana taikka maksetaanko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen tai jollekin toiselle. Sen estämättä, mitä muualla verolainsäädännössä säädetään osingon veronalaisuudesta, lähdevero suoritetaan osingon kokonaismäärästä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sen jälkeen saatuun tuloon.


3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (717/2004) voimaantulosäännöksen 2 ja 4 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 4 momentissa säädetyin poikkeuksin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.


Tämän lain yhteisön omistamien osakkeiden luovutusta koskevaa 5 §:ää, 6 §:n 1 momentin 1 kohtaa, 8 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 6 b §:ää ja 51 d §:n 2 momenttia sovelletaan niihin osakkeiden luovutuksiin ja 8 §:n 4 momenttia niihin osuuksien luovutuksiin, jotka on tehty 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sekä niihin purkautumisiin, joista on tehty osakeyhtiölain 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rekisteriviranomaiselle tai joista rekisteriviranomainen tai tuomioistuin on määrännyt yhtiön selvitystilaan osakeyhtiölain 13 luvun 4 tai 4 a §:n perusteella mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Ennen sanottua päivää tehtyihin osakkeiden ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin osuuksien luovutuksiin, sekä ennen sanottua päivää edellä mainitulla tavalla alkaneisiin purkautumisiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos verovelvollisen verovuosi on päättynyt 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan 42 §:ää ja 16 §:n 1 momentin 7 kohtaa jo verovuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.